ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИХ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ТВАРИН АВІАЦІЙНИМ ТРАНСПОРТОМ

Діана Михайлівна Майстро

Анотація


Мета: обгрунтувати необхідність застосування міжнародно-правових стандартів при перевезенні тварин як в Україні, так і в зарубіжних країнах. Методи дослідження: порівняльно-правовий, системно-структурний та функціональний. Результати: автором розглянуті особливості правового регулювання перевезення тварин авіаційним транспортом в Україні та з’ясування недоліків у процедурі регулювання цього питання в Україні з урахуванням міжнародно-правових стандартів. Обговорення: пропонується розглянути варіант єдиного стандарту, який буде регулювати перевезення тварин авіаційним транспортом. Зазначається, що правове регулювання питання перевезення тварин авіаційним транспортом достатньо забезпечене на державному рівні, але, традиційно авіакомпанії доповнюють їх своїми вимогами. Отже, виникає необхідність у створені єдиного стандарту для більш безпечного та комфортного польоту тварин.


Ключові слова


міжнародні стандарти; жорстоке поводження з тваринами; права тварин; захист тварин; перевезення (транспортування) тварин; авіаційний транспорт

Посилання


Загибель цуценят під час перельоту: МАУ тимчасово відсторонила главу дирекції з вантажоперевезень. Українська правда – веб-сайт. URL: https://cutt.ly/adEeB2K.

Farm Animal Welfare Council. Five Free-doms: веб-сайт. URL: https://cutt.ly/xdEcle2.

Шуміло О.О. Міжнародний і зарубіжний досвід запобігання жорстокому поводженню з тваринами. Часопис Київського університету права. 2016. № 2. С. 349-352.

Європейська конвенція про захист тварин при міжнародному перевезенні від 13 груд. 1968 р. URL: https://zakon. rada. gov.ua/ laws/ show/ 994_227.

Про ветеринарну медицину: Закон України від 25 чер. 1992 р. № 2498-XII. URL: https:// cutt.ly/LdE9VlN.

Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу від 09 жовт. 1997 р. № 997_034. Ратифікована Законом Укра-їни № 581-14 від 08 квіт. 1999 р. URL: https://cutt.ly/pdE9fou.

Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 06 квіт. 2000 р. № 1645-III. URL: https://cutt.ly/2dE39Ct.

Про захист тварин від жорстокого поводження: Закон України від 21 лют. 2006 р. № 3447-IV. URL: https://cutt.ly/sdE3Ryd.

Про затвердження Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України: наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 груд. 2006 р. № 1196. URL: https://cutt.ly/zdE8XCD.

Про затвердження Правил транспортування тварин: постанова Кабінету Міністрів України від 16 лист. 2011 р. № 1402. URL: https://cutt.ly/VdE8hXS.

Про затвердження Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу»: наказ Державної авіаційної служби України від 26 лист. 2018 р. № 1239. URL: https://cutt.ly/BdE4dGK.

IATA розробить єдиний стандарт для перевезення тварин. КийАвіа карго – веб-сайт. URL: https://cutt.ly/GdRwpdh.

Луц Д.М. Перевезення тварин: цивільно-правовий аспект. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2014. № 12. Т. 2. С. 21-24.

Кота не впустили в літак через його вагу. Esquire – веб-сайт. URL: https://esquire.ru/ articles/136564-ya-my-tolstyy-kot-kota-viktora-ne-pustili-v-samolet-iz-za-ego-vesa-v-socsetyah-trebuyut-spravedlivosti-i-delayut-memy/#part0.

Про внесення змін до Правил заповнення, зберігання, списання ветеринарних документів та вимог до їх обліку: наказ Мінагрополітики України від 26 жовт. 2017 р. № 578. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1381-17#Text.

Коробко І.І. Міжнародно-правові стандарти захисту домашніх тварин від жорстокого поводження. Український часопис міжнародного права. 2013. № 1. С. 70-74.

У літаку МАУ загинули 38 цуценят в вантажному відсіку. РБК-Україна – веб-сайт. URL: https://www.rbc.ua/rus/styler/samolete-mau-pogibli-38-shchenkov-gruzovom-1592670083.html.

