СФЕРА Й ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ В АВІАЦІЇ

Юрій Ігорович Пивовар, Ольга Ігорівна Сторощук, Олександр Володимирович Дирієнко

Анотація


Мета: визначення сфери й об’єкту адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави в авіації. Методи дослідження: міжгалузевий підхід при застосуванні історико-правового методу, що дозволив дослідити ретроспективу розвитку поняття «авіація», «авіаційна діяльність»; методів аналізу і синтезу, за допомогою яких визначено сутність об’єкту адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави в галузі авіації; формально-юридичного методу, важливого при вивченні нормативно-правових положень, а також методу юридичної формалізації – при формулюванні дефініцій, рекомендованих для закріплення їх у нормативних актах. Результати: сформульовано поняття авіації як галузі; визначено зміст поняття авіаційної галузі, здійснено класифікацію видів авіації; розроблено дефініцію поняття сфери й об’єкту адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави в галузі авіації. Обговорення: актуалізується теза про необхідність формування ефективного правового режиму реалізації правоохоронної функції держави для кожного з існуючих нині видів авіації, а також розроблення концепцій готовності до впровадження спеціальних правових режимів для новоутворених видів авіації. Сферою адміністративно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави в галузі авіації визначається уся авіаційна транспортна система, що включає виробництво літальних апаратів, їх використання у повітряному просторі, а також діяльність із організації повітряного руху України.


Ключові слова


авіація; види авіації; авіаційна діяльність; правоохоронна функція в авіації; об’єкт адміністративно-правового забезпечення

Посилання


Avianews.com. Офіційний сайт. 2019. Что происходит с самолетами после списания. URL: https://www.avianews.com/interestingaviation/ 2019/10/01/ plane_after_writeoff/

Аксаментов О.И. Понятие и виды авиации по законодательству России и Украины. Науковi працi Нацiонального авiаційного унiверситету. Серiя: Юридичний вiсник «Повiтряне i космiчне право». 2013. № 2(27). С. 5-9.

Гусар О.А. Адміністративно-правова організація персоналу цивільної авіації: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07. Київ: НАУ, 2015. 223 с.

Зуєва В.О., Череватюк В.Б. Правове регулювання авіації загального призначення в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку. Науковi працi Нацiонального авiаційного унiверситету. Серiя: Юридичний вiсник «Повiтряне i космiчне право». 2014. № 4(33). С. 11-16.

Ковтун О.В. Професійна діяльність фахівців авіаційної сфери як підґрунтя для формування їхньої автентичної мовленнєвої комунікації. Наука і освіта. 2008. № 8/9. С. 248-253.

Купріянова В.С., Матюшенко І.Ю. Стан та перспективи розвитку безпілотних літальних апаратів в Україні. Вісник економіки, транспорту і промисловості. 2015. № 50. С. 334-340.

Москаленко С.І. Організаційні та правові засади регулювання відносин у сфері цивільної авіації в Україні: адміністративно-правова теорія і практика: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.07. ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом». Київ: б.в., 2018. 412 с.

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами про стан безпеки польотів з цивільними повітряними суднами України. Офіційний сайт. URL: http://nbaai.gov.ua/news/

Одноволик Л.А., Вірченко Г.А., Незенко А.Й. Підхід до керування базовими геометричними параметрами фюзеляжу літака в контексті PLM-технологій. Інформаційні системи, механіка та керування: науково-технічний збірник. 2013. Вип. 9. С. 15-22. URL: https://ela. kpi.ua/bitstream/ 123456789/7411/1/p-3.pdf

Писарчук О.О. Основні етапи життєвого циклу та менеджмент об’єктів авіоніки: практикум за напрямом (спеціальністю) 173 «Авіоніка». Київ: НАУ, 2017. 61 с. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/34447/7/06_%d0%9e%d 0%95%d0%96%d0%a6_%d0%9f% d 0 % a0.pdf

Повітряний кодекс України від 4 трав. 1993 р. № 3167-XII. [Втратив чинність].

Повітряний кодекс України від 19 трав. 2011 р. № 3393-VI. Голос України. 2011. 18 чер. № 110.

Про затвердження Положення про використання повітряного простору України: постанова Кабінету Міністрів України від 29 бер. 2002 р. № 401. [Втратила чинність].

Похиленко І.С. Поняття авіаційної діяльності. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2019. № 3(52). С. 15-19.

