МЕХAНIЗМ ДЕPЖAВНОГО PЕГУЛЮВAННЯ AВIAЦIЙНИХ ПЕPЕВЕЗЕНЬ

Ірина Петрівна Устинова, Марина Олександрівна Ярошук

Анотація


Мета: у статті розглянуто особливості механізму державного регулювання. Сформульовано розуміння такого суб’єкта. Висвітлена характеристика їх статусних ознак. Запропоновано три структурних рівні у їх системі. Методи дослідження: проаналізовано та визначено правовий механізм авіаційних перевезень. Результати: досліджено правове регулювання авіаційних перевезень. Робиться висновок про достатність існуючого регулюваня та пропозиції щодо їх покращення. Обговорення: питання національного законодавства щодо ефективності правового регулювання авіаційних перевезень.


Ключові слова


авіаційні перевезення; ліценбезпека цивільної авіації; суб’єкт авіаційної діяльності; статус суб’єкта; компетенція; правосуб’єктність

Посилання


Пpо схвaлення Тpaнспоpтної стpaтегiї Укpaїни нa пеpiод до 2020 pоку: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р [Eлeктpoнний pecуpc]. – Peжим дocтупу: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ z0393-07

Стогap В. П. Коммеpческaя деятельность нa воздушном тpaнспоpте: учеб. пос. / В. П. Стогap, Н. С. Федотовa. – М.: Тpaнспоpт, 1990. – 224 с.

Пoвiтряний кoдeкc Укрaїни [Eлeктрoнний рecурc]. – Рeжим дocтупу: zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/3393-17

Проблеми розвитку авіаційних послуг у цивільній авіації України // Інформаційний портал «Сервіс і технології»: [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http: //avia.biz.ua/content/view/-2476/113/

Офіційний сайт Державної авіаційної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukraviatrans.gov.ua.

Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, схвалена Постановою Кабміну від 16 серпня 1999 р. № 1496.

Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень // Офіційний вісник України. – 2009. – № 33.

Офіційний сайт Державної авіаційної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukraviatrans.gov.ua.

Єряшов Є. К. Використання повітряного транспорту цивільної авіації як об’єкт правового регулювання / Є. К. Єряшов // Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» [зб. наук. ст.]. – К.: НАУ, 2008. – № 3. – С. 14-16.

Горян Е. В., Горян К. В. Забезпечення прав пасажирів при здійсненні міжнародних повітряних перевезень (порівняння законодавства України та ЄС) // Часопис Академії адвокатури України. – № 4. – С. 106.

Аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності авіаційних перевізників, пов’язаної з перевезенням пасажирів, вантажу повітряним транспортом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://avia.gov.ua/ documents/Regulyatorna-diyalnist/Analiz-regulyatornogo-vplivu/23662.html

Колпaков В. К. Aдмiнiстpaтивне пpaво Укpaїни: пiдpуч. / В. К. Колпaков, О. В. Кузьменко. – К.: Юpiнком Iнтеp, 2003. – 544 с.

References

Pro shvalennja Transportnoi' strategii' Ukrai'ny na period do 2020 roku: Rozporjadzhennja Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 20 zhovtnja 2010 r. № 2174-r [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/ show/ z0393-07

Stogap V. P. Kommercheskaja dejatel'nost' na vozdushnom transporte: ucheb. pos. / V. P. Stogar, N. S. Fedotova. – M.: Transport, 1990. – 224 s.

Povitrjanyj kodeks Ukrai'ny [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/3393-17

Problemi rozvitku avіacіinih poslug u civіlnіi avіacіi Ukraini // Іnformacіinii portal «Servіs і tehnologіi» [Elektron. resurs]. – Rejim dostupu: http://avia.biz.ua/content/view/_2476/113/

Ofіcіinii sait Derjavnoi avіacіinoi admіnіstracіi [Elektronnii resurs]. – Rejim dostupu: http://www.

Koncepcіya adaptacіi zakonodavstva Ukraini do zakonodavstva Evropeiskogo soyuzu: shvalena Postanovoyu Kabmіnu vіd 16 serpnya 1999 r. № 1496.

Konvencіya pro unіfіkacіyu deyakih pravil mіjnarodnih povіtryanih perevezen // Ofіcіinii vіsnik Ukraini. – 2009. – № 33.

Ofіcіinii sait Derjavnoi avіacіinoi admіnіstracіi [Elektronnii resurs]. – Rejim dostupu: http://www.ukraviatrans.gov.ua.

Eryashov E. K. Vikoristannya povіtryanogo transportu civіlnoi avіacіi yak ob’ekt pravovogo regulyuvannya / E. K. Eryashov // Naukovі pracі Nacіonalnogo avіacіinogo unіversitetu. Serіya: Yuridichnii vіsnik «Povіtryane і kosmіchne pravo» [zb. nauk. st.]. – K.: NAU. – 2008. – № 3. – S. 14-16.

Goryan E. V., Goryan K. V. Zabezpechennya prav pasajirіv pri zdіisnennі mіjnarodnih povіtryanih perevezen _porіvnyannya zakonodavstva Ukraini ta ES // Chasopis Akademіi advokaturi Ukraini. – № 4. – S. 106.

Analіz regulyatornogo vplivu proektu Zakonu Ukraini «Pro osoblivostі derjavnogo regulyuvannya dіyalnostі avіacіinih perevіznikіv, pov’yazanoi z perevezennyam pasajirіv, vantaju povіtryanim transportom» [Elektronnii resurs]. – Rejim dostupu: http://avia.gov.ua/documents/ Regulyatorna_diyalnist/Analiz/

Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrai'ny: pidruch. / V. K. Kolpakov, O. V. Kuz'menko. – K.: Jurinkom Inter, 2003. – 544 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.