ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Дмитро Олександрович Беззубов

Анотація


Мета: визначити правові моделі державного управління системою забезпечення економічної безпеки. Запропонувати ефективні механізми гарантування економічної безпеки. Запропонувати авторські моделі організаційного забезпечення діяльності органів публічної адміністрації. Методи: дослідження проведене з використанням класичних методів наукового пізнання. За допомогою методу аналізу розкриті системні елементи правового механізму державного управління системою забезпечення економічної безпеки. За допомогою методу синтезу розглянуті варіанти виникнення загрози економічній безпеці. Результати: за результатами дослідження запропоновані механізми ефективного публічного адміністрування системою забезпечення економічної безпеки. Визначені та розкриті складові організаційного забезпечення процесу прийняття управлінських рішень.


Ключові слова


безпека; адміністрування; право; економіка; управління; забезпечення; моделі

Посилання


Крусян А. Р. Формування та розвиток громадянського суспiльства в Українi: конституцiйно-правовий аспект / А. Р. Крусян // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – № 5. – С. 36-45.

Державне управління: проблеми адміністративно-правової теорії та практики / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: Факт, 2003. – 384 с.

Драго Р. Административная наука / пер. с фр. В. Л. Энтина; [под ред. и с предисл. Б. М. Лазарева]. – М.: Прогресс, 1982. – 245 с.

Бахрах Д. Н. Государственная служба в Российской Федерации / Д. Н. Бахрах. – Екатеринбург, 1995. – 918 с.

Deelen C. Methods for assessing the risk of environmental contamination / C. Deelen // Risk manag. chem. environ.: proc. NATO com. challenges Mod. Soc. Pilot study risk manag. chem. environ. Oslo, Apr. – New York; London, 1989. – P. 25-36.

Domingue G. Approaches to risk assessment (management) / G. Domingue // Toxic. Subst. J. – 1984. – 6. – № 2-3. – P. 97-103.

References

Krusjan A. R. Formuvannja ta rozvytok gromadjans'kogo suspil'stva v Ukrai'ni: konsty-tucijno-pravovyj aspekt / A. R. Krusjan // Visnyk Pivdennogo regional'nogo centru Nacional'noi' akademii' pravovyh nauk Ukrai'ny. – 2015. – № 5. – 2015. – S. 36-45.

Derzhavne upravlinnja: problemy admin-istratyvno-pravovoi' teorii' ta praktyky / za zag. red. V. B. Aver’janova. – K.: Fakt, 2003. – 384 s.

Drago R. Administrativnaja nauka / per. s fr. V. L. Jentina; [pod red. i s predisl. B. M. Lazareva]. – M.: Progress, 1982. – 245 s.

Bahrah D. N. Gosudarstvennaja sluzhba v Rossijskoj Federacii / D. N. Bahrah. – Ekaterin-burg, 1995. – 918 s.

Deelen C. Methods for assessing the risk of environmental contamination / C. Deelen // Risk manag. chem. environ.: proc. NATO com. challenges Mod. Soc. Pilot study risk manag. chem. environ. Oslo, Apr. – New York; London, 1989. – P. 25-36.

Domingue G. Approaches to risk assessment (management) / G. Domingue // Toxic. Subst. J. – 1984. – 6. – № 2-3. – P. 97-103.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.