КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОСОБИСТОГО ГОЛОСУВАННЯ (СТАТТЯ 364-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ)

Sofia Ya. Lykhova, Volodymyr V. Lychak

Анотація


Мета: кримінально-правова характеристика кримінального правопорушення, юридичний склад якого передбачений в диспозиції ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Методологічну основу дослідження складають історико-правовий, порівняльно-правовий, діалектичний, логіко-семантичний та інші загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, за допомогою яких автори надають кримінально-правову характеристику кримінального правопорушення, юридичний склад якого передбачений в диспозиції ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Результати: охарактеризований юридичний склад кримінального правопорушення, передбаченого в диспозиції ст. 364-2 Кримінального кодексу України, наведені додаткові аргументи щодо виокремлення цього кримінального правопорушення в окремий склад. Обговорення: автори пропонують деталізувати диспозицію ст. 364-2 Кримінального кодексу України. Автори наголошують, що кримінально караним має бути здійснення народним депутатом голосування замість іншого народного депутата як на пленарному засіданні Верховної Ради України, так і на засіданнях її органів, до складу яких обрано народного депутата. На думку авторів, це пояснюється тим, що за статистикою зафіксовані факти неособистого голосування народних депутатів на пленарних засіданнях Верховної Ради України з кожним новим скликанням парламенту зростають. При цьому, пленарні засідання, це не єдина форма роботи парламенту України. Крім пленарних засідань народні депутати також працюють у комітетах, підкомітетах, погоджувальних радах, комісіях та інших органах, які є окремими формами роботи Верховної Ради України. Диспозиція ст. 364-2 КК України визначає, що кримінально караним є здійснення народним депутатом на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата, тобто диспозиція не охоплює голосувань народних депутатів на засіданнях органів Верховної Ради України, до яких обрано народного депутата. Отже, якщо народний депутат здійснить голосування замість іншого народного депутата на одному з засідань органу парламенту, то притягти його до кримінальної відповідальності за чинною ст. 364-2 КК України неможливо.Ключові слова


неособисте голосування; порядок голосування; народний депутат; пленарне засідання; парламент

Посилання


Міщук М.С. Законопроєкти про кримінальну відповідальність народних депутатів України за неособисте голосування на засіданнях Верховної Ради: перспективи їх реалізації. Правничий вісник Університету «КРОК». 2018. № 30. С. 163-170.

Даниляк О.О. Політико-правові аспекти неособистого голосування у Верховній Раді України. Стратегічна панорама. 2018. № 2. С. 53-63.

Філоненко С.С. Соціальна обумовленість криміналізації здійснення народним депутатом України на пленарному засіданні Верховної Ради України голосування замість іншого народного депутата України. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2 ч. (м. Суми, 21-22 трав. 2020 р.) / редкол.: проф. А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. Суми: Сумський державний університет, 2020. Ч. 2. С. 273-276.

Закірова С. Тактика і стратегія боротьби з кнопкодавством в Україні і світі. Громадська думка про правотворення. 2019. № 16 (181). С. 4-14.

Конституція України: Закон України від 28 чер. 1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https:// za-kon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D 0% B2%D1%80

Висновок Головного науково-експертного управління 07.10.19. URL: http:// w1.c1.rada. gov. ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66873&pf35401=504051

«Вже розглядається в суді»: Стефанчук розповів про першу справу проти нардепа-кнопкодава. URL: https://www.unian.ua/politics/ knopkodavstvo-persha-sprava-vzhe-rozglyadayetsya-v-sudi-novini-ukrajina-11053835.html

Стефанчук Р. Юридичні підстави криміналізації неособистого голосування народними депутатами. URL: http://www.golos. com.ua/ article/324273

Рішення Конституційного Суду України від 07 лип. 1998 р. № 11-рп/98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98#Text

Верещака Я.В. Кримінальна відповідальність за неособисте голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях. Реформування правової системи в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2 ч. (м. Суми, 21-22 трав. 2020 р.) / редкол.: проф. А.М. Куліш, О.М. Рєзнік. Суми: Сумський державний університет, 2020. Ч. 2. С. 328-331.

