ЗАСТОСУВАННЯ ТЕРМІНІВ «МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА» ТА «ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ ДЛЯ ПРАЦЕЗДАТНИХ ОСІБ» З МЕТОЮ ВСТАНОВЛЕННЯ ОЗНАК ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ АНТИКОРУПЦІЙНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

Дмитро Григорович Михайленко

Анотація


Мета: здійснено доктринальне тлумачення ст. 172-6 КУпАП та ст. 366-1 КК України у частині обрахунку у грошовому виразі величини розбіжності між завідомо недостовірними відомостями у антикорупційній декларації стосовно майна або іншого об’єкта декларування, що має вартість, і достовірними відомостями стосовно таких об’єктів. Результати: отримано висновок, що зворотної дії закону у часі (норм, передбачених ч. 4 ст. 172-6 КУпАП та ч. 1 ст. 366-1 КК України) у зв’язку із прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 06.12.2016 та у зв’язку із зростанням розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб згідно до ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» не виникає. Обговорення: обґрунтована необхідність у виробленні доктринальних основ кримінальної законотворчості для недопущення не планованих законодавцем змін у кримінально-правовому впливі на правовідносини.


Ключові слова


корупція; фінансовий контроль; недостовірне декларування; зворотна дія закону у часі

Посилання


Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статті 58 Конституції України, статей 6, 81 Кримінального кодексу України (справа про зворотну дію кримінального закону в часі) 19.04.2000 по справі № 1-3/2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3. rada. gov. ua/ laws/show/v006p710-00.

Гуртовенко О. Л. Питання зворотної дії Кримінального закону України в часі у зв’язку із підвищенням розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян в Україні / О. Л. Гуртовенко // Часопис Академії адвокатури України. – 2011. – № 4. – С. 1-12.

Пояснювальна записка від 03.11.2016 до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1. rada. gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=5130 & skl=9.

References

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam 46 narodnykh deputativ Ukrainy shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen statti 58 Konstytutsii Ukrainy, statei 6, 81 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro zvorotnu diiu kryminalnoho zakonu v chasi) 19.04.2000 po spravi № 1-3/2000 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov. ua/ laws/ show/ v006p710-00.

Hurtovenko O. L. Pytannia zvorotnoi dii Kryminalnoho zakonu Ukrainy v chasi u zviazku iz pidvyshchenniam rozmiru neopodatkovanoho minimumu dokhodiv hromadian v Ukraini / O. L. Hurtovenko // Chasopys Akademii advokatury Ukrainy. – 2011. – № 4. – S. 1-12.

Poiasniuvalna zapyska vid 03.11.2016 do proektu Zakonu Ukrainy «Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516= 5130 &skl=9.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.