ІНДЕКСАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИ НАРАХУВАННІ ПЕНСІЇ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

Ірина Вікторівна Пивовар, Юрій Ігорович Пивовар

Анотація


Мета: сформулювати алгоритм аргументів, що базуються на чинному законодавстві, за допомогою якого характеризується місце індексації в структурі грошового забезпечення військовослужбовців у процесі нарахування пенсії. Методи дослідження: юридичного аналізу положень законодавства, емпіричні методи дослідження судової практики, пізнавально-аналітичний, а також методи систематизації та узагальнень. Результати: запропоновано нормативний підхід обгрунтування підстави реалізації права громадян (пенсіонерів-військовослужбовців) на включення індексації до бази грошового забезпечення при нарахуванні пенсії. Обговорення: відстоюється позиція, що мета та правова природа індексації дозволяє визнати її компенсацією, яка має бути врахована для обчислення пенсії військовослужбовцям; при нарахуванні пенсії військовослужбовцям, окрім спеціального законодавства, необхідно також субсидіарно застосовувати положення загального пенсійного законодавства щодо нарахування пенсії з сум індексації, які не знайшли відповідного закріплення в спеціальних нормах.


Ключові слова


публічний спір; грошовое забезпечення; індексація; пенсійне забезпечення; військовослужбовці

Посилання


European Court of Human Rights. Maltzan (Freiherr Von) and others v. Germany № 71916/01, № 71917/01 та № 10260/02), dated February 2, 2002. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-2486&filename=001-72486.pdf&TID=ihgdqbxnfi

Велика Палата Верховного Суду. Постанова від 6 лют. 2019 р. у справі № 522/2738/17. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ VS190079.html

Європейський Суд з прав людини. Рі-шення у справі «Федоренко проти України» (заява № 25921/02) від 1 черв. 2006 р. Офіційний вісник України. 11 жовт. 2006 р. № 39. Ст. 121.

Конституційний Суд. Рішення від 9 лип. 2007 р. № 6-рп/2007 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (консти¬туційності) положень статей 29, 36, частини другої статті 56, частини другої статті 62, частини першої статті 66, пунктів 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 статті 71, статей 98, 101, 103, 111 Закону України «Про Державний бюджет України на 2007 рік» (справа про соціальні гарантії громадян). Офіційний вісник України. 27 лип. 2007 р. № 52. Ст. 138.

https://doi.org/10.33498/louu-2019-04-196

Конституція України: Закон України від 28 черв. 1996 р., № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141, із змінами, згідно із Законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/254к/96-вр. https://doi.org/10.33498/ louu-2018-03-218

Перший протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи. Протокол від 20 берез. 1952 р. Ратифіковано Законом України від 17 лип. 1997 р. № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції». Відомості Верховної Ради України. 1997. № 40. Ст. 263.

https://doi.org/10.33498/louu-2018-02-170

Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України від 5 жовт. 2000 р. № 2017-ІІІ. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 48. Ст. 409.

Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 лип. 2003 р., № 1058-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 49-51. Ст. 376.

Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення: постанова Кабінету Міністрів України від 17 лип. 2003 р. № 1078. Офіційний вісник України. 1 серп. 2003 р. № 29. Ст. 137. https://doi.org/10.15407/scin8.05.005

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 лип. 2010 р. № 2464-VI. Відомості Верховної Ради України. 2011. № 2-3. Ст. 11.

Про індексацію грошових доходів населення: Закон України від 3 лип. 1991 р. № 1282-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1991. № 42. Ст. 551.

Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб: Закон України від 9 квіт. 1992 р. № 2262-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 29. Ст. 399.

Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей: постанова Кабінету Міністрів України від 17 лип. 1992 р. № 393. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/393-92-%D0%BF/print.

https://doi.org/10.26766/pmgp. v3i4.139

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 20 груд. 1991 р. № 2011-XII. Відомості Верховної Ради України. 1992. № 15. Ст. 190.

https://doi.org/10.15804/ ppusn.2016.02.08

Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб: постанова Кабінету Міністрів України від 7 лист. 2007 р. № 1294. [Втратила чинність від 1 берез. 2018 р., підстава – 704-2017-п]. https://doi.org/10.33498/ louu-2018-02-185

References

European Court of Human Rights. Maltzan (Freiherr Von) and others v. Germany № 71916/01, № 71917/01 ta № 10260/02), dated February 2, 2002. URL: http://hudoc.echr.coe.int/ app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-2486 &filename=001-72486.pdf&TID= ihgdqbxnfi

Velyka Palata Verhovnogo Sudu. Postanova vid 6 ljut. 2019 r. u spravi № 522/2738/17. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS190079.html

Jevropejs’kyj Sud z prav ljudyny. Rishennja u spravi «Fedorenko proty Ukrai’ny» (zajava № 25921/02) vid 1 cherv. 2006 r. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 11 zhovt. 2006 r. № 39. St. 121.

