ПОКАЗАННЯ СВІДКІВ ЯК ЗАСІБ ДОКАЗУВАННЯ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

Валентина Петрівна Козирєва, Олена Володимирівна Хомченко

Анотація


Мета: стаття присвячена аналізу нового інституту господарського процесуального права України – показанням свідка як засобу доказування. Методи дослідження: проаналізовано підходи різних вчених щодо доцільності введення правового інституту свідків, норми чинного вітчизняного законодавства, що врегульовують використання такого засобу доказування як показання свідків та зарубіжний досвід. Результати: визначення шляхів вдосконалення нормативного закріплення показань свідків у Господарському процесуальному кодексі України. Обговорення: проблем вітчизняного законодавства та практики, пов’язаних з правовим статусом свідка, що виникають при вирішенні господарських спорів.Ключові слова


показання свідків; свідок у господарському процесі; доказування; афідевіт

Посилання


Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 р. № 1798-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

Духовна О. Свідок як новий учасник господарського процесу [Електронний ресурс] / О. Духовна // ЛІГА: ЗАКОН. – 2018. – Режим доступу: http://jurliga.ligazakon.ua/news/2018/ 2/22/168629.htm.

Манойленко К. Новий ГПК не говорить, як суд повинен установлювати достовірність названого свідком джерела [Електронний ресурс] / К. Манойленко // Закон і Бізнес. – 2017. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ ua/ 130969svidki _v_gpk_proces_mozhe_vtratiti_operativnist_i_prostotu.html.

Авраімов А. Ті, хто бачив усе [Електронний ресурс] / А. Авраімов // Закон і Бізнес. – 2018. – Режим доступу: https://zib.com.ua/ ua/ print/ 131658 zgidno_z_gpk_pokazannya_svidkiv_ lishe_yakscho_nemae_inshih_d.html.

Бахуринський В. С. Правовий статус свідків у господарському процесі [Електронний ресурс] / В. С. Бахуринський // Протокол. – 2017. – Режим доступу: https://protocol.ua/ ua/pravoviy_status_svidkiv_u_gospodarskomu_protsesi.

Стефанів Т. У чому полягають переваги та ризики запровадження інституту свідка в господарському процесі [Електронний ресурс] / Т. Стефанів // Закон і Бізнес. – 2017. – Режим доступу: http://zib.com.ua/ ua/128683v_chomu_ polyagayut_perevagi_ta_riziki_zaprovadzhennya_instit.html.

Роїк О. Показання свідка як доказ у господарському процесі [Електронний ресурс] / О. Роїк // Юрист&Закон. – 2017. – Режим доступу: https://www.asterslaw.com/ua/press_center/ publications/participation_of_witne sses_in_commercial_litigation_in_ukraine.

Мелех Л. В. Правова характеристика інституту доказів і доказування закордонних країн / Л. В. Мелех // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка. – 2016. – Вип. 1. – С. 252-261.

References

Gospodars’kij procesual’nij kodeks Ukraini vіd 06.11.1991 r. № 1798-ХІІ // Vіdomostі Verhovnoi Radi Ukraini. – 1992. – № 6. – St. 56.

Duhovna O. Svіdok jak novij uchasnik gospodars’kogo procesu [Elektronnij resurs] / O. Duhovna // LІGA: ZAKON. – 2018. – Rezhim dostupu: http://jurliga. ligazakon.ua/news/2018/ 2/22/ 168629.htm.

Manojlenko K. Novij GPK ne govorit’, jak sud povinen ustanovljuvati dostovіrnіst’ nazvanogo svіdkom dzherela [Elektronnij resurs] / K. Manojlenko // Zakon і Bіznes. – 2017. – Rezhim dostupu: http://zib.com.ua/ua/ 130969 svidki_v_ gpk_proces_mozhe_ vtratiti_ operativnist_i_prostotu.html.

Avraіmov A. Tі, hto bachiv use [Elektronnij resurs] / A. Avraіmov // Zakon і Bіznes. – 2018. – Rezhim dostupu: https://zib.com.ua/ ua/ print/ 131658 zgidno_z_gpk_pokazannya_ svidkiv_ lishe_ yakscho_ nemae_inshih_d.html.

Bahurins’kij V. S. Pravovij status svіdkіv u gospodars’komu procesі [Elektronnij resurs] / V. S. Bahurins’kij // Protokol. – 2017. – Rezhim dostupu: https://protocol.ua/ua/pravoviy_status_ svidkiv_u_ gospodarskomu_protsesi.

Stefanіv T. U chomu poljagajut’ perevagi ta riziki zaprovadzhennja іnstitutu svіdka v gospodars’komu procesі [Elektronnij resurs] / T. Stefanіv // Zakon і Bіznes. – 2017. – Rezhim dostupu: http://zib.com.ua/ua/ 128683 v_ chomu_ polyagayut_perevagi_ta_riziki_zaprovadzhennya_instit.html.

Roik O. Pokazannja svіdka jak dokaz u gospodars’komu procesі [Elektronnij resurs] / O. Roik // Jurist&Zakon. – 2017. – Rezhim dostupu: https://www.asterslaw.com/ua/press_center/ publications/ participation_of_witne sses_in_commercial_litigation_in_ukraine.

Meleh L. V. Pravova harakteristika іnstitutu dokazіv і dokazuvannja zakordonnih krain / L. V. Meleh // Vіsnik Lugans’kogo derzhavnogo unіversitetu vnutrіshnіh sprav іmenі E. O. Dіdorenka. – 2016. – Vip. 1. – S. 252-261.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.