ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТА КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ І ЙОГО МІСЦЯ У НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ

Юрій Васильович Станкевич

Анотація


Мета: завданням наукового дослідження є визначення предмета кримінально-правової охорони прав інтелектуальної власності. Розглянуті окремі питання вдосконалення правового регулювання кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Методи дослідження: у роботі використані загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: визначена проблематика регулювання кримінально-правової охорони інтелектуальної власності. Обговорення: законодавство, наукові позиції окремих науковців.


Ключові слова


охорона інтелектуальної власності; предмет кримінальної охорони; злочини проти інтелектуальної власності

Посилання


Лихова С.Я. Злочини у сфері реалізації громадянських, політичних та соціальних прав і свобод людини і громадянина (розділ V Особливої частини КК України): монографія. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2006. 573 с.

Рекомендації парламентських слухань: «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» від 19 лип. 2007 р. Голос України. № 125. Київ, 2007. С. 43-52. https://doi.org/10.33498/louu-2019-01-256

Хрідочкіна А.А. До питання про формулювання поняття предмет злочинів проти інтелектуальної власності. Право і суспільство. № 1. Київ, 2013. С. 122-127.

Андрушко П.П. Кримінально-правова охорона інтелектуальної власності в Україні. Київ: Форум, 2004. 162 с.

Берзін П.С. Незаконне використання засобів індивідуалізації учасників господарського обороту товарів та послуг: аналіз складу злочину, передбаченого ст. 229 КК України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08; Академія адвокатури України. Київ, 2004. 22 с. https://doi.org/10.15587/2313-8416.2014.26388

Жилинский С.Э. Интеллектуальная собственность. Российская криминологическая энциклопедия / под общ. ред. А.И. Долговой. Москва: Норма, 2000. С. 226-228.

Хрідочкіна А.А. До характеристики родового об’єкта складів злочинів проти інтелектуальної власності. Право і суспільство. № 2. Київ, 2014. С. 122-127.

Behner P., Dr. Marie-Lyn Hecht, Dr. Fabian Wahl. Fighting counterfeit pharma-ceuticals: New defenses for an underestimated – and growing. June 29, 2017. URL: https://www.strategyand. pwc.com/reports/counterfeit-pharmaceuticals.

References

Lyhova S.Ja. Zlochyny u sferi realizacii’ gromadjans’kyh, politychnyh ta social’nyh prav i svobod ljudyny i gromadjanyna (rozdil V Osoblyvoi’ chastyny KK Ukrai’ny): monografija. Kyi’v: VPC «Kyi’vs’kyj universytet», 2006. 573 s.

Rekomendacii’ parlaments’kyh sluhan’: «Zahyst prav intelektual’noi’ vlasnosti v Ukrai’ni: problemy zakonodavchogo zabezpechennja ta pravozastosuvannja» vid 19 lyp. 2007 r. Golos Ukrai’ny. № 125. Kyi’v, 2007. S. 43-52.

Hridochkina A.A. Do pytannja pro formuljuvannja ponjattja predmet zlochyniv proty intelektual’noi’ vlasnosti. Pravo i suspil’stvo. № 1. Kyi’v, 2013. S. 122-127.

Andrushko P.P. Kryminal’no-pravova ohorona intelektual’noi’ vlasnosti v Ukrai’ni. Kyi’v: Forum, 2004. 162 s.

Berzin P.S. Nezakonne vykorystannja zasobiv indyvidualizacii’ uchasnykiv gospodars’kogo oborotu tovariv ta poslug: analiz skladu zlochynu, peredbachenogo st. 229 KK Ukrai’ny: avtoref. dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.08; Akademija advokatury Ukrai’ny. Kyi’v, 2004. 22 s.

Zhilinskij S.Je. Intellektual’naja sobstvennost’. Rossijskaja kriminologicheskaja jenciklopedija / pod obshh. red. A.I. Dolgovoj. Moskva: Norma, 2000. S. 226-228.

Hridochkina A.A. Do harakterystyky rodovogo ob’jekta skladiv zlochyniv proty intelektual’noi’ vlasnosti. Pravo i suspil’stvo. № 2. Kyi’v, 2014. S. 122-127.

Behner P., Dr. Marie-Lyn Hecht, Dr. Fabian Wahl. Fighting counterfeit pharma-ceuticals: New defenses for an underestimated – and growing. June 29, 2017. URL: https://www.strategyand.pwc. com/re-ports/counterfeit-pharmaceuticals.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.