Роль Європейського суду з прав людини у забезпеченні захисту прав громадян України

Iryna A. Tolkachova, Iryna M. Pushchyk

Анотація


Мета: завданням наукової статті є дослідження ролі Європейського суду з прав людини щодо захисту прав людини в Україні. Методи дослідження: при написанні статті було застосовано загальнотеоретичні і спеціально-наукові методи пізнання при розгляді скарг до Європейського суду з прав людини. Системно-структурний метод дозволив дослідити міжнародно-правовий механізм доступу до Європейського суду з прав людини як цілісну систему та виділити елементи його структури. Догматичний метод було застосовано при формулюванні висновків і рекомендацій практичного характеру в межах проблематики дослідження. У ході написання статті також використовувалися формально-логічні методи та прийоми: аналіз, синтез, індукція, дедукція, абстрагування, моделювання та інші. Результати: зазначено, що чим ефективніше та якісніше буде правовий захист на внутрішньодержавному рівні, тим менше звертатимуться до міжнародних та європейських судових інстанцій, в тому числі Європейського суду з прав людини. Визначено, що Європейський суд з прав людини повинен слугувати поштовхом до змін у суспільстві та реформування судової системи нашої держави, оскільки його роль у забезпеченні захисту прав людини в Україні є значною. Обговорення: національне законодавство, міжнародні договори, які стосуються діяльності Європейського суду з прав людини та його рішення.


Ключові слова


Європейський суд з прав людини; Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод; судова система; рішення; тлумачення

Посилання


Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: ratified by the Verkhovna Rada of Ukraine of 17.07.1997 [Electronic resource]. – Mode of access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Ievintov V.I. Direct using of international standards of human rights in the domestic law and order of Ukraine / V.I. Ievintov // Bulletin of the Ukrainian Centre of Human Rights. – 1998. – № 1. – P. 10–11.

On execution of judgements and using of practice of the European Court of Human Rights: the Law of Ukraine of 23.02.2006 № 3477-IV [Electronic resource]. – Mode of access: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3477-15.

Kolisnyk O.V. Improvement of fulfilment of legal procedure in Ukraine in the context of practice of the European Court of Human Rights / O.V. Kolisnyk // Scientific Bulletin of the Chernivtsi University: Collection of scientific works. – Chernivtsi, 2008. – P. 46–51.

Case No. 1-14/2015 of 16.06.2015 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ccu. gov.ua/sites/default/files/ndf/1-v/2015.pdf.

Vyerentsov v. Ukraine No. 20372/11 [Electronic resource]. – Mode of ac-cess: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"languageisocode":["ENG"],"appno":["20372/11"],"documentcollectionid2":["CHAMBER"],"itemid":["001-118393"]}.

th Annual Report of the Committee of Ministers 2012 [Electronic resource]. – Mode of access: https://rm.coe.int/1680592ac8.

Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements (Adopted by the Committee of Ministers on 10 May 2006 at the 964th meeting of the Ministers’ Deputies) [Electronic resource]. – Mode of access: https://rm.coe.int/16806eebf0.

Siliadin v France, No. 73316/01 [Electronic resource]. – Mode of access: https://ec.europa.eu/ anti-trafficking/legislation-and-case-law-case-law/siliadin-v-france-application-no-7331601_en.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.