ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ПОЛІЦІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

Ігор Іванович Кузьмич, Іван Ігорович Кузьмич

Анотація


Мета статті полягає у визначенні особливостей, прогалин, а також надання пропозицій щодо ефективного реформування Військової служби правопорядку у Військову поліцію на підставі аналізу чинного законодавства, юридичної літератури та міжнародного досвіду. Методологічну основу дослідження склали наступні загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: діалектичний метод наукового пізнання дійсності, аналіз, синтез, системно-структурний метод, а також порівняльно-правовий і формально-логічний методи. Результати: в результаті наукового пошуку досліджено міжнародну практику створення Військової поліції та можливості її застосування в Україні та визначенні напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Військової поліції. Обговорення: національна та державна безпека забезпечується системою державних органів, діяльність яких спрямована на охорону суспільного й державного ладу (конституційний лад), державну незалежність (державний суверенітет), територіальну цілісність (недоторканність кордонів), військового (оборонного), економічного і науково-технічного потенціалу.

Забезпечення національної безпеки є однією з головних функцій суспільства і держави. Складовими елементами національної безпеки є також суспільна безпека, правопорядок та більш вузькі галузі суспільних відносин у сфері національної безпеки, як-от: безпека праці, безпека дорожнього руху, авіаційна безпека, інформаційна, продовольча безпека, регіональна безпека та інші види й основні напрями державної політики в сфері державної безпеки, які визначені Законом України «Про національну безпеку України».

Конституцією України, у статті 17, проголошено, що забезпечення державної безпеки і захист державного кордону покладається на відповідні правоохоронні органи та військові формування, організація й порядок діяльності яких визначається законом.


Ключові слова


військова служба правопорядку; військова поліція; Збройні Сили України; кримінальний процесуальний кодекс України

Посилання


Котляренко О.О Перспективи формування Військової поліції як складової системи військової юстиції в Україні. Науковий часопис Національної академії прокуратури України. 2016. № 1. С. 56-64.

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: Указ Президента України від 26 трав. 2015 р. № 287. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/287/ 2015#Text

Про Військову поліцію: проект Закону України від 21 січ. 2015 р. № 1805. URL: http://w1. c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/ webproc4_1? pf3511=53648

Створення Військової поліції: офіційна заява Офісу Президента України від 05 груд. 2019 р. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/8372019-30389

Про Військову поліцію: пояснювальна записка до проєкту Закону України від 21 січ. 2015 р. № 1805.

Бєляков К.І., Онопрієнко С.Г., Шопіна І.М. Інформаційна культура в Україні: правовий вимір: монографія. Київ: КВІЦ, 2018. 169 с.

Щербатих В.Ю. Організаційно-правові основи створення та діяльності військової міліції (поліції) України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Ірпінь, 2001. 20 с.

References

Kotljarenko O.O Perspektyvy formuvannja Vijs'kovoi' policii' jak skladovoi' systemy vijs'kovoi' justy-cii' v Ukrai'ni. Naukovyj chasopys Na-cional'noi' akademii' prokuratury Ukrai'ny. 2016. № 1. S. 56-64.

Pro rishennja Rady nacional'noi' bezpeky i oborony Ukrai'ny vid 6 travnja 2015 roku «Pro Strategiju nacional'noi' bezpeky Ukrai'ny»: Ukaz Prezydenta Ukrai'ny vid 26 trav. 2015 r. № 287. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 287/ 2015#Text

Pro Vijs'kovu policiju: proekt Zakonu Ukrai'ny vid 21 sich. 2015 r. № 1805. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/ webproc4_1? pf3511=53648

Stvorennja Vijs'kovoi' policii': oficijna zajava Ofisu Prezydenta Ukrai'ny vid 05 grud. 2019 r. URL: https://www. president.gov.ua/ documents/ 8372019-30389

Pro Vijs'kovu policiju: pojas-njuval'na zapyska do projektu Zakonu Ukrai'ny vid 21 sich. 2015 r. № 1805.

Bjeljakov K.I., Onoprijenko S.G., Shopina I.M. Informacijna kul'tura v Ukrai'ni: pravovyj vymir: monografija. Kyi'v: KVIC, 2018. 169 s.

Shherbatyh V.Ju. Organizacijno-pravovi osnovy stvorennja ta dijal'nosti vijs'kovoi' milicii' (policii') Ukrai'ny: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.07. Irpin', 2001. 20 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.