ПРАВОВА КАТЕГОРІЯ «ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА»: НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ

Юрій Степанович Петлюк, Олена Михайлівна Ситніченко

Анотація


Мета: провести аналіз сучасних наукових підходів до визначення та сутності поняття екологічної безпеки як різновиду загального поняття «безпека» та однією із найпоширеніших правових категорій в доктрині екологічного права. Методи дослідження: загальнонаукові та спеціальні методи – формально-логічний, функціонально-правовий, системно-структурний, семантично-пізнавальний. Результати: з’ясовано, що в юридичній літературі відсутнє єдине розуміння поняття екологічної безпеки, довідкова та енциклопедична література містить широке тлумачення цього поняття, яке набуває різного змісту відповідно до тих підходів, які використовують дослідники. Обговорення: можливості застосування різних доктринальних підходів до визначення поняття та сутності екологічної безпеки у процесі функціонування державного механізму її забезпечення.


Ключові слова


eкoлoгiчна бeзпeка; забезпечення екологічної безпеки; екологічна криза; навколишнє природне середовище

Посилання


Краснова Ю. А. Право екологічної безпеки: теоретичні аспекти: монографія. Київ: Видавничий центр НУБіП України, 2017. 589 с.

Кондратьєва К. Юридичне поняття та особливості екологічної безпеки в сфері сільськогосподарського виробництва. Юридична Україна. 2012. № 12. С. 84–89.

Екологічне право України: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за ред. А. П. Гетьмана та М. В. Шульги. Харків: Право, 2009. 328 с.

Реймес Н. Ф. Природопользование: словарь-справочник. Москва: Мысль, 1990. 637 с.

Заржицький О. С. Правові аспекти регіональної екологічної політики: монографія. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. 160 с.

Колбасов О. С. Концепция экологической безопасности (юридический аспект). Советское государство и право. 1988. № 12. С. 47–55.

Малишко М. І. Екологічне право України: навч. посібник. Київ: Видавничий дім «Юридична книга», 2008. 383 с.

Серов Г. П. Правовое регулирование экологической безопасности при осуществлении промышленных и иных видов деятельности. Москва: Ось-89, 1998. 222 с.

Андрейцев В. І. Право екологічної безпеки: навчальний та науково-практичний посібник. Київ: Знання-Прес, 2002. 332 с.

Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; наук.-ред. колегія: Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.]. Київ: НАДУ, 2011. Т. 1: Теорія державного управління / редкол.: В. М. Князєв [та ін.]. 748 с. https://doi.org/10.34213/db.19.01.18

Юридична енциклопедія: у 6 т. / Нац. акад. прав. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 1998. – Т. 1: А – Г. / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.]. 672 с. https://doi.org/ 10.33498/louu-2018-06-248

Екологічне право: підруч. для студентів юрид. вищ. навч. закл. / за ред. А. П. Гетьмана. Xарків: Право, 2013. 432 с.

Боголюбов С. А. Экологическое право: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Изд-во Юрайт, 2012. 492 с.

References

Krasnova J. A. (2017) Pravo ekolohichnoi bezpeky: teoretychni aspekty: monohrafiya. Kyiv. Vydavnychyy tsentr NUBiP Ukrayiny, 2017. 589 s. (In Ukrainian).

Kondt’yeva K. (2012) Yurydychne ponyattya ta osoblyvosni ekolohichnoi bezpeky v sferi sil’s’kohospodars’koho vyrobnytstva. Yurydychna Ukrayina. 2012. № 12. S. 84–89. (In Ukrainian).

Ekolohichne pravo Ukrayiny (2009): pidruch. dlya stud. yuryd. vyshch. navch. zakl. / za red. A. P. Het’mana ta Shul’hy. Kharkiv: Pravo, 2009. 328 s. (In Ukrainian)

Reymes N. F. (1990) Prirodopol’sovanie: slovar’-spravochnsk. Moskva: Mysl’, 1990. 637 s. (in Russian).

Zarzhytsʹkyy O. S. (2003) Pravovi aspekty rehionalʹnoyi ekolohichnoyi polityky: monohrafiya. Dnipropetrovsʹk: Nauka i osvita, 2003. 160 s. (In Ukrainian).

Kolbasov O. S. (1988) Kontseptsiya ekologicheskoy bezopasnosti (yuridicheskiy aspekt). Sovetskoye gosudarstvo i pravo. 1988. № 12. S. 47–55. (in Russian).

Malyshko M. I. (2008) Ekolohichne pravo Ukrayiny: navch. posibnyk. Kyiv: Vydavnychyy dim «Yurydychna knyha», 2008. 383 s. (In Ukrainian).

Serov G. P. (1998) Pravovoye regulirovaniye ekologicheskoy bezopasnosti pri osushchestvlenii promyshlennykh i inykh vidov deyatel’nosti. Moskva: Os’-89, 1998. 222 s. (in Russian).

Andreytsev V. I. (2002) Pravo ekolohichnoyi bezpeky: navchalʹnyy ta naukovo-praktychnyy posibnyk. Kyiv: Znannya-Pres, 2002. 332 s. (In Ukrainian).

Entsyklopediya derzhavnoho upravlinnya: u 8 t. / Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrayiny; nauk.-red. kolehiya: Y. V. Kovbasyuk (holova) [ta in.]. Kyiv: NADU, 2011. T. 1: Teoriya derzhavnoho upravlinnya / redkol.: V. M. Knyazyev [ta in.]. 748 s. (In Ukrainian).

Yurydychna entsyklopediya (1998): u 6 t. / Nats. akad. prav. nauk Ukrayiny, In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretsʹkoho NAN Ukrayiny. Kyiv: Ukrayinsʹka entsyklopediya im. M. P. Bazhana, 1998. — T. 1: A – H. / red. kol. Y. S. Shemshu-chenko (vidp. red.) [ta in.]. 672 s. (In Ukrainian).

Ekolohichne pravo (2013): pidruch. dlya studentiv yuryd. vyshch. navch. zakl. / za red. A. P. Het’mana. Kharkiv: Pravo, 2013. 432 s. (In Ukrainian).

Bogolyubov S. A. Ekologicheskoye pravo: uchebnik. 3-ye izd., pererab. i dop. Moskva: Izd-vo Yurayt, 2012. 492 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.