Кримінальний кодекс України: Закон України від 05 квіт. 2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Oleksandr Volkov v. Ukraine, № 21722/11, 9 January 2013. URL: https://hudoc.echr.coe.int/ eng#{%22appno%22:[%2221722/11%22],%22itemid%22:[%22001-115871%22]}

ЄСПЛ присудив судді Волкову 1,4 мільйона компенсації від України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2397325-espl-prisudiv-suddi-volkovu-14-miljona-kompensacii-vid-ukraini.htm

Порівняльна таблиця до другого читання 18.12.2019. URL: http:// w1.c1.rada.gov.ua/pls/ zweb2/webproc34?id=&pf3511=66873&pf35401=515092

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лют. 2010 р. № 1861-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17

References

Mishhuk M.S. Zakonoprojekty pro kryminal’nu vidpovidal’nist’ narodnyh deputativ Ukrai’ny za neosobyste golosuvannja na zasidannjah Verhovnoi’ Rady: perspektyvy i’h realizacii’. Pravnychyj visnyk Universytetu «KROK». 2018. № 30. S. 163-170.

Danyljak O.O. Polityko-pravovi aspekty neosobystogo golosuvannja u Verhovnij Radi Ukrai’ny. Strategichna panorama. 2018. № 2. S. 53-63.

Filonenko S.S. Social’na obumovlenist’ kryminalizacii’ zdijsnennja narodnym deputatom Ukrai’ny na plenarnomu zasidanni Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny golosuvannja zamist’ inshogo narodnogo deputata Ukrai’ny. Reformuvannja pravovoi’ systemy v konteksti jevrointegracijnyh procesiv: materialy IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: u 2 ch. (m. Sumy, 21-22 trav. 2020 r.) / redkol.: prof. A.M. Kulish, O.M. Rjeznik. Sumy: Sums’kyj derzhavnyj universytet, 2020. Ch. 2. S. 273-276.

Zakirova S. Taktyka i strategija borot’by z knopkodavstvom v Ukrai’ni i sviti. Gromads’ka dumka pro pravotvorennja. 2019. № 16 (181). S. 4-14.

Konstytucija Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 28 cher. 1996 r. № 254k/96-VR. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D 0%B2%D1%80

Vysnovok Golovnogo naukovo-ekspertnogo upravlinnja 07.10.19. URL: http:// w1.c1.rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=66873&pf35401=504051

«Vzhe rozgljadajet’sja v sudi»: Stefanchuk rozpoviv pro pershu spravu proty nardepa-knopkodava. URL: https://www.unian.ua/ politics/ knopkodavstvo-persha-sprava-vzhe-rozglyadayetsya-v-sudi-novini-ukrajina-11053835.html

Stefanchuk R. Jurydychni pidstavy kryminalizacii’ neosobystogo golosuvannja narodnymy deputatamy. URL: http://www.golos.com.ua/ article/324273

Rishennja Konstytucijnogo Sudu Ukrai’ny vid 07 lyp. 1998 r. № 11-rp/98. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-98#Text

Vereshhaka Ja.V. Kryminal’na vidpovidal’nist’ za neosobyste golosuvannja narodnymy deputatamy Ukrai’ny na plenarnyh zasidannjah. Reformuvannja pravovoi’ systemy v konteksti jevrointegracijnyh procesiv: materialy IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf.: u 2 ch. (m. Sumy, 21-22 trav. 2020 r.) / redkol.: prof. A.M. Kulish, O.M. Rjeznik. Sumy: Sums’kyj derzhavnyj universytet, 2020. Ch. 2. S. 328-331.

Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 05 kvit. 2001 r. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text

Oleksandr Volkov v. Ukraine, № 21722/11, 9 January 2013. URL: https://hudoc.echr. coe.int/ eng#{%22appno%22:[%2221722/11%22],%22itemid%22:[%22001-115871%22]}

JeSPL prysudyv suddi Volkovu 1,4 mil’jona kompensacii’ vid Ukrai’ny. URL: https:// www. ukrinform.ua/rubric-society/2397325-espl-prisudiv-suddi-volkovu-14-miljona-kompensacii-vid-ukraini.htm

Porivnjal’na tablycja do drugogo chytannja 18.12.2019. URL: http:// w1.c1.rada.gov.ua/ pls/ zweb2/webproc34?id=&pf3511=66873&pf35401=515092

Pro Reglament Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 10 ljut. 2010 r. № 1861-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-17


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.