ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Олена Миколаївна Макеєва

Анотація


Мета: у статті досліджуються засоби масової інформації як суб’єкти правової комунікації та їх функції. Методи дослідження: у роботі застосовувались філософсько-світоглядні, загальнонаукові та спеціальні методи. Результати: визначено поняття засобів масової інформації як суб’єктів правової комунікації - це матеріальні та інші носії правової інформації, органи та організації (юридичні особи), зареєстровані у встановленому порядку, які забезпечують публічне поширення правової друкованої та аудіовізуальної інформації. Окреслено функції ЗМІ: правоосвітня, ціннісно-нормативна, правоорієнтаційна, комунікативна, попереджувальна, правосоціалізаційна, ідеологічно-виховна. Обговорення: удосконалення державної інформаційної політики щодо засобів масової інформації, що передбачає створення правових основ для забезпечення сприятливих умов розвитку та функціонування засобів масової інформації як суб’єктів правової комунікації.


Ключові слова


правова комунікація; суб’єкти; засоби масової інформації; функції; правова культура; правосвідомість

Посилання


Оніщенко Н. М. Розвиток національної правової системи в контексті запитів громадянського суспільства / Н. М. Оніщенко // Journal «ScienceRise: Juridical Science». – 2018. – № 3(5). – С. 4–9.

Макеєва О. М. Поняття і сутність правової комунікації в сучасному інформаційному просторі / О.М. Макеєва // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: НАУ, 2017. – № 3 (44). – С. 35–41.

Костецька Т. А. Засоби масової інформації / Т. А. Костецька // Юридична енциклопедія : в 6 т. / [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. – К. : Вид-во «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана, 1998–2004. – Т. 2: Д–Й. – 1999. – 741 с.

Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів: Закон України від 23 вересня 1997 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 50. – Cт. 302.

Цимбалюк В. С. Мас-медіа-право в інформаційному суспільстві / В. С. Цимбалюк // Інформація і право. – 2011. – № 1 (1). – С. 30–33.

Проценко Д. В. Розвиток законодавства України у сфері регулювання діяльності ЗМІ / Д.В. Проценко // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2012. – Т. 129. – С. 88-92.

Мільо В. Ю. Проблеми правового регулювання діяльності «нових медіа» / В.Ю. Мільо // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2017. – № 1 (21). – С. 114–123.

Поляков А.В. Коммуникативный подход в общей теории права / А.В. Поляков // Проблеми філософії права. – 2006–2007. – Т. IV–V. – С. 60–67.

Макеєва О. М. Правова культура журналістів (теоретико-правові аспекти) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» / О. М. Макеєва. – К., 2015. – 20 с.

Про інформацію: Закон України від 02 жовтня 1992 р (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650.

Каплій О. В. Правовий вплив недержавних засобів масової інформації на формування правової культури та правомірної поведінки громадян / О.В. Каплій // Правовий вплив на неправомірну поведінку: актуальні грані: монографія / за ред. проф. О.В. Козаченка, проф. Є.Л. Стрельцова. – Миколаїв: Іліон, 2016. – 768 с.

References

Onishhenko N. M. Rozvy`tok nacional`no pravovoyi sy`stemy` v konteksti zapy`tiv gromadyans`kogo suspil`stva / N. M. Onishhenko // Journal «ScienceRise: Juridical Science». – 2018. – № 3(5). – S. 4–9.

Makeyeva O. M. Ponyattya i sutnist` pravovoyi komunikaciyi v suchasnomu infor-macijnomu prostori / O. M. Makeyeva // Naukovi praci Nacional`nogo aviacijnogo universy`tetu. Seriya: Yury`dy`chny`j visny`k «Povitryane i kosmichne pravo». K: NAU, 2017. – № 3(44). – S. 35–41.

Kostecz`ka T. A. Zasoby` masovoyi infor-maciyi / T. A. Kostecz`ka // Yury`dy`chna en-cy`klopediya: v 6 t. / [redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (golova) ta in.]. – K.: Vy`d-vo «Ukrayins`ka ency`klopediya» imeni M.P. Bazhana, 1998 – 2004. – T. 2: D–J. – 1999. – 741 s.

Zakon Ukrayiny` «Pro derzhavnu pidtry`mku zasobiv masovoyi informaciyi ta social`ny`j zaxy`st zhurnalistiv» vid 23 veresnya 1997 r. (iz zminamy` ta dopovnennyamy`) // Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 1997. – № 50. – St. 302.

Cy`mbalyuk V. S. Mas-media-pravo v informacijnomu suspil`stvi / V.S. Cy`mbalyuk // Informaciya i pravo. – 2011. – № 1 (1). – S. 30–33.

Procenko D. V. Rozvy`tok zakonodavstva Ukrayiny` u sferi regulyuvannya diyal`nosti ZMI / D.V. Procenko // Naukovi zapy`sky` NaUKMA. Yury`dy`chni nauky`. - 2012. - T. 129. - S. 88-92.

Mil`o V. Yu. Problemy` pravovogo regu-lyuvannya diyal`nosti «novy`x media» / V.Yu. Mil`o // Informacijna bezpeka lyudy`ny`, suspil`stva, derzhavy`. – 2017. – № 1(21). – S. 114–123.

Polyakov A. V. Komuny`katy`vnyj podxod v obshhej teory`y` prava / A.V. Polyakov // Problemy` filosofiyi prava. – 2006–2007. – T. IV–V. – S. 60–67.

Makeyeva O. M. Pravova kul`tura zhurnalistiv (teorety`ko-pravovi aspekty`): avtoref. dy`s. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yury`d. nauk: specz. 12.00.01 «Teoriya ta istoriya derzhavy` i prava; istoriya polity`chny`x i pravovy`x uchen`» / O.M. Makeyeva. – K., 2015. – 20 s.

Zakon Ukrayiny` «Pro informaciyu» vid 02 zhovtnya 1992 r (iz zminamy` ta dopovnennyamy`) // Vidomosti Verxovnoyi Rady` Ukrayiny`. – 1992. – № 48. – St. 650.

Kaplij O. В. Pravovy`j vply`v nederzhavny`x zasobiv masovoyi informaciyi na formuvannya pravovoyi kul`tury` ta pravomirnoyi povedinky` gromadyan / O.В. Kaplij // Pravovy`j vply`v na nepravomirnu povedinku: aktual`ni grani: monografiya / za red. prof. O.V. Kozachenka, prof. Ye.L. Strel`czova. – My`kolayiv: Ilion, 2016. – 768 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.