ІНСТИТУТ МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

Вікторія Богданівна Череватюк, Альона Володимирівна Яценко

Анотація


Метою наукової статті є узагальнення закордонного досвіду розвитку інституту медіації та окреслення перспектив розвитку медіації в Україні. Методи дослідження: для досягнення визначеної мети були використані загальні та спеціальні наукові (спеціальні) методи, зокрема такі як: порівняльно-правовий, системно-структурний методи, а також метод аналізу чинного вітчизняного, закордонного та міжнародного законодавства. Результати: незважаючи на чисельні дослідження з цієї проблематики, інститут медіації викликає науковий інтерес щодо подальшого його розвитку в Україні. Для серйозних зрушень варто закріпити існування інституту медіації на законодавчому рівні і прийняти Закон про медіацію. Невирішеним залишається питання підготовки фахових медіаторів, тому варто все ж визначити, що медіатор має здобути вищу юридичну освіту. Обговорення: не дивлячись на відсутність профільного закону та визначення в законодавстві поняття «медіація», воно все ж внесено в українське законодавство і використовується на практиці.


Ключові слова


медіація; інститут; закон; досвід; удосконалення законодавства; перспективи; медіатор; переговори; спір; конфлікт; етапи медіації; переваги медіації

Посилання


Малазонія Н.Г. Історія розвитку та становлення медіації. Науковий вісник публічного та приватного права. 2018. № 4. Том 2. URL: http://www.nvppp.in.ua/ vip/2018/4/tom_2/34.pdf

Махова Л.О., Виприцький А.О. Історія міжнародного розвитку та сучасний стан інституту медіації в Україні. Право і суспільство. 2018. № 5. Ч. 2. URL: http://pravoisuspilstvo. org.ua/archive/2018/5_2018/part_2/42.pdf

Mediation Act. Uniform Laws Commission. URL: https://www.uniformlaws.org/ committees/ community-home?CommunityKey=45565a5f-0c57-4bba-bbab-fc7de9a59110

Alternative Dispute Resolution Act of 1998. U. S. Department of Transportation. URL: https://www.transportation.gov/civil-rights/pl-105-315-28-usc-651-alternative-dispute-resolution-act-1998

Соединенные Штаты Америки. Федеральный институт медиации. URL: http://fedim.ru/ mediatsiya-v-mire/severnaya-amerika-i-karibsky-bassein/ssha/

Канада. Федеральный институт медиации. URL: http://fedim.ru/mediatsiya-v-mire/severnaya-amerika-i-karibsky-bassein/kanada/

Divorce Act (R.S.C., 1985, c. 3 (2nd Supp.)). Justice Laws Website. URL: https://laws-lois. jus-tice.gc.ca/eng/acts/d-3.4/FullText.html

Farm Debt Mediation Act (S.C. 1997, c. 21). Justice Laws Website. URL: https://laws.justice. gc.ca/eng/acts/F-2.27/FullText.html

Mediationgesetz (MediationsG) vom 21 Juli 2012 (BGBl. I S. 1577). Bundesministerin der Jus-tiz und für Verbraucherschutz. URL: https://www. gesetze-im-internet.de/mediationsg/ BJNR157710012.html

Директива № 2008/52/ЄС Європейського парламенту і Ради про деякі аспекти посередництва (медіації) в цивільних та комерційних справах. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/994_a95#Text

Code de l’action sociale et des familles. Paragraphe 7: Diplôme d’Etat de médiateur familial. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA 000006196121/2015-04-03/

Mediation Act (MediationsG) of 21 July 2012 (Federal Law Gazette I, p. 1577). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_mediationsg/englisch_ mediationsg.html

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. URL: https://www.boe.es/ buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936

Spanish Real Decreto-Ley (Royal Decree-Law) 5/2012. Boletín oficial del estado. URL: https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3152.pdf

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 бер. 2004 р. № 1618-V. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15#n7612

Господарський процесуальний кодекс України від 06 лист. 1991 р. № 1798-ХІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text

Кодекс адміністративного судочинства України від 06 лип. 2005 р. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Кримінальний кодекс України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-ІІІ. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Кримінальний процесуальний кодекс України від 18 квіт. 2010 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3768

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги посередництва (медіації): Наказ Міністерства соціальної політики України від 13 жовт. 2017 р. № z1243-16. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16#Text

Класифікатор професій ДК 003:2010: продовження. Чинний з 01 лист. 2020 р. URL: https://hrliga.com/docs/KP-2010_r2z.htm

