МІСЦЕВІ РЕФЕРЕНДУМИ У СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ

Ірина Анатоліївна Толкачова, Богдана Сергіївна Літвінчук

Анотація


Мета: здійснення порівняльно-правового аналізу місцевих референдумів у системі місцевого самоврядування України та зарубіжних країн. Методи дослідження: основа дослідження складається із методів пізнання (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, порівняння), загальнонаукових методів (емпіричні дослідження, методи теоретичного пізнання) та порівняльно-правового методу. Результати: здійснено порівняльний аналіз місцевих референдумів у системі місцевого самоврядування України та зарубіжних країн, виокремлено найбільш актуальні проблеми інституту референдуму в Україні. Обговорення: роль та значення місцевих референдумів; стан законодавства щодо місцевих референдумів в Україні.


Ключові слова


місцеві референдуми; місцеве самоврядування; волевиявлення; демократія; легітимність

Посилання


Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 черв. 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдуми в Україні: історія та сучасність: монографія. Київ: Ін-т держави і права НАН України, 2000. 248 с.

Толстик В.А., Трусов Н.А. Референдум в России: основы, опыт, критика. Вестник Нижегородской академии МВД. 2013. № 24. С. 9–14.

Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Конституційне право України: підручник. 5-те вид. Київ: Ліра К, 2014. 560 с.

Муркович Л. Місцевий референдум як форма безпосередньої участі населення в управлінні місцевими справами. Державне управління та регулювання. 2013. Вип. 4 (19). С. 251–260.

Кравченко В.В., Янчук А.О. Формування законодавства про місцеві референдуми в Україні: проблеми та перспективи. Аспекти публічного управління. 2018. Том 6. № 3. С. 5–11.

Майданник О.О. Конституційне право України. Київ: Алерта, 2011. 379 с.

Онишко О.Б. Місцеві референдуми в Україні. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2015. С. 57–66.

Скрипнюк О. Місцевий референдум як форма забезпечення реального народовладдя. Вісник Національної академії правових наук України. 2015. № 1 (80). С. 37–44.

Референдуми в Європейському Союзі / О.Д. Чебаненко, О.Ю. Грищук, Н.В. Колодяжна, А. Євгеньєва; за ред. Д.С. Ковриженка. Київ: ФАДА, ЛТД, 2007. 186 с.

Грабильніков А.В. Участь громадян України у виборчому і референдумному процесах як форма управління державними справами. Держава і право: зб. наук. пр. юрид. і політ. науки. Київ: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. Вип. 13. С. 116–121.

References

Konstytucija Ukrai’ny: pryjnjata na p’jatij sesii’ Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny 28 cherv. 1996 r. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1996. № 30. St. 141.

Pogorilko V.F., Fedorenko V.L. Referendumy v Ukrajini: istorija ta suchasnist’: monografija. Kyiv: In-t derzhavy i prava NAN Ukrajiny, 2000. 248 s.

Tolstik V.A. Trusov N.A. Referendum v Rossii: osnovy, opyt, kritika. Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD. 2013. № 24. S. 9–14.

Pogorilko V.F., Fedorenko V.L. Konstytucijne pravo Ukrajiny: pidruchnyk. 5-te vyd. Kyiv: Lira K, 2014. 560 s.

Murkovych L. Miscevyj referendum jak forma bezposeredn’oji uchasti naselennja v upravlinni miscevymy spravamy. Derzhavne upravlinnja ta reguljuvannja. 2013. Vyp. 4 (19). S. 251–260.

Kravchenko V.V., Janchuk A.O. Formuvannja zakonodavstva pro miscevi referendumy v Ukrajini: problemy ta perspektyvy. Aspekty publichnogo upravlinnja. 2018. Tom 6. № 3. S. 5–11.

Majdannyk O.O. Konstytucijne pravo Ukrajiny. Kyiv: Alerta, 2011. 379 s.

Onyshko O.B. Miscevi referendumy v Ukrajini. Naukovyj visnyk L’vivs’kogo derzhavnogo universytetu vnutrishnih sprav. 2015. S. 57–66.

Skrypnjuk O. Miscevyj referendum jak forma zabezpechennja real’nogo narodovlannja. Visnyk Nacional’noji akademiji pravovyh nauk Ukrajiny. 2015. № 1 (80). 2015. S. 37–44.

Referendumy v Jevropejs’komu Sojuzi / O.D. Chebanenko, O.Ju. Gryschuk, N.V. Kolodjazhna, A. Jevgen’jeva; za red. D.S. Kovryzhenka. Kyiv: FADA, LTD, 2007. 186 s.

Grabyl’nikov A.V. Uchast’ gromadjan Ukrajiny u vyborchomu i referendumnomu procesah jak forma upravlinnja derzhavnymy spravamy. Derzhava i pravo: zb. nauk. pr. juryd. i polit. nauky. Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V.M. Korec’kogo NAN Ukrajiny, 2001. Vyp. 13. S. 116–121.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.