ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У КРИМІНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Едуард Миколайович Кісілюк, Олександр Володимирович Смаглюк

Анотація


Мета: у статті розглянуто особливості застосування оціночних понять у кримінальному законодавстві України. Аналізуються погляди вчених щодо існування таких понять. Методи дослідження: сукупність загальних і спеціальних методів наукового пізнання – термінологічний, логіко-семантичний, функціональний, системно-структурний, логіко-нормативний. Результати: сформульовано визначення оціночних понять, встановлено та охарактеризовано їх види, розкрито зміст таких понять, запропоновано шляхи конкретизації оціночних понять, виокремлено їх значення та особливості встановлення при кваліфікації злочинів. Обговорення: внесення змін до законодавства стосовно даного питання.


Ключові слова


оціночні поняття; ознаки складу злочину; постійні ознаки; перемінні ознаки; кваліфікація злочинів; конкретизація оціночних понять; зміст оціночних понять; значення оціночних понять

Посилання


Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. – Москва: Юрид. лит., 1972. – 352 с.

Миренський Б. А. Использование оценочных категорий органами внутренних дел при квалификации преступлений. Ташкент: Ташк. высш. школа МВД СССР, 1979. – 80 с.

Касинюк В. І. Оціночні поняття у складах злочинів проти громадської безпеки. Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 25-26 жовт. 2001 р.). – Київ-Харків: Юрінком Інтер, 2002. – С. 177-180.

Кашанина Т. В. Оценочные понятия в советском праве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Свердловск, 1974. – 18 с.

Шапченко С. Д. Оціночні ознаки і кваліфікація злочинів // Київський університетський вісник. Сер. Юридичні науки. – Київ, 1985. – Вип. 26. – С. 63–66.

Кісілюк Е. М. Встановлення оціночних понять при кваліфікації злочинів. Проблеми вдосконалення підготовки слідчих та експертів в умовах реформування правоохоронної системи в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 10 черв. 2005 р.). – Львів, 2005. – С. 102–106.

Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах. – Харків: Одісей, 2003. – 432 с.

References

Kudryavtsev V. N. General theory of qualification of crimes. Moscow: Yurid. Lit., 1972. 352 p.

Mirensky B. A. The use of appraisal categories by the bodies of internal affairs when qualifying crimes. Tashkent: Tashkent. higher School of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, 1979. 80 p.

Kasinyuk V. I. Estimation concepts in the composition of crimes against public safety. The new Criminal Code of Ukraine: issues of application and study: materials international. science-practice conf. (Kharkiv, October 25-26, 2001). Kyiv-Kharkiv: Yurinkom Inter, 2002. P. 177-180.

Kashanina T. V. Estimation notions in Soviet law: author’s abstract. dis ... Candidate lawyer sciences. Sverdlovsk, 1974. 18 p.

Shapchenko S. D. Evaluation features and qualifications of crimes. Kyiv University Bulletin. Sir Law Sciences. Kyiv, 1985. Vip. 26. P. 63-66.

Kisilіuk E. M. Establishment of appraisal concepts when qualifying crimes. Problems of improving the training of investigators and experts in the context of reforming the law-enforcement system in Ukraine: materials international. science-practice conf. (Lviv, June 10, 2005). Lviv, 2005. P. 102-106.

Collection of resolutions of the Plenum of the Supreme Court of Ukraine in criminal cases. Kharkiv: Odyssey, 2003. 432 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.