Приложение 6 к Конвенции о международной гражданской авиации: Эксплуатация воздушных судов (Часть 1) / Документы ИКАО. URL: http://airspot.ru/library/book/ikao-prilozhenie-6-k-konventsii-o-mezhdunarodnoy-grazhdanskoy-aviatsii-ekspluatatsiya-vozdushnyh-sudov-chast-1

Про затвердження Авіаційних правил України «Технічні вимоги та адміністративні процедури щодо льотної експлуатації в цивільній авіації»: наказ Державної авіаційної служби України від 05 лип. 2018 р. № 682. Офіційний вісник України. 2018. № 79. Ст. 44.

Про затвердження Інструкції про класи-фікацію авіаційного персоналу державної авіації України: наказ Міністерства оборони України від 05 січ. 2015 р. № 3. Офіційний вісник Украї-ни. 2015. № 12. 207 с.

Про затвердження Порядку і правил здійснення обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 вер. 2017 р. № 676. Урядовий кур’єр. 2017. 20 вер. № 176.

Про затвердження Правил інформаційного забезпечення системи управління безпекою польотів повітряних суден цивільної авіації України: наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 19 бер. 2009 р. № 295. Офіційний вісник України. 2009. № 31. Ст. 83.

Про затвердження Стратегії розвитку вітчизняної авіаційної промисловості на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 груд. 2008 р. № 1656-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/ 183540635

Про затвердження Технічного регламенту з екологічного маркування: постанова Кабінету Міністрів України; Технічний регламент, План, Заходи від 18 трав. 2011 р. № 529. [Втратила чинність 11.01.2018].

Про оборонні закупівлі: Закон України від 17 лип. 2020 р. № 808-IX. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/808-20/ed20200717#n21

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 трав. 2018 р. № 430-р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/430-2018-р

Стадніченко М.Г., Фененко О.О., Варваров В.В. Методика прогнозування ресурсу конструкційних матеріалів силових елементів пла-нера літального апарату військового призначен-ня. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2016. № 1(22). С. 41-45.

Шереметьєва Є.Т. Теоретичні та методологічні основи дослідження повітряного права України. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». 2009. № 1(10). С. 7-11.

Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. Київ: Укр. енцикл., 1998. Т. 1: А-Г. 672 с.

References

Avianews.com. Ofіcіjnij sajt. 2019. Chto proishodit s samoletami posle spisanija. URL: https://www.avianews.com/interestingaviation/ 2019/10/01/ plane_after_writeoff/

Aksamentov O.I. Ponjatie i vidy aviacii po zakonodatel’stvu Rossii i Ukrainy. Naukovi praci Nacional’nogo aviacіjnogo universitetu. Serija: Ju-ridichnij visnik «Povitrjane i kosmichne pravo». 2013. № 2(27). S. 5-9.

Gusar O.A. Administratyvno-pravova organi-zacija personalu cyvil’noi’ aviacii’: dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.07. Kyi’v: NAU, 2015. 223 s.

Zujeva V.O., Cherevatjuk V.B. Pravove reguljuvannja aviacii’ zagal’nogo pryznachennja v Ukrai’ni: suchasni problemy ta perspektyvy rozvytku. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». 2014. № 4(33). S. 11-16.

Kovtun O.V. Profesijna dijal’nist’ fahivciv aviacijnoi’ sfery jak pidg’runtja dlja formuvannja i’hn’oi’ avtentychnoi’ movlennjevoi’ komunikacii’. Nauka i osvita. 2008. № 8/9. S. 248-253.

Kuprijanova V.S., Matjushenko I.Ju. Stan ta perspektyvy rozvytku bezpilotnyh lital’nyh aparativ v Ukrai’ni. Visnyk ekonomiky, transportu i promyslovosti. 2015. № 50. S. 334-340.

Moskalenko S.I. Organizacijni ta pravovi zasady reguljuvannja vidnosyn u sferi cyvil’noi’ aviacii’ v Ukrai’ni: administratyvno-pravova teorija i praktyka: dys. … d-ra juryd. nauk: 12.00.07. PrAT «VNZ «Mizhregional’na akademija upravlinnja personalom». Kyi’v: b.v., 2018. 412 s.

Nacional’ne bjuro z rozsliduvannja aviacijnyh podij ta incydentiv z cyvil’nymy povitrjanymy sudnamy pro stan bezpeky pol’otiv z cyvil’nymy povitrjanymy sudnamy Ukrai’ny. Oficijnyj sajt. URL: http://nbaai.gov.ua/news/

Odnovolyk L.A., Virchenko G.A., Nezenko A.J. Pidhid do keruvannja bazovymy geome-trychnymy parametramy fjuzeljazhu litaka v konteksti PLM-tehnologij. Informacijni systemy, mehanika ta keruvannja: naukovo-tehnichnyj zbirnyk. 2013. Vyp. 9. S. 15-22. URL: https://ela.kpi.ua/bitstream/ 123456789/ 7411/1/p-3.pdf

Pysarchuk O.O. Osnovni etapy zhyttjevogo cyklu ta menedzhment ob’jektiv avioniky: prak-tykum za naprjamom (special’nistju) 173 «Avionika». Kyi’v: NAU, 2017. 61 s. URL: https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/34447/7/06_%d0%9e%d 0%95%d0%96%d0%a6_%d0%9f%d0% a0.pdf

Povitrjanyj kodeks Ukrai’ny vid 4 trav. 1993 r. № 3167-XII. [Vtratyv chynnist’].

