ІНТЕГРАЦІЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАУКОВИЙ І ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: ОЧІКУВАННЯ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СТУДЕНТІВ

Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк

Анотація


У статті узагальнені результати наукової діяльності Навчально-наукового Юридичного інституту НАУ, які сприяють інтеграції науково-педагогічних працівників у європейський науковий простір. Автори проаналізували роль молодих вчених, студентів, аспірантів у вирішенні проблем вітчизняної юридичної науки та освіти в контексті євроінтеграції. Автори відзначили вплив студентської молоді на інтеграційні процеси, що стосуються як інституту і університету, так і вищої школи в цілому.


Ключові слова


молодь; реформи; наукові дослідження; юридичний форум; європейські цінності; інтеграція; європейські стандарти; молоді вчені; студенти; інтернаціоналізація; європейський науковий і освітній простір

Посилання


Jane Knight Updating the Definition of Internationalization // international higher education https:// ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/viewFile/7391/6588

Juliana Roth. The Internationalization of Higher Education. Opportunities and Challenges [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/User/Downloads/Roth_Internationalisaton%20of%20Higher%20Education.pdf

Stefan Krabel, Donald S. Siegel, Viktor Slavtchev. The internationalization of sci-ence and its influence on academic entrepreneurship // The Journal of Technology Transfer April 2012, Volume 37, Issue 2, pp. 192-212 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://link.springer.com/article/10.1007/s10961-010-9182-7

Говоровська О. О. Інтернаціоналізація вищої освіти України під впливом глобалізації суспільства / О. О. Говоровська [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9888/1/15.pdf

Дьяченко Е. Л. Интернационализация в науке: дисциплинарные различия / Е. Л. Дьяченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naukarus.com/internatsionalizatsiya-v-nauke-distsiplinarnye-razlichiya

Концепція вдосконалення правничої (юридичної) освіти для фахової підготовки правника відповідно до європейських стандартів вищої освіти та правничої професії. Проект. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249321194&cat_id=244277212

Найт Дж. Интернационализация образования приносит не только пользу / Дж. Найт // Экономика образования. – 2008. – № 2. – С. 64-65.

Нітенко О. В. Інтернаціоналізація вищої освіти як фактор розвитку університету / О. Нітенко // Освітологічний дискурс. – 2015. – № 2 (10). – С. 206-215.

Орловська І. Г. Європейський досвід за-безпечення якості юридичної освіти в Україні / І. Орловська // Право і суспільство. – 2017. – № 1. – С. 176-179.

Reference

Jane Knight Updating the Definition of Internationalization// international higher education https:// ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/viewFile/7391/6588

Juliana Roth. The Internationalization of Higher Education. Opportunities and Challenges [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: file:///C:/Users/User/Downloads/Roth_Internationalisaton%20of%20Higher%20Education.pdf

Stefan Krabel, Donald S. Siegel, Viktor Slavtchev. The internationalization of science and its influence on academic entrepreneurship // The Journal of Technology Transfer April 2012, Volume 37, Issue 2, pp. 192-212 [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: https://link.springer.com/article/10.1007/s10961-010-9182-7

Govorovs’ka O. O. Іnternacіonalіzacіja vishhoi osvіti Ukraini pіd vplivom globalіzacіi suspіl’stva [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/9888/1/15.pdf

D’jachenko E. L. Internacionalizacija v nauke: disciplinarnye razlichija. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://naukarus.com/ internatsionalizatsiya-v-nauke-distsiplinarnye-razlichiya

Koncepcіja vdoskonalennja pravnichoї (juridichnoi) osvіti dlja fahovoi pіdgotovki pravnika vіdpovіdno do evropejs’kih standartіv vishhoi osvіti ta pravnichoi profesіi. Proekt. [Elektronnij resurs]. – Rezhim dostupu: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=249321194&cat_id=244277212

Najt Dzh. Internacionalizacija obrazovanija prinosit ne tol’ko pol’zu / Dzh. Najt // Jekonomika obrazovanija. – № 2. – 2008. – S. 64-65.

Nіtenko O. V. Іnternacіonalіzacіja vishhoї osvіti jak faktor rozvitku unіversitetu / O. Nіtenko // Osvіtologіchnij diskurs. – 2015. – № 2 (10). – S. 206-215.

Orlovs’ka І. G. Evropejs’kij dosvіd zabezpechennja jakostі juridichnoї osvіti v Ukrainі / І. Orlovs’ka // Pravo і suspіl’stvo. – 2017. – № 1. – S. 176-179.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.