Безпека людини в сучасних умовах: загрози та правові шляхи їх вирішення

Ірина Миколаївна Сопілко, Вікторія Богданівна Череватюк

Анотація


У статті узагальнені результати VIІ Міжнародної конференції «Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми». Автори проаналізували результати конференції щодо питань безпеки людини в аспекті практичного застосування норм чинного законодавства України, конституційних гарантій безпеки людини і громадянина в Україні, публічного адміністрування в сфері безпеки людини, фінансової безпеки держави та громадянина, інформаційної безпеки людини та суспільства в умовах глобалізації, кримінально-правової охорони безпеки людини, забезпечення трудових прав і свобод в умовах глобалізації, стандартів екологічної безпеки, що встановлюються законодавством Європейського Союзу та законодавством України, міжнародно-правового регулювання безпеки в авіакосмічній галузі, безпеки підприємництва в сучасному європейському просторі тощо.

Ключові слова


безпека; конституційні гарантії безпеки; кримінально-правова охорона безпеки; забезпечення трудових прав і свобод; міжнародно-правове регулювання безпеки цивільної авіації; безпека підприємництва; екологічне безпека; правове регулювання; право

Посилання


Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (ред. від 30.09.2016) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/

Кримінальний кодекс України: Кодекс України, Закон від 05.04.2001 № 2341-III (ред. від 05.01.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Про основи національної безпеки України: Закон України від 19.06.2003 № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – Ст. 351 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/964-15

Кодекс законів про працю України (ред. від 07.01.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638-IV (ред. від 05.01.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/638-15

References

Konstytucija Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 28.06.1996 № 254k/96-VR (red. vid 30.09.2016) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/

Kryminal’nyj kodeks Ukrai’ny: Kodeks Ukrai’ny, Zakon vid 05.04.2001 № 2341-III (red. vid 05.01.2017) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2341-14

Pro osnovy nacional’noi’ bezpeky Ukrai’ny: Zakon Ukrai’ny vid 19.06.2003 № 964-IV // Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny. – 2003. – № 39. – St. 351 [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/how/964-15

Kodeks zakoniv pro pracju Ukrai’ny (red. vid 07.01.2017) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

Pro borot’bu z teroryzmom: Zakon Ukrai’ny vid 20.03.2003 № 638-IV (red. vid 05.01.2017) [Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/638-15


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.