МЕХАНІЗМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ У ТРАНСПОРТНІЙ СФЕРІ

Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк

Анотація


Мета: метою наукової статті є узагальнення результатів публічної експертної дискусії та запропоновано шляхи реформування системи забезпечення протидії корупції як одного з визначальних напрямів для її подолання. Методи: для досягнення визначеної мети були використані загальні та спеціальні наукові (спеціальні) методи. Використання цих методів дозволило на основі аналізу реальних результатів діяльності антикорупційних органів окреслити шляхи реформування системи забезпечення протидії корупції як одного з визначальних напрямів для її подолання. Результати: незважаючи на чисельні дослідження з цієї проблематики, сучасні умови диктують необхідність постійного удосконалення наукових досліджень, що є можливим лише за умови безперервного пошуку нових способів протидії корупції в Україні. Протидія корупції правовими методами має брати до уваги виклики і загрози, які полягають у загостренні криміногенної ситуації в суспільстві, збереженні тіньової економіки та посиленні корупції; незавершеності економічних перетворень, поглибленні диференціації в доходах населення і звичайно ж недосконалості законодавства. Обговорення: визначення способів удосконалення антикорупційного законодавства, забезпечення єдності його застосування потребує виваженого, відповідального підходу, залучення до участі в цих процесах не лише науковців, а й практиків, представників громадських організацій,

Особливості боротьби з корупцією у транспортній сфері та методи усунення цього явища співмірні із загальними і передбачають: підконтрольність державних чиновників, державних інститутів громадськості; відкритість і прозорість прийняття рішень на усіх рівнях державної влади; свободу слова, свободу засобів масової інформації та їхньої реальної незалежності; можливість громадського контролю за прийняттям найважливіших економічних і політичних рішень; незалежність судової влади; збалансованість гілок влади.

Стан боротьби з корупцією, рівень її небезпеки, наявність аргументованих позицій як прихильників, так і опонентів криміналізації декларування недостовірної інформації вимагає проведення подальшого ґрунтовного наукового пошуку.


Ключові слова


корупція; неправомірна вигода; корупційне правопорушення; антикорупційне законодавство; система протидії корупції

Посилання


Новак А.М. Тенденції розвитку державної антикорупційної політики: державно-управлінський аспект. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2016. № 2(16). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Patp_2016_2_16

Шевченко О.В. Основні принципи протидії корупції. Вісник Вищої ради юстиції. 2011. № 1 (5). С. 129-134.

Новак А.М. Феномен корупції в системі публічного управління: сучасний зміст та методологічні засади дослідження. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2018. Вип. 1 (19). URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ Patp_2018_1_5

Задорожний С.А. Механізми запобігання та протидії корупції в органах місцевої влади. URL: https://www.nung.edu.ua/files/ attachments/ zadorozhnyy_ dis.pdf

Положення про Науково-дослідний центр антикорупційної діяльності в транспортній та авіакосмічній сфері (НДЦАД). URL: http://law.nau.edu.ua/ images/ polozh_ anticorrup.pdf

Живко М., Стецик О., Босак Х. Поняття «посадова особа» та «посада» в системі МВС. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/ Nzlubp_ 2011_6_28% 20(1).pdf

Кодекс законів про працю України. Редакція від 2 квіт. 2020 р., підстава – 540-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text

Відповідальність посадових осіб за вчинення корупційних правопорушень. 03.07.2019. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/pol/uk/ publish/ article/99196; jsessionid= EE7301109 BE6203186838F84FEC3A2B9

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 груд. 1984 р. № 8073-Х. Відомості Верховної Ради Української РСР. 1984. Додаток до № 51. Ст. 1122. Редакція від 13.08.2020, підстава – 768-IX. URL: https:// zakon.rada. gov.ua/ laws/show/80731-10

Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовт. 2014 р. № 1700-VII. Редакція від 23.07.2020, підстава – 805-IX. URL: https:// za-kon. rada. gov. ua/ laws/ show/ 1700-18?find=1 & text=%D0%BF% D1% 80% D0% BE%D1%82% D0% B8% D0% B4%D1%96%D1%8F#Text

Мовчан А.В. Актуальні проблеми протидії корупції в Україні. Вісник кримінального судочинства. 2017. № 1. С. 116-121.

References

Novak A.M. Tendencii’ rozvytku derzhavnoi’ antykorupcijnoi’ polityky: derzhavno-upravlins’kyj aspekt. Publichne administruvannja: teorija ta praktyka. 2016. № 2(16). URL: http://nbuv. gov.ua/ UJRN/Patp_2016_2_16

Shevchenko O.V. Osnovni pryncypy protydii’ korupcii’. Visnyk Vyshhoi’ rady justycii’. 2011. № 1 (5). S. 129-134.

Novak A.M. Fenomen korupcii’ v systemi publichnogo upravlinnja: suchasnyj zmist ta metodologichni zasady doslidzhennja. Publichne administruvannja: teorija ta praktyka. 2018. Vyp. 1 (19). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Patp_ 2018_1_5

Zadorozhnyj S.A. Mehanizmy zapobigannja ta protydii’ korupcii’ v organah miscevoi’ vlady. URL: https://www.nung.edu.ua/ files/attachments/ zadorozhnyy_ dis.pdf

Polozhennja pro Naukovo-doslidnyj centr antykorupcijnoi’ dijal’nosti v transportnij ta aviakosmichnij sferi (NDCAD). URL: http://law. nau.edu.ua/images/polozh_anticorrup.pdf

Zhyvko M., Stecyk O., Bosak H. Ponjattja «posadova osoba» ta «posada» v systemi MVS. URL: file:///C:/Users/User/Downloads/ Nzlubp_ 2011_6_28% 20(1).pdf

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrai’ny. Redakcija vid 2 kvit. 2020 r., pidstava – 540-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08# Text

Vidpovidal’nist’ posadovyh osib za vchynennja korupcijnyh pravoporushen’. 03.07.2019. URL: http://www.fssu.gov.ua/fse/ control/ pol/ uk/ publish/ article/ 99196; jsessionid=EE7301109BE6203186838F84FEC3A2B9

Kodeks Ukrai’ny pro administratyvni pravoporushennja vid 7 grud. 1984 r. № 8073-H. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ns’koi’ RSR. 1984. Dodatok do № 51. St. 1122. Redakcija vid 13.08.2020, pidstava – 768-IX. URL: https:// zakon.rada. gov.ua/ laws/show/80731-10

Pro zapobigannja korupcii’: Zakon Ukrai’ny vid 14 zhovt. 2014 r. № 1700-VII. Redakcija vid 23.07.2020, pidstava – 805-IX. URL: https:// zakon. rada. gov. ua/ laws/ show/ 1700-18? find=1 &text=%D0%BF% D1% 80% D0% BE%D1%82% D0% B8% D0% B4%D1%96%D1%8F#Text

Movchan A.V. Aktual’ni problemy protydii’ korupcii’ v Ukrai’ni. Visnyk kryminal’nogo sudochynstva. 2017. № 1. S. 116-121.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.