МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ІННОВАЦІЙНІСТЬ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ

Вікторія Миколаївна Вовк, Ірина Сергіївна Тімуш

Анотація


Мета: з’ясування термінологічних особливостей, пов’язаних із вживанням лексем «модернізація» та «інновація» у сфері вищої освіти, а також аналіз соціокультурних підвалин сучасних процесів, які відбуваються у вітчизняній вищій освіті. Методи дослідження: формулюється безперервна логіка в розкритті суті явищ інновацій та модернізації у сфері вищої освіти в Україні, які не є однопорядковими. Порівняльний аналіз змістовних відмінностей концептів «модернізація» та «інновація» при розкритті їх філософської природи, порівняльний аналіз стану західноєвропейської і вітчизняної вищої освіти. Результати: доведено, що якість і швидкість проведення модернізаційних процесів у сфері вищої освіти залежать від комплексу чинників, значна кількість яких не артикулюються в науковому дискурсі. Підкреслено значимість інвестицій у викладача, як умови модернізації вищої освіти, оскільки викладач і студент є ключовими фігурами усього освітнього дискурсу. Увага також приділяється і порівняльному аналізу стану західноєвропейської і вітчизняної вищої освіти. Зокрема, показано, що на сучасному етапі спостерігаються процеси трансформації класичної вищої освіти. Обговорення: питання, пов’язані із феноменом юридичної освіти, сьогодні стали предметом наукового зацікавлення представників багатьох наук. Актуалізація питань вищої освіти зумовлена цілим рядом причин: серйозними світоглядними зрушеннями, які відбулися, починаючи з другої половини ХХ століття; зміною сприйняття і переживання часу; процесами комерціалізації усіх сфер суспільного життя; потребами суспільства у людях «нового типу»; фрагментарністю людського життя. Вища освіта є одним із фундаментальних соціальних інститутів, яка в концентрованому вигляді фокусує в собі усі риси і характеристики соціокультурного контексту, в межах якого вона функціонує. Вітчизняна вища освіта сьогодні перебуває в процесі становлення та пошуків власної ідентичності.


Ключові слова


вища освіта; університет; модернізація; інновація; конкуренція; менеджеризація; бюрократизація; Болонський процес; інвестиція

Посилання


Вовк В. М. Навчальний процес у вищій школі та інноваційні технології (спроба критичного аналізу) / В. М. Вовк // Сучасні інновації в педагогіці вищої школи: тези доповідей наук.-теор. конф. (м. Київ, 29 листоп. 2013 р.). – К.: НАВС, 2013. – С. 13-14.

Инглтона Терри Медленная смерть университета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://scepsis.net/library/id_3672.html

Карпов А. О. Университеты в обществе знаний: теория творческих пространств / А. О. Карпов // Вопросы философии. – 2018. – № 1.

Кларин М. В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) / М. В. Кларин. – Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. – 176 с.

Марченко О. В. Генезис ідеї університету у знаково-символічному вимірі освітнього простору / О. В. Марченко // Гілея: науковий вісник. Зб. наук. праць. − К.: ВІР УАН, 2011. – Вип. 45. – С. 454-462.

Сокаль В. А. Проблеми модернізації вищої освіти України / В. А. Сокаль [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.confcontact.com/2014-modernizatciya -natsionalnoj-ekonomiki/4_sokal.htm

Теория бюрократии М. Вебера [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zavtrasessiya.com/index.pl?act=PRODUCT&id=2175

Ясперс К. Идея университета [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. gridnev. info/?p=17

References

Vovk V. M. Navchal'nyj proces u vyshhij shkoli ta innovacijni tehnologii' (sproba krytychnogo analizu) / V. M. Vovk // Suchasni innovacii' v pedagogici vyshhoi' shkoly: tezy dopovidej nauk.-teor. konf. (Kyi'v, 29 lystop. 2013 r.). – K.: NAVS, 2013. – S. 13-14.

Ingltona Terry Medlennaja smert' universiteta [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: https://scepsis.net/library/id_3672.html

Karpov A. O. Universitety v obshhestve znanij: teorija tvorcheskih prostranstv / A. O. Karpov // Voprosy filosofii. – 2018. – № 1.

Klarin M. V. Innovacii v mirovoj pedagogike: obuchenie na osnove issledovanija, igry i diskussii (Analiz zarubezhnogo opyta) / M. V. Klarin. – Riga: NPC «Eksperiment», 1995. – 176 s.

Marchenko O. V. Genezys idei' universytetu u znakovo-symvolichnomu vymiri osvitn'ogo prostoru / O. V. Marchenko // Gileja: naukovyj visnyk. Zb. nauk. prac'. − K.: VIR UAN, 2011. – Vyp. 45. – S. 454-462.

Sokal' V. A. Problemy modernizacii' vyshhoi' osvity Ukrai'ny / V. A. Sokal' [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.confcontact.com/2014-modernizatciya-natsionalnoj-ekonomiki/4_sokal.htm

Teoryja bjurokratyy M. Vebera [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zavtra sessiya.com/in-dex.pl?act=PRODUCT&id=2175

Jaspers K. Ydeja unyversyteta [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.gridnev. info/?p=17


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.