МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ КОРУПЦІЇ (АДМІНІСТРАТИВНИЙ ВИМІР)

Юрій Володимирович Румянцев

Анотація


У статті розглядається проблема методології наукових досліджень у сфері протидії корупції з позиції адміністративного права. Аналізуються різні підходи до методології дослідження корупції з урахуванням сучасних досягнень у філософії, соціології та статистиці. Формуються авторські пропозиції щодо вдосконалення методології дослідження корупції.

Ключові слова


методологія; адміністративне право; органи місцевого самоврядування

Посилання


Ковальська В. В. Методи прийняття управлінських рішень в ОВС / МВС України; Національний ун-т внутрішніх справ / В. В. Ковальська; заг. ред. О. М. Бандурка. – Х.: ТИТУЛ, 2006. – 280 с.

Коломієць М. Страшніше за корупцію – психологія пасивної людини / М. Коломієць // Економічний часопис XXI. – 2003. – № 10. – C. 18-20.

Трансформація та розвиток адміністративного права в умовах сучасного державотворення: навч. посіб. / Д. О. Беззубов, В. О. За¬росило, С. А. Подоляка, М. М. Коренева. – К.: МП «Леся», 2014. – 176 с.

Grabosky Peter N. Cіtіzen coproductіon and corruptіon control / Peter N. Grabosky // Corruptіon and Reform. – 1999. – Vol. 5. – Р. 125-151.

Шульженко Ф. П. Соціально-правова держава: проблеми становлення та модернізації: монографія / Ф. П. Шульженко. – К.: КНЕУ, 2007. – 392 с.

Чемерис І. В. Особливості етимології терміна «корупція» / І. В. Чемерис // Держава і право. – К., 2010. – Вип. № 50. – С. 546-551.

Проблеми державного будівництва та місцевого самоврядування на сучасному етапі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21 трав. 2009 р., Харків / ред.: Ю. П. Битяк; Акад. прав. наук України, НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування, Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х.: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2009. – 251 с.

References

Koval’s’ka V. V. Metody pryjnjattja upravlins’kyh rishen’ v OVS / MVS Ukrai’ny; Nacional’nyj un-t vnutrishnih sprav / V. V. Koval’s’ka; zag. red. O. M. Bandurka. – H.: TYTUL, 2006. – 280 s.

Kolomijec’ M. Strashnishe za korupciju – psyhologija pasyvnoi’ ljudyny / M. Kolomijec’ // Ekonomichnyj chasopys XXI. – 2003. – № 10. – C. 18-20.

Transformacija ta rozvytok administratyvnogo prava v umovah suchasnogo derzhavotvorennja: navch. posib. / D. O. Bezzubov, V. O. Zarosylo, S. A. Podoljaka, M. M. Koreneva. – K.: MP «Lesja», 2014. – 176 s.

Grabosky Peter N. Citizen coproduction and corruption control / Peter N. Grabosky // Corruption and Reform. – 1999. – Vol. 5. – R. 125-151.

Shul’zhenko F. P. Social’no-pravova derzha¬va: problemy stanovlennja ta modernizacii’: monografija / F. P. Shul’zhenko. – K.: KNEU, 2007. – 392 s.

Chemerys I. V. Osoblyvosti etymologii’ ter-mina «korupcija» / I. V. Chemerys // Derzhava i pravo. – K., 2010. – Vyp. № 50. – S. 546-551.

Problemy derzhavnogo budivnyctva ta miscevogo samovrjaduvannja na suchasnomu etapi: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 21 trav. 2009 r., Harkiv / red.: Ju. P. Bytjak; Akad. prav. nauk Ukrai’ny, NDI derzh. bud-va ta misc. samovrjaduvannja, Nac. juryd. akad. Ukrai’ny im. Ja. Mudrogo. – H.: Vydavec’ FOP Vapnjarchuk N.M., 2009. – 251 s.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.