Зарубіжна практика у протидії корупції: кримінологічна характеристика

Anna Shvedova

Анотація


Результати останніх досліджень антикорупційної практики в світі свідчать про те, що проблема протидії корупції залишається актуальною і сьогодні. Тому аналіз позитивного досвіду тих країн, які вже досягли певного успіху в антикорупційній діяльності, дозволить оптимізувати сучасну систему антикорупційних заходів й в інших державах. Метою даної статті є кримінологічне дослідження зарубіжного досвіду в цій сфері в окремих країнах світу: США, Англії, Німеччині, Канаді, Нідерландах, Сінгапурі для подальшого застосування результатів такого дослідження в антикорупційній практиці в інших державах.


Ключові слова


корупція; протидія корупції; міжнародна практика; політична кримінологія

Посилання


Фаїз А. Т. Відповідальність за хабарництво за кримінальним законодавством Йорданії і України (порівняльно-правове дослідження): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Трад Аль-Фаїз Акрам. – К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2002. – 192 с.

Хавронюк М. І. Загальні службові злочинні діяння: особливості їх визначення у кримінальних законах європейських держав / М. І. Хавронюк // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 124-128.

Крупко Д. І. Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження): дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08 / Дмитро Іванович Крупко. – Одеса: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2005. – 271 с.

Прохоренко О. Я. Протидія корупційним проявам у системі державної служби України (організаційно-правовий аспект): автореф. дис. … канд. наук з державного управління: спец. 25.00.03 / О. Я. Прохоренко. – Київ, 2004. – 20 с.

Чемерис І. В. Зарубіжний досвід протидії корупції в системі державного управління / І. В. Чемерис // Стратегічні пріоритети. – № 3 (12). – 2009. – С. 110-118.

Преодоление коррупции – главное условие утверждения правового государства: методологический, концептуально-теоретический, правовой, аналитико-прогностический аспекты. Меж-ведомственный научный сборник / гл. ред. А. И. Комарова. – Т. 2 (40). – М., 2010. – 620 с.

Костенко О. М. Культура і закон у про-тидії злу / О. М. Костенко – К.: Атіка, 2008. – 352 с.

Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы: междунар. науч.-практ. конф., 9-10 сентября 1999 г.: сборник материалов / под ред. В. В. Лунеева. – М.: Юристъ, 2001. – 429 с.

Журавський В. С. Корупція в Україні – не політика / В. С. Журавський, М. І. Михальченко, О. М. Михальченко. – К.: Фенікс, 2007. – 408 с.

Науково-практичний коментар Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» / О. М. Мельник, Ю. І. Руснак, В. О. Шамрай; за ред. В. О. Шамрая. – К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2012. – 464 с.

Лопатина Т. М. Моральная составляю-щая противодействия коррупции / Т. М. Лопатина // Российский криминологиче-ский взгляд. – 2008. – № 4 (16). – С. 203-206.

Куліш А. Досвід боротьби з корупцією в поліції Великої Британії / А. Куліш // Право України. – 2005. – № 12. – С. 142-145.

References

Fai’z A. T. Vidpovidal’nist’ za habarnyctvo za kryminal’nym zakonodavstvom Jordanii’ i Ukrai’ny (porivnjal’no-pravove doslidzhennja): dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.08 / Trad Al’-Fai’z Akram. – K.: Instytut derzhavy i prava im. V. M. Korec’kogo, 2002. – 192 s.

Havronjuk M. I. Zagal’ni sluzhbovi zlochynni dijannja: osoblyvosti i’h vyznachennja u kryminal’nyh zakonah jevropejs’kyh derzhav / M. I. Havronjuk // Pidpryjemnyctvo, gospodarstvo i pravo. – 2005. – № 4. – S. 124-128.

Krupko D. I. Vidpovidal’nist’ za habarnyctvo za kryminal’nym pravom Nimechchyny, Shvejcarii’ ta Ukrai’ny (porivnjal’no-pravove doslidzhennja): dys. … kand. juryd. nauk: 12.00.08 / Dmytro Ivanovych Krupko. – Odesa: Odes’kyj nacional’nyj universytet im. I. I. Mechnykova, 2005. – 271 s.

Prohorenko O. Ja. Protydija korupcijnym projavam u systemi derzhavnoi’ sluzhby Ukrai’ny (organizacijno-pravovyj aspekt): avtoref. dys. … kand. nauk z derzhavnogo upravlinnja: spec. 25.00.03 / O. Ja. Prohorenko. – Kyi’v, 2004. – 20 s.

Chemerys I. V. Zarubizhnyj dosvid protydii’ korupcii’ v systemi derzhavnogo upravlinnja / I. V. Chemerys // Strategichni priorytety. – № 3 (12). – 2009. – S. 110-118.

Preodolenye korrupcyy – glavnoe uslovye utverzhdenyja pravovogo gosudarstva: metodologycheskyj, konceptual’no-teoretycheskyj, pravovoj, analytyko-prognostycheskyj aspekty. Mezhvedomstvennyj nauchnyj sbornyk / gl. red. A. Y. Komarova. – T. 2 (40). – M., 2010. – 620 s.

Kostenko O. M. Kul’tura i zakon u protydii’ zlu / O. M. Kostenko – K.: Atika, 2008. – 352 s.

Korrupcyja: politicheskie, ekonomicheskie, organizacionnye i pravovye problemy: mezhdunar. nauch.-prakt. konf., 9-10 sentjabrja 1999 g.: sbornik materialov / pod red. V. V. Luneeva. – M.: Jurist`, 2001. – 429 s.

Zhuravs’kyj V. S. Korupcija v Ukrai’ni – ne polityka / V. S. Zhuravs’kyj, M. I. Myhal’chenko, O. M. Myhal’chenko. – K.: Feniks, 2007. – 408 s.

Naukovo-praktychnyj komentar Zakonu Ukrai’ny «Pro zasady zapobigannja i protydii’ korupcii’» / O. M. Mel’nyk, Ju. I. Rusnak, V. O. Shamraj; za red. V. O. Shamraja. – K.: «Vydavnychyj dim «Profesional», 2012. – 464 s.

Lopatyna T. M. Moral’naja sostavljajushhaja protyvodejstvyja korrupcyy / T. M. Lopatyna // Rossyjskyj krymynologycheskyj vzgljad. – 2008. – № 4 (16). – S. 203-206.

Kulish A. Dosvid borot’by z korupcijeju v policii’ Velykoi’ Brytanii’ / A. Kulish // Pravo Ukrai’ny. – 2005. – № 12. – S. 142-145.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.