МЕДИЧНА РЕФОРМА: РЕАЛІЇ УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Тетяна Михайлівна Ямненко

Анотація


Мета: провести аналіз національного та міжнародного законодавства із забезпечення прав пацієнтів та дослідити основні тенденції розвитку лікарняного сектору в Україні і зарубіжних країнах. Методи дослідження: використані міжнародні акти по захисту прав пацієнтів, які вивчалися із застосуванням контент-аналізу, бібліосемантичного та аналітичного досвіду. Результати дослідження та їх обговорення: потреба аналізу найкращих доказових практик з управління, планування, фінансування, організації надання медичної допомоги актуальна для багатьох країн світу. Особлива увага акцентується на вивченні та аналізі організації і методів фінансування таких закладів.


Ключові слова


міжнародні угоди; нормативні акти; права пацієнтів; контроль якості медичної реформи

Посилання


Адміністративно-правова охорона особистих немайнових прав: монографія / О.О. Пунда – Ірпінь – Хмельницький, ФОП Мельник А.А., 2017. – 542 с.

Системи охорони здоров'я: час змін — [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bit.ly/2qJdw1n.

Безруков В.В., Войтенко В.П., Ахала-дзе Н.Г., Писарук А.В., Кошель Н.М. Реформирование медицины. Украина в мировом и европейском контексте, 2017 — 127 с.

Дорошенко О.О., Шевченко М.В. Аналіз міжнародного досвіду фінансування вторинної медичної допомоги // Економіка і право охорони здоров’я. – 2017. – № 1 (5).

О международном опыте реформировании системы здравоохранения [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bit.ly/2qDMKmL.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1101 «Про утворення Національної служби здоров’я України».

Health Authorities [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bit.ly/2cj10MW; National Institute for Clinical Excellence [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.nice.org.uk/.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р Концепція реформи фінансування системи охорони здоров’я.: zakon.rada.gov.ua/go/1013-2016-р.

Європейський інформаційно-дослідницький центр [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://euinfocenter.rada.gov.ua/.

Закон України Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення // Відомості Верховної Ради України. – 2018. – № 5. – Ст. 31: zakon.rada.gov.ua/go/2168-19.

References

Administratyvno-pravova okhorona osobystykh nemainovykh prav: monohrafiia / O.O. Punda. – Irpin – Khmelnytskyi, FOP Melnyk A.A., 2017. – 542 s.

Systemy okhorony zdorovia: chas zmin [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://bit.ly/ 2qJdw1n.

Bezrukov V.V., Voitenko V.P., Akhaladze N.H., Pysaruk A.V., Koshel N.M. Reformyrovanye medytsyny. Ukrayna v myrovom y evropeiskom kontekste, 2017 — 127 s.

Doroshenko O.O., Shevchenko M.V. Analiz mizhnarodnoho dosvidu finansuvannia vtorynnoi medychnoi dopomohy // Ekonomika i pravo okhorony zdorovia. – 2017. – № 1 (5).

O mezhdunarodnom opyte reformyrovanyy systemy zdravookhranenyia [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://bit.ly/2qDMKmL.

Postanova Kabinetu ministriv Ukrainy vid 27 hrudnia 2017 r. № 1101 «Pro utvorennia Natsionalnoi sluzhby zdorovia Ukrainy».

Health Authorities [Elektronnyi resurs] Rezhym dostupu: http://bit.ly/2cj10MW; National Institute for Clinical Excellence — [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: https://www.nice. org.uk/.

Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 lystopada 2016 r. № 1013-r Kontseptsiia reformy finansuvannia systemy okhorony zdorovia: zakon.rada.gov.ua/go/1013-2016-r.

Ievropeiskyi informatsiino-doslidnytskyi tsentr [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://euinfocenter.rada.gov.ua/.

Zakon Ukrainy Pro derzhavni finansovi harantii medychnoho obsluhovuvannia naselennia // Vidomosti Verkhovnoi Rady. – 2018. – № 5. – St. 31: zakon.rada.gov.ua/go/2168-19.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.