ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Євгенія Андріївна Кузнєцова

Анотація


Мета: дослідити організаційно-господарські аспекти функціонування фондових бірж в економічно розвинених країнах Європи та регулюючого впливу законодавства цих країн на формування сучасних торговельно-біржових відносин, виявлення тих практик і закономірностей, що можуть бути запозичені для покращення ефективності біржової справи в Україні. Методи дослідження: для досягнення визначеної мети були використані методи документального аналізу і синтезу; порівняння; узагальнення та абстрагування; пізнавально-аналітичний метод; системний підхід. Результати: визначено світові моделі організації фінансового ринку, подано їх коротку характеристику. Обговорення: проаналізовано досвід організації фондових бірж у США, Німеччині, Франції та Польщі. З’ясовано основні характерні особливості розвитку біржової торгівлі в цих країнах, а саме: структуру органів державного регулювання, діяльність саморегулювальних організацій, депозитарно-клірингову систему, систему зарахування взаємних вимог та зобов’язань, значення та структуру професійних учасників фондової біржі.


Ключові слова


біржа; фондова біржа; біржова діяльність; фондовий ринок; регулювання діяльності фондових бірж

Посилання


Гула Ю.Я. Міжнародний досвід регулювання біржової діяльності та шляхи його використання в українській економіці. Сучасні тенденції фінансового ринку. 2011. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=89.

Іванова К.В. Регулювання фондового ринку на прикладі країн із розвиненою економікою. Актуальні проблеми економіки. 2008. № 11. С. 36.

Кондрашихін А.Б. Фінансові аспекти відносин учасників ринку цінних паперів. Фінанси України. 2003. № 12. С. 117.

Лизун М.В., Лизун А.В. Особливості розвитку ринку цінних паперів в Україні та світі. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2018. С. 120–122.

Мезенцева О.О. Міжнародні моделі державного регулювання ринку цінних паперів. URL: http://www.rusnauka.com/ONG/Economics/15_mezenceva%20o.o doc.htm.

Савченко Л.М. Розвиток фондових ринків країн Європи. Цінні папери України. 2011. № 18. С. 33.

Сохацька О.М. Міжнародні ф´ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти: моног-рафія. Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. 454 с.

Циганов О.Р. Закордонний досвід державного регулювання діяльності товарних бірж та напрями його використання в Україні. Менеджер. 2004. № 4(30). С. 119.

Шевченко О.М. Аналіз тенденцій розвитку фондових бірж у світі та Україні. Економічна теорія та історія економічної думки. Економіка і регіон. 2011. № 4 (31). С. 73–76.

Шелудько В.М. Фінансовий ринок: навч. посіб. Київ: Знання-Прес, 2002. 535 с. (Вища освіта ХХІ ст.).

References

Gula Ju.Ja. Mizhnarodnyj dosvid reguljuvannja birzhovoi’ dijal’nosti ta shljahy jogo vykorystannja v ukrai’ns’kij ekonomici. Suchasni tendencii’ finansovogo rynku. 2011. URL: http://libfor.com/index.php?newsid=89.

Ivanova K.V. Reguljuvannja fondovogo rynku na prykladi krai’n iz rozvynenoju ekonomikoju. Aktual’ni problemy ekonomiky. 2008. № 11. S. 36.

Kondrashyhin A.B. Finansovi aspekty vidnosyn uchasnykiv rynku cinnyh paperiv. Finansy Ukrai’ny. 2003. № 12. S. 117.

Lyzun M.V., Lyzun A.V. Osoblyvosti rozvytku rynku cinnyh paperiv v Ukrai’ni ta sviti. Visnyk Ternopil’s’kogo nacional’nogo ekonomichnogo universytetu. 2018. S. 120–122.

Mezenceva O.O. Mizhnarodni modeli derzhavnogo reguljuvannja rynku cinnyh paperiv. URL: http://www.rusnauka.com/ ONG/Economics/ 15_mezenceva%20o.o.. doc.htm.

Savchenko L.M. Rozvytok fondovyh rynkiv krai’n Jevropy. Cinni papery Ukrai’ny. 2011. № 18. S. 33.

Sohac’ka O.M. Mizhnarodni f´juchersni rynky: teoretyko-metodologichni aspekty: monografija. Ternopil’: Kart-Blansh, 2002. 454 s.

Cyganov O.R. Zakordonnyj dosvid derzhavnogo reguljuvannja dijal’nosti tovarnyh birzh ta naprjamy jogo vykorystannja v Ukrai’ni. Menedzher. 2004. № 4(30). S. 119.

Shevchenko O.M. Analiz tendencij rozvytku fondovyh birzh u sviti ta Ukrai’ni. Ekonomichna teorija ta istorija ekonomichnoi’ dumky. Ekonomika i region. 2011. № 4 (31). S. 73–76.

Shelud’ko V.M. Finansovyj rynok: navch. posib. Kyi’v: Znannja-Pres, 2002. 535 s. (Vyshha osvita ХХI st.).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.