Череватюк В.Б., Сірук К.Л. Медіативна процедура вирішення спорів: теоретичні і практичні аспекти. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». Зб. наук. пр. Київ: НАУ, 2015. № 2(35). С. 41–46. DOI: 10.18372/2307-9061.35.8554

References

Malazonija N.G. Istorija rozvytku ta stanovlennja mediacii’. Naukovyj visnyk publich-nogo ta pryvatnogo prava. 2018. № 4. Tom 2. URL: http://www.nvppp.in.ua/vip/2018/4/ tom_2/34.pdf

Mahova L.O., Vypryc’kyj A.O. Istorija mizhnarodnogo rozvytku ta suchasnyj stan instytutu mediacii’ v Ukrai’ni. Pravo i suspil’stvo. 2018. № 5. Ch. 2. URL: http://pravoisuspilstvo. org.ua/ archive/2018/5_2018/part_2/42.pdf

Mediation Act. Uniform Laws Commission. URL: https://www.uniformlaws.org/ committees/ community-home?CommunityKey=45565a5f-0c57-4bba-bbab-fc7de9a59110

Alternative Dispute Resolution Act of 1998. U. S. Department of Transportation. URL: https://www.transportation.gov/civil-rights/pl-105-315-28-usc-651-alternative-dispute-resolution-act-1998

Soedinennye Shtaty Ameriki. Federal’nyj in-stitut mediacii. URL: http://fedim.ru/ mediatsiya-v-mire/severnaya-amerika-i-karibsky-bassein/ssha/

Kanada. Federal’nyj institut mediacii. URL: http://fedim.ru/mediatsiya-v-mire/ severnaya-amerika-i-karibsky-bassein/kanada/

Divorce Act (R.S.C., 1985, c. 3 (2nd Supp.)). Justice Laws Website. URL: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/d-3.4/FullText.html

Farm Debt Mediation Act (S.C. 1997, c. 21). Justice Laws Website. URL: https://laws. justice. gc.ca/eng/acts/F-2.27/FullText.html

Mediationgesetz (MediationsG) vom 21 Juli 2012 (BGBl. I S. 1577). Bundesministerin der Jus-tiz und für Verbraucherschutz. URL: https://www. gesetze-im-internet.de/mediationsg/ BJNR157710012.html

Dyrektyva № 2008/52/JeS Jevropejs’kogo parlamentu i Rady pro dejaki aspekty poserednyctva (mediacii’) v cyvil’nyh ta komercijnyh spravah. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/994_a95#Text

Code de l’action sociale et des familles. Paragraphe 7: Diplôme d’Etat de médiateur familial. URL: https://www.legifrance.gouv.fr/ codes/id/LEGISCTA 000006196121/2015-04-03/

Mediation Act (MediationsG) of 21 July 2012 (Federal Law Gazette I, p. 1577). URL: https://www.gesetze-im-internet.de/ englisch_mediationsg/englisch_ mediationsg.html

Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. URL: https://www.boe.es/ buscar/act.php?id=BOE-A-2011-15936

Spanish Real Decreto-Ley (Royal Decree-Law) 5/2012. Boletín oficial del estado. URL: https://www.boe.es/boe/dias/2012/03/06/pdfs/BOE-A-2012-3152.pdf

Cyvil’nyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny vid 18 ber. 2004 r. № 1618-V. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/1618-15#n7612

Gospodars’kyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny vid 06 lyst. 1991 r. № 1798-ХII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12#Text

Kodeks administratyvnogo sudochynstva Ukrai’ny vid 06 lyp. 2005 r. № 2747-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15#Text

Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny vid 05 kvit. 2001 r. № 2341-III. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Kryminal’nyj procesual’nyj kodeks Ukrai’ny vid 18 kvit. 2010 r. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#n3768

Pro zatverdzhennja Derzhavnogo standartu social’noi’ poslugy poserednyctva (mediacii’): Nakaz Ministerstva social’noi’ polityky Ukrai’ny vid 13 zhovt. 2017 r. № z1243-16. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16#Text

Klasyfikator profesij DK 003:2010: prod-ovzhennja. Chynnyj z 01 lyst. 2020 r. URL: https:// hrliga.com/docs/KP-2010_r2z.htm

Cherevatjuk V.B., Siruk K.L. Mediatyvna procedura vyrishennja sporiv: teoretychni i prak-tychni aspekty. Naukovi praci Nacional’nogo avi-acijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». Zb. nauk. pr. Kyi’v: NAU, 2015. № 2(35). S. 41–46.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.