МІСЦЕ ПРИНЦИПУ НАЛЕЖНОЇ ОБАЧНОСТІ В СИСТЕМІ ПОДАТКОВОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Віктор Мороз

Анотація


Мета: стаття присвячена дослідженню місця принципу належної обачності в системі податкового адміністрування. Методи дослідження: документального аналізу і синтезу, порівняльного аналізу, об’єктивної істини, пізнавально-аналітичний та ін. Результати: досліджено поняття податкового адміністрування, складові елементи системи податкового адміністрування, проблематику податкового адміністрування в Україні, визначено сутність принципу належної обачності, проаналізовано його походження та історичний генезис, встановлено місце принципу належної обачності в системі податкового адміністрування та його співвідношення з іншими елементами даної системи. Обговорення: встановлено місце принципу належної обачності в системі податкового адміністрування та його співвідношення з іншими елементами даної системи.Ключові слова


принцип належної обачності; податкове адміністрування; податкова система; ефективність адміністрування; видатки; податкові спори; судова практика; судові доктрини

Посилання


Бойко О. Ефективність системи податкового адміністрування в Україні. Науковий вісник «Демократичне врядування». 2017. Вип. 20.

Бандурка О.М., Понікаров В.Д., Попова С.М. Податкове право: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 312 с.

Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І.О., Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.; за ред. І.О. Лютого. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 456 с.

Максименко А.В. Позиція України під призмою міжнародного податкового адміністрування. URL: http://www.sworld. com. ua/konfer26/782.pdf

Смит А. Исследования о природе и причинах богатства народов. Антология экономической классики. Москва: МП «Эконов-Ключ», 1993. 396 с.

Мельник М.І., Лещух І.В. Податковий контроль в Україні: проблеми та пріоритети підви-щення ефективності: монографія. Львів: ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України», 2015. 330 с.

Блажко Р. Доктрина належної обачності і обережності. URL: https://taxua. blogspot.com/ 2012/03/nalezhna-obachnist-i-oberezhnist.html

References

Bojko O. Efektyvnist’ systemy podatkovogo administruvannja v Ukrai’ni. Naukovyj visnyk «Demokratychne vrjaduvannja». 2017. Vyp. 20.

Bandurka O.M., Ponikarov V.D., Popova S.M. Podatkove pravo: navch. posib. Kyi’v: Centr uchbovoi’ literatury, 2012. 312 s.

Podatkova systema: navch. posib. dlja stud. vyshh. navch. zakl. / Ljutyj I.O., Demydenko L.M., Romanjuk M.V. ta in.; za red. I.O. Ljutogo. Kyi’v: Centr uchbovoi’ literatury, 2009. 456 s.

Maksymenko A.V. Pozycija Ukrai’ny pid pryzmoju mizhnarodnogo podatkovogo administruvannja. URL: http://www.sworld. com.ua/konfer26/782.pdf

Smit A. Issledovanija o prirode i prichinah bogatstva narodov. Antologija jekonomicheskoj klassiki. Moskva: MP «Jekonov-Kljuch», 1993. 396 s.

Mel’nyk M.I., Leshhuh I.V. Podatkovyj kontrol’ v Ukrai’ni: problemy ta priorytety pidvyshhennja efektyvnosti: monografija. L’viv: DU «Instytut regional’nyh doslidzhen’ im. M.I. Dolishn’ogo NAN Ukrai’ny», 2015. 330 s.

Blazhko R. Doktryna nalezhnoi’ obachnosti i oberezhnosti. URL: https://taxua. blogspot.com/ 2012/03/nalezhna-obachnist-i-oberezhnist.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.