Povitrjanyj kodeks Ukrai’ny vid 19 trav. 2011 r. № 3393-VI. Golos Ukrai’ny. 2011. 18 cher. № 110.

Pro zatverdzhennja Polozhennja pro vykorystannja povitrjanogo prostoru Ukrai’ny: post-anova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 29 ber. 2002 r. № 401. [Vtratyla chynnist’].

Pohylenko I.S. Ponjattja aviacijnoi’ di-jal’nosti. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». 2019. № 3(52). S. 15-19.

Prilozhenie 6 k Konvencii o mezhdunarod-noj grazhdanskoj aviacii: Jekspluatacija vozdush-nyh sudov (Chast’ 1) / Dokumenty IKAO. URL: http://airspot.ru/library/book/ikao-prilozhenie-6-k-konventsii-o-mezhdunarodnoy-grazhdanskoy-aviatsii-ekspluatatsiya-vozdushnyh-sudov-chast-1

Pro zatverdzhennja Aviacijnyh pravyl Ukrai’ny «Tehnichni vymogy ta administratyvni procedury shhodo l’otnoi’ ekspluatacii’ v cyvil’nij aviacii’»: nakaz Derzhavnoi’ aviacijnoi’ sluzhby Ukrai’ny vid 05 lyp. 2018 r. № 682. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 2018. № 79. St. 44.

Pro zatverdzhennja Instrukcii’ pro kla-syfikaciju aviacijnogo personalu derzhavnoi’ avi-acii’ Ukrai’ny: nakaz Ministerstva oborony Ukrai’ny vid 05 sich. 2015 r. № 3. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 2015. № 12. 207 s.

Pro zatverdzhennja Porjadku i pravyl zdijsnennja obov’jazkovogo aviacijnogo strahu-vannja cyvil’noi’ aviacii’: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 6 ver. 2017 r. № 676. Urjadovyj kur’jer. 2017. 20 ver. № 176.

Pro zatverdzhennja Pravyl informacijnogo zabezpechennja systemy upravlinnja bezpekoju pol’otiv povitrjanyh suden cyvil’noi’ aviacii’ Ukrai’ny: nakaz Ministerstva transportu ta zv’jazku Ukrai’ny vid 19 ber. 2009 r. № 295. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 2009. № 31. St. 83.

Pro zatverdzhennja Strategii’ rozvytku vitchyznjanoi’ aviacijnoi’ promyslovosti na period do 2020 roku: rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 27 grud. 2008 r. № 1656-r. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/ 183540635

Pro zatverdzhennja Tehnichnogo reglamentu z ekologichnogo markuvannja: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny; Tehnichnyj reglament, Plan, Zahody vid 18 trav. 2011 r. № 529. [Vtratyla chynnist’ 11.01.2018].

Pro oboronni zakupivli: Zakon Ukrai’ny vid 17 lyp. 2020 r. № 808-IX. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/808-20/ed20200717#n21

Pro shvalennja Nacional’noi’ transportnoi’ strategii’ Ukrai’ny na period do 2030 roku: Rozpor-jadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 30 trav. 2018 r. № 430-r. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/430-2018-r

Stadnichenko M.G., Fenenko O.O., Varva-rov V.V. Metodyka prognozuvannja resursu kon-strukcijnyh materialiv sylovyh elementiv planera lital’nogo aparatu vijs’kovogo pryznachennja. Nau-ka i tehnika Povitrjanyh Syl Zbrojnyh Syl Ukrai’ny. 2016. № 1(22). S. 41-45.

Sheremet’jeva Je.T. Teoretychni ta metodo-logichni osnovy doslidzhennja povitrjanogo prava Ukrai’ny. Naukovi praci Nacional’nogo aviacijnogo universytetu. Serija: Jurydychnyj visnyk «Povitrjane i kosmichne pravo». 2009. № 1(10). S. 7-11.

Jurydychna encyklopedija: v 6 t. / redkol.: Ju.S. Shemshuchenko ta in. Kyi’v: Ukr. encykl., 1998. T. 1: A-G. 672 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.