References

Zagybel’ cucenjat pid chas perel’otu: MAU tymchasovo vidstoronyla glavu dyrekcii’ z vantazhoperevezen’. Ukrai’ns’ka pravda – veb-sajt. URL: https://cutt.ly/adEeB2K.

Farm Animal Welfare Council. Five Freedoms: veb-sajt. URL: https://cutt.ly/xdEcle2.

Shumilo O.O. Mizhnarodnyj i zarubizhnyj dosvid zapobigannja zhorstokomu povodzhennju z tvarynamy. Chasopys Kyi’vs’kogo universytetu prava. 2016. № 2. S. 349-352.

Jevropejs’ka konvencija pro zahyst tvaryn pry mizhnarodnomu perevezenni vid 13 grud. 1968 r. URL: https:// zakon. rada. gov. ua/ laws /show/ 994_227.

Pro veterynarnu medycynu: Zakon Ukrai’ny vid 25 cher. 1992 r. № 2498-XII. URL: https:// cutt.ly/LdE9VlN.

Konvencija pro mizhnarodni avtomobil’ni perevezennja pasazhyriv i bagazhu vid 09 zhovt. 1997 r. № 997_034. Ratyfikovana Zakonom Ukrai’ny № 581-14 vid 08 kvit. 1999 r. URL: https://cutt.ly/pdE9fou.

Pro zahyst naselennja vid infekcijnyh hvorob: Zakon Ukrai’ny vid 06 kvit. 2000 r. № 1645-III. URL: https://cutt.ly/2dE39Ct.

Pro zahyst tvaryn vid zhorstokogo povodzhennja: Zakon Ukrai’ny vid 21 ljut. 2006 r. № 3447-IV. URL: https://cutt.ly/sdE3Ryd.

Pro zatverdzhennja Pravyl perevezennja pasazhyriv, bagazhu, vantazhobagazhu ta poshty zaliznychnym transportom Ukrai’ny: nakaz Ministerstva transportu ta zv’jazku Ukrai’ny vid 27 grud. 2006 r. № 1196. URL: https:// cutt.ly/ zdE8XCD.

Pro zatverdzhennja Pravyl transportuvannja tvaryn: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 16 lyst. 2011 r. № 1402. URL: https://cutt.ly/ VdE8hXS.

Pro zatverdzhennja Aviacijnyh pravyl Ukrai’ny «Pravyla povitrjanyh perevezen’ ta obslugovuvannja pasazhyriv i bagazhu»: nakaz Derzhavnoi’ aviacijnoi’ sluzhby Ukrai’ny vid 26 lyst. 2018 r. № 1239. URL: https://cutt.ly/ BdE4dGK.

IATA rozrobyt’ jedynyj standart dlja perevezennja tvaryn. KyjAvia kargo – veb-sajt. URL: https://cutt.ly/GdRwpdh.

Luc D.M. Perevezennja tvaryn: cyvil’no-pravovyj aspekt. Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu. Ser.: Jurysprudencija. 2014. № 12. T. 2. S. 21-24.

Kota ne vpustyly v litak cherez jogo vagu. Esquire – veb-sajt. URL: https://esquire.ru/articles/ 136564-ya-my-tolstyy-kot-kota-viktora-ne-pustili-v-samolet-iz-za-ego-vesa-v-socsetyah-trebuyut-spravedlivosti-i-delayut-memy/#part0.

Pro vnesennja zmin do Pravyl zapovnennja, zberigannja, spysannja veterynarnyh dokumentiv ta vymog do i’h obliku: nakaz Minagropolityky Ukrai’ny vid 26 zhovt. 2017 r. № 578. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1381-17#Text.

Korobko I.I. Mizhnarodno-pravovi standarty zahystu domashnih tvaryn vid zhorstokogo povodzhennja. Ukrai’ns’kyj chasopys mizhnarodnogo prava. 2013. № 1. S. 70-74.

U litaku MAU zagynuly 38 cucenjat v vantazhnomu vidsiku. RBK-Ukrai’na – veb-sajt. URL: https://www.rbc.ua/rus/styler/samolete-mau-pogibli-38-shchenkov-gruzovom-1592670083.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.