ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ ЯК СКЛАДОВА ПРОЦЕСУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ірина Петрівна Устинова, Андрій Ренатович Кузьмін

Анотація


Мета: дослідження правових аспектів здійснення державної фінансової діяльності в Україні міжнародними фінансовими організаціями, аналіз їх правового статусу, а також вплив на доходи загального фонду Державного бюджету України. Методи дослідження: у роботі застосовувалися загальнонаукові та спеціально-юридичні методи. Результати: зроблено висновок, що співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями сприяє поліпшенню економічного становища в державі та відкриває можливості залучення міжнародних фінансових ресурсів, що спрямовані на реалізацію пріоритетних проектів задля розвитку нашої держави. Обговорення: пошук шляхів подолання наявних проблем у співробітництві України з міжнародними фінансовими організаціями.


Ключові слова


міжнародні фінансові організації; державний бюджет України; суб’єкти фінансових відносин; зовнішні запозичення

Посилання


Олійник А.А. Стратегічні орієнтири України у фінансово-валютному співробітництві з міжнародними фінансовими організаціями. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. Вип. 3. С. 7-13.

Черемісова Т.А. Міжнародні фінансові відносини та валютний ринок в умовах глобалізації. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 2 (49). Ч. 1. С. 15-20.

Право міжнародних організацій і Україна: у схемах та таблицях: навч. посіб. / за заг. ред. Бошицького Ю.Л., Дей М.О. Київ: Вид-во Ліра-К, 2014. 268 с.

Дунас О.І. Перспективи розвитку мiжнародних фiнансових органiзацiй. Розвиток міжнародного права. 2015. С. 3-10.

Швайка М., Пельо А. Шляхи подолання світової фінансової кризи, запровадження світової резервної валюти і організації міжнародного банку для управління. Економіка промисловості. 2011. № 1. С. 8-13.

Мицюк С.В. Сучасний стан та перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. Вип. 12. С. 31-38.

Заплітна Т., Кудінова Д. Стратегії та особливості діяльності міжнародних кредитно-фінансових організацій в Україні. Економіка та управління на транспорті. 2018. Вип. 6. С. 132-137.

Бюджетний кодекс України від 08 лип. 2010 р. № 2456-VI. URL: http://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2456-17 (дата звернення 13.10.2020).

Про Державний бюджет України на 2018 рік: Закон України від 07 груд. 2017 р. № 2246-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/ laws/ show/ 2246-19 (дата звернення 13.10.2020).

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Зовнішній державний борг України. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/ Collegium/2019/20-1_2019/Vysn_20-1_2019.pdf. (дата звернення: 13.10.2020).

References

Olijnyk A.A. Strategichni orijentyry Ukrai’ny u finansovo-valjutnomu spivrobitnyctvi z mizhnarodnymy finansovymy organizacijamy. Problemy systemnogo pidhodu v ekonomici. 2017. Vyp. 3. S. 7-13.

Cheremisova T.A. Mizhnarodni finansovi vidnosyny ta valjutnyj rynok v umovah globalizacii’. Visnyk social’no-ekonomichnyh doslidzhen’. 2013. Vyp. 2 (49). Ch. 1. S. 15-20.

Pravo mizhnarodnyh organizacij i Ukrai’na: u shemah ta tablycjah: navch. posib. / za zag. red. Boshyc’kogo Ju.L., Dej M.O. Kyi’v: Vyd-vo Lira-K, 2014. 268 s.

Dunas O.I. Perspektyvy rozvytku mizhnarodnyh finansovyh organizacij. Rozvytok mizhnarodnogo prava. 2015. S. 3-10.

Shvajka M., Pel’o A. Shljahy podolannja svitovoi’ finansovoi’ kryzy, zaprovadzhennja svitovoi’ rezervnoi’ valjuty i organizacii’ mizhnarodnogo banku dlja upravlinnja. Ekonomika promyslovosti. 2011. № 1. S. 8-13.

Mycjuk S.V. Suchasnyj stan ta perspektyvy spivpraci Ukrai’ny z mizhnarodnymy finansovymy organizacijamy. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika. 2015. Vyp. 12. S. 31-38.

Zaplitna T., Kudinova D. Strategii’ ta osoblyvosti dijal’nosti mizhnarodnyh kredytno-finansovyh organizacij v Ukrai’ni. Ekonomika ta upravlinnja na transporti. 2018. Vyp. 6. S. 132-137.

Bjudzhetnyj kodeks Ukrai’ny vid 08 lyp. 2010 r. № 2456-VI. URL: http://zakon. rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (data zvernennja 13.10.2020).

Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai’ny na 2018 rik: Zakon Ukrai’ny vid 07 grud. 2017 r. № 2246-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 2246-19 (data zvernennja 13.10.2020).

Oficijnyj sajt Ministerstva finansiv Ukrai’ny. Zovnishnij derzhavnyj borg Ukrai’ny. URL: https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/ Collegium/ 2019/20-1_2019/ Vysn_20-1_2019.pdf. (data zvernennja: 13.10.2020).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.