ЕТАПИ У СТАНОВЛЕННІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ В УКРАЇНІ

Ольга Василівна Воронова

Анотація


Мета: встановлення історичних етапів розвитку правового регулювання відносин у сфері соціального найму житла, звертаючись до досвіду як України, так і окремих зарубіжних країн, для встановлення факторів, що впливають на формування відносин із соціального найму житла. Методи: дослідження проведене з використанням класичних методів наукового пізнання. За допомогою методу аналізу розкриті особливості правового регулювання забезпечення соціальним житлом в Україні. За допомогою методу синтезу розглянуті варіанти виникнення загрози економічній безпеці. Результати: розглянуті етапи у становленні правового регулювання забезпечення соціальним житлом в Україні: перший, коли забезпечення житлом соціально незахищених верств населення відбувалося на благодійницьких засадах; другий, коли держава брала на себе зобов’язання по забезпеченню доступним житлом із державного і комунального фонду усіх громадян, що потребують поліпшення житлових умов; третій, який ознаменувався виробленням нового підходу до розуміння права на житло; четвертий, коли Україна взяла на себе зобов’язання по забезпеченню житлом тільки певної категорії громадян, які визнаються державою малозабезпеченими та відповідно не можуть реалізувати своє право на житло самостійно.


Ключові слова


житло; соціальне житло; договір найму; договір найму соціального житла; бідні; безпритульні

Посилання


Аскназий С.И. Жилищное право / С.И. Аскназий, И.Л. Брауде, А.И. Пергамент. – М.: Госюриздат, 1965. – 231 с.

Басин Е.В. Современная жилищная политика России: комментарий к закону об основах федеральной жилищной политики / Е.В. Басин, Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, А.Ш. Шамузафаров. – М., 1992. – 244 с.

Жилищные законы. Сборник важнейших законов СССР и РСФСР, постановлений, инструкций и приказов по жилищному хозяйству по состоянию на 1 ноября 1957 года / сост. Т.Д. Алексеев. – М.: Изд-во М-ва ком. хоз-ва РСФСР, 1958. – 737 с.

Житловий кодекс України (Української PCP) [Електронний ресурс]: Закон УРСР від 30 червня 1983 p. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/ show/5464-10.

Коновалов Я.С. История возникновения и развития домов престарелых и других учреждений призрения в России / Я.С. Коновалов, И.В. Лебедев, О.А. Чернова // Электронный научный журнал. Современные проблемы науки и образования. – 2011. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=5077 – Назва з екрана.

Конюхов Є.О. Договір соціального найму (оренди) житла за законодавством України: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Є.О. Конюхов. – Х., 2016. – 189 с.

Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 32. – М.: Изд. полит. лит-ры, 1969. – 597 с.

Литовкин В.Н. Жилищное законодательство: кризис доктрины, смена принципов, от прошлого к настоящему / В.Н. Литовкин // Проблемы современного гражданского права. – М., 2000. – С. 236-275.

Непомнящий О.М. Особливості реалізації житлової політики у США та Канаді / О.М. Непомнящий // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Вип. 2. – С. 125-130. – Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/ putp/ 2013-2/doc/3/04.pdf – Назва з екрана.

Полное собрание законов Российской империи [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php.

Про житловий фонд соціального призначення [Електронний ресурс]: Закон України від 12 січня 2006 р. – Режим доступу: http:// zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/3334-15.

Про концепцію роздержавлення і приватизації підприємств, землі та житлового фонду [Електронний ресурс]: Постанова Верховної Ради України від 31 жовтня 1991 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1767-12.

Советское гражданское право: учебник. Ч. 2 / под ред. В.А. Рясенцева. – М., 1987. – 575 с.

Ткаченко С.В. Договоры социального и коммерческого найма жилого помещения: учеб. пособ. / С.В. Ткаченко, А.В. Кудряшов, В.В. Ткаченко. – Самара, 2008. – 188 с.

Цивільний кодекс України: наук.-практ. коментар – Т. 8: Договори про передачу майна у власність та користування / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Серія «Коментарі та аналітика». – Х.: ФО-П Лисяк Л.С., 2013. – 672 с.

Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.) / Г.Ф. Шершеневич. – М.: СПАРК, 1995. – 556 с.

References

Asknazij S.I. Zhilishhnoe pravo / S.I. Asknazij, I.L. Braude, A.I. Pergament. – M.: Gosjurizdat, 1965. – 231 s.

Basin E.V. Sovremennaja zhilishhnaja politika Rossii: kommentarij k zakonu ob osnovah federal'noj zhilishhnoj politiki / E.V. Basin, B.M. Gongalo, P.V. Krasheninnikov, A.Sh. Shamuzafarov. – M., 1992. – 244 s.

Zhilishhnye zakony. Sbornik vazhnejshih zakonov SSSR i RSFSR, postanovlenij, instrukcij i prikazov po zhilishhnomu hozjajstvu po sostojaniju na 1 nojabrja 1957 goda / sost. T.D. Alekseev. – M.: Izd-vo M-va kom. hoz-va RSFSR, 1958. – 737 s.

Zhytlovyj kodeks Ukrai'ny (Ukrai'ns'koi' PCP) [Elektronnyj resurs]: Zakon URSR vid 30 chervnja 1983 r. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/ show/5464-10.

Konovalov Ja.S. Istorija vozniknovenija i razvitija domov prestarelyh i drugih uchrezhdenij prizrenija v Rossii / Ja.S. Konovalov, I.V. Lebedev, O.A. Chernova // Jelektronnyj nauchnyj zhurnal. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. – 2011. – № 6 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: https://www.science-education.ru/ ru/article/view?id=5077 – Nazva z ekrana.

Konjuhov Je.O. Dogovir social'nogo najmu (orendy) zhytla za zakonodavstvom Ukrai'ny: dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.03 / Je.O. Konjuhov. – H., 2016. – 189 s.

Lenin V.I. Poln. sobr. soch. T. 32. – M.: Izd. polit. lit-ry, 1969. – 597 s.

Litovkin V.N. Zhilishhnoe zakonodatel'stvo: krizis doktriny, smena principov, ot proshlogo k nastojashhemu / V.N. Litovkin // Problemy sovremennogo grazhdanskogo prava. – M., 2000. – S. 236-275.

Nepomnjashhyj O.M. Osoblyvosti realizacii' zhytlovoi' polityky u SShA ta Kanadi / O.M. Nepomnjashhyj // Publichne upravlinnja: teorija ta praktyka. – 2013. – Vyp. 2. – S. 125-130. – Rezhym dostupu: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/ putp/ 2013-2/doc/3/04.pdf – Nazva z ekrana.

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj imperii [Elektronnyj resurs] – Rezhym dostupa: http://www.nlr.ru/e-res/law_r/search.php.

Pro zhytlovyj fond social'nogo pryznachennja [Elektronnyj resurs]: Zakon Ukrai'ny vid 12 sichnja 2006 r. – Rezhym dostupu: http:// zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/3334-15.

Pro koncepciju rozderzhavlennja i pryv-atyzacii' pidpryjemstv, zemli ta zhytlovogo fondu [Elektronnyj resurs]: Postanova Verhovnoi' Rady Ukrai'ny vid 31 zhovtnja 1991 r. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1767-12.

Sovetskoe grazhdanskoe pravo: uchebnik. Ch. 2 / pod red. V.A. Rjasenceva. – M., 1987. – 575 s.

Tkachenko S.V. Dogovory social'nogo i kommercheskogo najma zhylogo pomeshhenija: ucheb. posob. / S.V. Tkachenko, A.V. Kudrjashov, V.V. Tkachenko. – Samara, 2008. – 188 s.

Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny: nauk.-prakt. komentar – T. 8: Dogovory pro peredachu majna u vlasnist' ta korystuvannja / za red. I.V. Spasybo-Fatjejevoi'. – Serija «Komentari ta analityka». – H.: FO-P Lysjak L.S., 2013. – 672 s.

Shershenevych G.F. Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava (po izdaniju 1907 g.) / G.F. Shershenevych. – M.: SPARK, 1995. – 556 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.