ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЄ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Богдан Андрійович Кохан

Анотація


Мета: у статті розглядається становлення нормативного забезпечення системи надання адміністративних послуг та формування системи надання адміністративних послуг в Україні, що має у майбутньому дати поштовх до нових напрацювань та реформаторських зрушень у сфері надання адміністративних послуг. Методологічну основу дослідження складають загальнонаукові методи наукового пізнання, комплексний, порівняльний методи. Результати: наголошення на тому, що впровадження Закону багато в чому буде залежати від скоординованої роботи центральних і місцевих органів влади, оперативного внесення змін до відповідних нормативних актів, організації системи контролю за дотриманням його норм, залежність ефективності застосування Закону від суб’єктів його безпосередньої реалізації. Обговорення: історичний розвиток адміністративного права, в ході якого формувалась система надання адміністративних послуг.


Ключові слова


адміністративні послуги; законодавство; адміністративна реформа; електронна форма; реєстр; інформація; розпорядження

Посилання


Про адміністративні послуги: Закон України від 6 вересня 2012 р. № 5203-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 32. Ст. 409.

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань надання адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2013 р. № 309. Офіційний вісник України. 2013. № 34. Ст. 1208. https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/12062018/5783

Про затвердження Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 66. Офіційний вісник України. 2010. № 6. Ст. 260. https://doi.org/ 10.15407/scin8.05.005

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13. Офіційний вісник України. 2013. № 4. Ст. 109. https://doi.org/10.15407/ scin8.05.005

Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 57. Офіційний вісник України. 2013. № 9. С. 43-45. https://doi.org/10.15407/scin8.05.005

Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 113. Офіційний вісник України. 2013. № 6. Ст. 260. https://doi.org/ 10.31435/rsglobal_wos/12062018/5783

Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588. Офіційний вісник України. 2013. № 66. С. 91-97. https://doi.org/10.15407/ scin9.06.005

Про захист інформаційно-телекомунікаційної системи: Закон України від 5 липня 1994 р. № 80/94-ВР. URL: http://zakon2.rada. gov.ua/ laws/ show/ 80/ 94-%D0%B2%D1%80.

Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Указ Президента України від 22 липня 1998 р. № 810/98. Офіційний вісник України. 1999. № 21. Ст. 32.

Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 р. № 649-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/649-2017-%D1%80.

Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг: розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80. https://doi.org/10.15421/151536

Деякі питання надання державних платних (адміністративних) послуг, видачі документів дозвільного характеру: постанова Кабінету Міністрів України від 1 липня 2009 р. № 724. Офіційний вісник України. 2009. № 53. Ст. 1839. https://doi.org/10.15407/scin9.06.005

Буренко Т.О. Актуальні підходи до оцінювання ефективності системи надання державних адміністративних послуг в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 9. С. 100-103.

Куйбіда В.С., Толкованов В.В. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах: збірник науково-аналітичних та навчально-методичних матеріалів, нормативно-правових актів з питань впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні. Київ: ТОВ «Поліграфічний Центр «Крамар», 2010. 258 с. https://doi.org/10.15421/17184

Енциклопедія державного управління: у 8 т. / за ред. Ю.В. Ковбасюка. Київ: НАДУ при Президентові України, 2011. Т. 6. 524 с.

References

Pro administratyvni poslugy: Zakon Ukrai'ny vid 6 veresnja 2012 r. № 5203-VI. Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny. 2013. № 32. St. 409.

Pro vnesennja zmin ta vyznannja takymy, shho vtratyly chynnist', dejakyh postanov Kabinetu Ministriv Ukrai'ny z pytan' nadannja administratyvnyh poslug: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 24 kvitnja 2013 r. № 309. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. 2013. № 34. St. 1208.

Pro zatverdzhennja Metodyky vyznachennja sobivartosti platnyh administratyvnyh poslug: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 27 sichnja 2010 r. № 66. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. 2010. № 6. St. 260.

Pro zatverdzhennja Porjadku vedennja Jedynogo derzhavnogo portalu administratyvnyh poslug: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 3 sichnja 2013 r. № 13. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. 2013. № 4. St. 109.

Pro zatverdzhennja Porjadku vedennja Rejestru administratyvnyh poslug: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 30 sichnja 2013 r. № 57. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. 2013. № 9. S. 43-45.

Pro zatverdzhennja Prymirnogo polozhennja pro centr nadannja administratyvnyh poslug: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 20 ljutogo 2013 r. № 113. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. 2013. № 6. St. 260.

Pro zatverdzhennja Prymirnogo reglamentu centru nadannja administratyvnyh poslug: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 1 serpnja 2013 r. № 588. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. 2013. № 66. S. 91-97.

Pro zahyst informacijno-telekomunikacijnoi' systemy: Zakon Ukrai'ny vid 5 lypnja 1994 r. № 80/94-VR. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ 80/ 94-%D0%B2%D1%80.

Pro zahody shhodo vprovadzhennja Koncepcii' administratyvnoi' reformy v Ukrai'ni: Ukaz Prezydenta Ukrai'ny vid 22 lypnja 1998 r. № 810/98. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. 1999. № 21. St. 32.

Pro shvalennja Koncepcii' rozvytku elektronnogo urjaduvannja v Ukrai'ni: rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 20 veresnja 2017 r. № 649-r. URL: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80.

Dejaki pytannja nadannja administratyvnyh poslug organiv vykonavchoi' vlady cherez centry nadannja administratyvnyh poslug: rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 16 travnja 2014 r. № 523-r. URL: https://zakon. rada. gov. ua/ laws/show/523-2014-%D1%80

Dejaki pytannja nadannja derzhavnyh platnyh (administratyvnyh) poslug, vydachi dokumentiv dozvil'nogo harakteru: postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 1 lypnja 2009 r. № 724. Oficijnyj visnyk Ukrai'ny. 2009. № 53. St. 1839.

Burenko T.O. Aktual'ni pidhody do ocinjuvannja efektyvnosti systemy nadannja derzhavnyh administratyvnyh poslug v Ukrai'ni. Investycii': praktyka ta dosvid. 2011. № 9. S. 100-103.

Kujbida V.S., Tolkovanov V.V. Dosvid vprovadzhennja standartiv dobrogo vrjaduvannja na miscevomu rivni v Ukrai'ni ta inshyh jevropejs'kyh krai'nah: zbirnyk naukovo-analitychnyh ta navchal'no-metodychnyh materialiv, normatyvno-pravovyh aktiv z pytan' vprovadzhennja standartiv dobrogo vrjaduvannja na miscevomu rivni. Kyi'v: TOV «Poligrafichnyj Centr «Kramar», 2010. 258 s.

Encyklopedija derzhavnogo upravlinnja: u 8 t. / za red. Ju.V. Kovbasjuka. Kyi'v: NADU pry Prezydentovi Ukrai'ny, 2011. T. 6. 524 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.