ПОШУК ІСТИНИ У НОРМАТИВНІЙ ПЛУТАНИНІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОГО ПРАВА

Ольга Іванівна Богатирьова

Анотація


Мета: встановлення правильності правотворчої техніки щодо визначення центрального органу виконавчої влади в сфері виконання кримінальних покарань та пробації. Методи дослідження: сукупність загальних і спеціальних методів наукового пізнання – термінологічний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати: сформульовано власне бачення щодо визначення центрального органу виконавчої влади в сфері виконання кримінальних покарань та пробації, обґрунтовано доцільність визнання ним Державну кримінально-виконавчу службу України, а не Міністерство юстиції України, охарактеризовано місце Адміністрації ДКВС України як її центрального апарату, розкрито розподіл компетенції між суб’єктами кримінально-виконавчої політики – Міністерством юстиції України та Державною кримінально-виконавчою службою України, встановлено низку колізій в кримінально-виконавчому законодавстві, запропоновано шляхи їх усунення. Обговорення: внесення змін до законодавства стосовно даного питання.


Ключові слова


закон; норма права; кримінально-виконавче право; Державна кримінально-виконавча служба; Міністерство юстиції України; Адміністрація

Посилання


Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11 лип. 2003 р. № 1129-IV / Верховна Рада України. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/ laws/show/1129-15.

Деякі питання оптимізації діяльності центральних органів виконавчої влади системи юстиції: постанова Кабінету Міністрів України від 18 трав. 2016 р. № 343 / Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/343-2016-п.

Про центральні органи виконавчої влади: Закон України від 17 бер. 2011 р. № 3166-VI / Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/3166-17.

Про Державну кримінально-виконавчу службу України: Закон України від 23 черв. 2005 р. № 2713-IV / Верховна Рада України. URL: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/2713-15/page.

Словник іншомовних слів Мельничука. URL: http://slovopedia.org.ua/ 42/53408/289048.html.

References

Criminal and executive code of Ukraine: Law of Ukraine of July 11, 2003, № 1129-IV / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/ laws/ show/1129-15.

Some questions of optimization of activity of the central executive authorities of system of justice: resolution of the Cabinet of Ukraine of May 18, 2016, № 343 / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/343-2016-п.

About the central executive authorities: Law of Ukraine of March 17, 2011, № 3166-VI / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon0. rada. gov.ua/ laws/ show/3166-17.

About the Public criminal and executive service of Ukraine: Law of Ukraine of June 23, 2005, № 2713-IV / Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon0. rada.gov.ua/laws/show/2713-15/page.

Dictionary of foreign words Melnichuka. URL: http://slovopedia. org.ua/ 42/53408/2 89048.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.