Історія журналу

Цілком зрозуміле прагнення кожного науковця опублікувати результати своєї роботи, викладені у статті, в першу чергу, з метою якнайширшого оприлюднення, створення вільного доступу до неї читачів. В Україні сьогодні є величезна кількість юридичних фахових видань, проте лише журнал «Наукові праці Національного авіаційного університету Юридичний вісник. Повітряне і космічне право» має  свою специфіку і ознайомлює науковців з результатами досліджень в галузі міжнародного повітряного права, міжнародного космічного права, національного законодавства з питань правового регулювання авіаційної та космічної діяльності. Відсутність такого роду видань, які були б ще однією формою контактів  між фахівцями в галузі повітряного і космічного права України та інших країн, покладає на редколегію журналу величезну відповідальність за надання науковцям інтелектуального та наукового майданчика для обговорення нагальних проблем які наявні у цій галузі. та вироблення спільних рішень та пропозицій  щодо їх усунення. Крім того на сторінках журналу можуть викладати результати своїх наукових досліджень як початківці, так і знані науковці у різних галузях права.

Правовий журнал  «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право» (Свідоцтво про державну реєстрацію від 11.10 2005 року)  виходить з 2006 року, а з 2007 періодично чотири рази на рік. У 2010 році часопис   внесений  до чинного Переліку наукових фахових видань України,  де можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата юридичних наук (Бюлетень ВАК України №5 від 2010 року).  У 2015 році журнал пройшов переатестацію відповідно до наказу МОН України № 528 від 12.05.2015року . Відповідно до вимог порядку формування наукових фахових видань у редколегію правового журналу входить 7 докторів  юридичних наук Юридичного факультету НАУ, 3  доктори юридичних наук інших ЗВО, а також 12 зарубіжних  науковців, фахівців у різних галузях права. Залучення до редколегії зарубіжних вчених сприяє налагодженню наукового співробітництва із вищими навчальними закладами інших країн, в тому числі у сфері повітряного і космічного права. В журналі виділений розділ, де публікуються результати досліджень  в галузі міжнародного космічного права, міжнародного повітряного права, національного законодавства з питань правового регулювання авіаційної та космічної діяльності, що відповідає його  тематичному спрямуванню. За період з 2010 по 2015 рік побачили світ 20 номерів журналу, в яких опубліковано 574 статті, як знаних вчених - правників, так молодих  науковців які працюють над кандидатськими і докторськими дисертаціями.

Кожен номер журналу проходить експертизу на можливість опублікування в засобах масової інформації України та рекомендується  до друку Вченою радою Національного авіаційного університету.  Відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань, видавництвом НАУ здійснюється  розсилка у фонди бібліотек України. Всі номери журналу від початку видання  розміщені на сайті бібліотеки ім В. І. Вернадського у розділі «Наукова періодика України», а також на сайті НАУ.  Крім того, починаючи з 2014 року англомовна версія  статей журналу розміщується на веб – сайті  видання. Редколегія слідкує за дотриманням вимог до редакційного оформлення наукового фахового видання відповідно до встановлених вимог та за обов’язковим зовнішнім рецензуванням праць.  Здійснюється також внутрішнє рецензування статей, які подаються до друку. Статті публікуються українською, англійською та російською мовами.

Редколегія видання запрошує науковців, юристів практиків  до співробітництва та пропонує публікацію статей у фаховому виданні «Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія «Юридичний вісник. Повітряне і космічне право».ISSN: 2663-3949