ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ ЗА УЧАСТЮ СУДДІ ТА ЗА ДОПОМОГОЮ МЕДІАЦІЇ

Ксенія Сергіївна Токарєва

Анотація


Мета: визначити та порівняти основні аспекти сутності процедури врегулювання спору за участю судді та процедури медіації. Методи дослідження: аналізу, синтезу, порівняльно-правовий, узагальнення та ін. Результати: визначено критерії, які відмежовують врегулювання спору за участі суддів від медіації. Обговорення: з’ясована необхідність вдосконалення адміністративного процесуального права у частині регулювання примирних процедур.


Ключові слова


врегулювання спору за участю судді; медіація; адміністративний процес; адміністративне судочинство; примирення

Посилання


Можайкіна О. Правовий аналіз врегулювання спору за участю судді. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2018. № 2. С. 174-180.

Романадзе Л.Д. Врегулювання спору за участю судді та інші процесуальні новели: вплив на розвиток медіації. URL: http://mediation.ua/wp-content/uploads/2017/05/ Stattya-pro-Mediatsiyu-v-proektah-protses-kodeksiv-2.pdf.

Яковлєв В.В. Присудова та позасудова медіація: основні ознаки. Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. «Право». 2017. Вип. 26. С. 139-151.

Що таке мирне врегулювання спорів в суді. Судова влада України. URL: https://court. gov.ua/archive/560795/

Мазаракі Н. Медіація в Україні: проблеми теорії та практики. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 1. С. 92-100.

Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06 лип. 2005 р. № 2747-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35-36, 37. Ст. 446.

Огренчук Г.О. Договори про проведення медіації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2015. № 30(1). С. 144-148.

Головачов Я.В. Врегулювання спорів за участю судді: «Що?» і «Як?». Юридична Газета. 2020. № 9 (715). URL: https://yur-gazeta.com/publications/ practice/sudova-praktika/ vregulyuvannya-sporiv-za-uchastyu-suddi-shcho-i-yak.html

Проект Закону України «Про медіацію» від 19 трав. 2020 р. № 3450. URL: http://w1.c1. rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1? pf3511= 68877.

Бурова Л.І. Правова природа медіаційної угоди. Часопис цивілістики. 2015. Вип. 18. С. 56-59.

Боженко Н.В. Адміністративно-правове забезпечення медіації як способу вирішення адміністративних спорів: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Запоріжжя, 2018. 15 с.

Кучерук Н. Урегулювання адміністративного спору за участю судді: чому не діє? Закон і Бізнес. 2019. № 35(1437). URL: https://zib. com.ua/ua/139127uregulyuvannya_adminsporu_za_uchastyu_suddi_chomu_ne_die.html

References

Mozhaikina O. Pravovyi analiz vrehuliuvannia sporu za uchastiu suddi. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. 2018. № 2. S. 174-180.

Romanadze L.D. Vrehuliuvannia sporu za uchastiu suddi ta inshi protsesualni novely: vplyv na rozvytok mediatsii. URL: http:// media-tion.ua/wp-content/uploads/2017/05/ Stattya-pro-Mediatsiyu-v-proektah-protses-kodeksiv-2.pdf.

Yakovliev V.V. Prysudova ta pozasudova mediatsiia: osnovni oznaky. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H.S. Skovorody. «Pravo». 2017. Vyp. 26. S. 139-151.

Shcho take myrne vrehuliuvannia sporiv v sudi. Sudova vlada Ukrainy. URL: https://court. gov.ua/archive/560795/.

Mazaraki N. Mediatsiia v Ukraini: problemy teorii ta praktyky. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. 2016. № 1. S. 92-100.

Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06 lyp. 2005 r. № 2747-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2005. № 35-36, 37. St. 446.

Ohrenchuk H.O. Dohovory pro provedennia mediatsii. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Pravo. 2015. № 30 (1). S. 144-148.

Holovachov Ya.V. Vrehuliuvannia sporiv za uchastiu suddi: «Shcho?» i «Yak?». Yurydychna Hazeta. 2020. № 9 (715). URL: https://yur-gazeta.com/ publications/practice/sudova-praktika/ vregulyuvannya-sporiv-za-uchastyu-suddi-shcho-i-yak.html.

Proekt Zakonu Ukrainy «Pro mediatsiiu» vid 19 trav. 2020 r. № 3450. URL: http://w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68877.

Burova L.I. Pravova pryroda mediatsiinoi uhody. Chasopys tsyvilistyky. 2015. Vyp. 18. S. 56-59.

Bozhenko N.V. Administratyvno-pravove zabezpechennia mediatsii yak sposobu vyrishennia administratyvnykh sporiv: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Zaporizhzhia, 2018. 15 s.

Kucheruk N. Urehuliuvannia administratyvnoho sporu za uchastiu suddi: chomu ne diie? Zakon i Biznes. 2019. № 35(1437). URL: https://zib. com.ua/ua/ 139127uregulyuvannya_ adminsporu_ za_uchastyu_suddi_chomu_ne_die.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.