Konstytucijnyj Sud. Rishennja vid 9 lyp. 2007 r. № 6-rp/2007 u spravi za konstytucijnym podannjam 46 narodnyh deputativ Ukrai’ny shhodo vidpovidnosti Konstytucii’ Ukrai’ny (konstytucijnosti) polozhen’ statej 29, 36, chastyny drugoi’ statti 56, chastyny drugoi’ statti 62, chastyny pershoi’ statti 66, punktiv 7, 9, 12, 13, 14, 23, 29, 30, 39, 41, 43, 44, 45, 46 statti 71, statej 98, 101, 103, 111 Zakonu Ukrai’ny «Pro Derzhavnyj bjudzhet Ukrai’ny na 2007 rik» (sprava pro social’ni garantii’ gromadjan). Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 27 lyp. 2007 r. № 52. St. 138.

Konstytucija Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 28 cherv. 1996 r., № 254k/96-VR. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1996. № 30. St. 141, iz zminamy, zgidno iz Zakonom Ukrai’ny vid 7 ljut. 2019 r. № 2680-VIII. URL: http://zakon2. rada. gov. ua/ laws/show/254k/96-vr.

Pershyj protokol do Konvencii’ pro zahyst prav ljudyny i osnovopolozhnyh svobod: Rada Jevropy. Protokol vid 20 berez. 1952 r. Ratyfikovano Zakonom Ukrai’ny vid 17 lyp. 1997 r. № 475/97-VR «Pro ratyfikaciju Konvencii’ pro zahyst prav ljudyny i osnovopolozhnyh svobod 1950 roku, Pershogo protokolu ta protokoliv № 2, 4, 7 ta 11 do Konvencii’». Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1997. № 40. St. 263.

Pro derzhavni social’ni standarty ta derzhavni social’ni garantii’: Zakon Ukrai’ny vid 5 zhovt. 2000 r. № 2017-III. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2000. № 48. St. 409.

Pro zagal’noobov’jazkove derzhavne pensijne strahuvannja: Zakon Ukrai’ny vid 9 lyp. 2003 r., № 1058-IV. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2003. №№ 49-51. St. 376.

Pro zatverdzhennja Porjadku provedennja indeksacii’ groshovyh dohodiv naselennja: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 17 lyp. 2003 r. № 1078. Oficijnyj visnyk Ukrai’ny. 1 serp. 2003 r. № 29. St. 137.

Pro zbir ta oblik jedynogo vnesku na zagal’noobov’jazkove derzhavne social’ne strahuvannja: Zakon Ukrai’ny vid 8 lyp. 2010 r. № 2464-VI. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 2011. № 2-3. St. 11.

Pro indeksaciju groshovyh dohodiv naselennja: Zakon Ukrai’ny vid 3 lyp. 1991 r. № 1282-ХII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1991. № 42. St. 551.

Pro pensijne zabezpechennja osib, zvil’nenyh z vijs’kovoi’ sluzhby, ta dejakyh inshyh osib: Zakon Ukrai’ny vid 9 kvit. 1992 r. № 2262-ХII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1992. № 29. St. 399.

Pro porjadok obchyslennja vyslugy rokiv, pryznachennja ta vyplaty pensij i groshovoi’ dopomogy osobam oficers’kogo skladu, praporshhykam, michmanam, vijs’kovosluzhbovcjam nadstrokovoi’ sluzhby ta vijs’kovoi’ sluzhby za kontraktom, osobam nachal’nyc’kogo i rjadovogo skladu organiv vnutrishnih sprav ta chlenam i’h simej: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 17 lyp. 1992 r. № 393. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/ 393-92-%D0%BF/print

Pro social’nyj i pravovyj zahyst vijs’kovosluzhbovciv ta chleniv i’h simej: Zakon Ukrai’ny vid 20 grud. 1991 r. № 2011-XII. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. 1992. № 15. St. 190.

Pro uporjadkuvannja struktury ta umov groshovogo zabezpechennja vijs’kovosluzhbovciv, osib rjadovogo i nachal’nyc’kogo skladu ta dejakyh inshyh osib: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai’ny vid 7 lyst. 2007 r. № 1294. [Vtratyla chynnist’ vid 1 berez. 2018 r., pidstava – 704-2017-p].


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.