№ 1 (2013)

Зміст

Статті

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ ПАЛИВА В ПРОЦЕСІ ПОСИЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
О.А. АБАЗІНА
БІФУРКАЦІЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА Й ВІЗУАЛІЗАЦІЯ КООРДИНАТ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ PDF
В.Г. АНДРІЙЧУК
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЛАНЦЮГАМИ ПОСТАВОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
Є.Ю. АНТИПЕНКО
АКТИВІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ МАРЖІ У НАФТОВОМУ СЕКТОРІ PDF
В.Г. БУРЛАКА
ДО ПИТАННЯ ВПЛИВУ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПОПИТУ НА БЕЗЗБИТКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ПЕВНОЇ ГАЛУЗІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
С.В. ВОЙТКО, Н.О. ЧЕРНЕНКО
МИТНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ PDF
С.Г. ВОЙТОВ
ОЦІНКА ТА СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ АВІАБУДУВАННЯ УКРАЇНИ PDF
І.О. ГЕЄЦЬ, Ю.С. СЛЮСАРЕНКО
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНОГО КАПІТАЛУ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
К.Б. ГРИНЮК
ДЕРЖАВНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ ТА ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ PDF
Д.О. ДЕМ’ЯНЧУК
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ КОНВЕРГЕНТНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ МУЛЬТИАГЕНТНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ УГРУПОВАНЬ В КОНТЕКСТІ ТЕОРІЇ ВІДКРИТОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
О.В. ДИКИЙ
ШЛЯХИ МОБІЛІЗАЦІЇ РЕСУРСУ РОЗВИТКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО СЕКТОРУ НА РІВНІ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
І.В. ДУЛЬСЬКА
ГЛОБАЛЬНА НЕСТІЙКІСТЬ І НАЦІОНАЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ PDF
К.І. ЗВІРГЗДЕ
ПРОБЛЕМА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВНЕШНЕТОРГОВОЙ СТРУКТУРЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ PDF
М.А. ИБРАГИМОВ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ PDF
О.К. КАТЕРНА
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
С. М. КЛИМЕНКО
МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
О.Ю. КОВАЛЕНКО
ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ ДО УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О.В. КРИВОРУЧКІНА
АНТИКРИЗОВА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА: ДОСВІД АСЕАН PDF
В.М. ЛИТВИНЕНКО
ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА АВТОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
О.М. ЛОЖАЧЕВСЬКА, І.В. ШЕВЧЕНКО
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА PDF
Р.В. МАНН
ТЕНДЕНЦІЇ І ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОЇ МІГРАЦІЇ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СВІТУ PDF
В.І. МОЙСЕЙ
ГЛОБАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОСТІР ЯК ДЕТЕРМІНАНТА РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Н.А. НАВРОЦЬКА
КОМПОЗИЦІЙНЕ ВПРОВАДЖЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АВІАТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
М.В. НОВИКОВА
КОНЦЕПЦІЯ ВІДКРИТИХ ІННОВАЦІЙ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИМИ КОРПОРАЦІЯМИ В УКРАЇНІ PDF
Є.Г. ПАНЧЕНКО, М.Є. КІР’ЯКОВА
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ ГЛОБАЛЬНИХ АСИМЕТРІЙ PDF
А. М. ПОРУЧНИК, С. Г. ПОРУЧНИК
ЕКОНОМІКО-ФІНАНСОВІ МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
С.І. ПРИКАЗКА
ВІД ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ ДО СИСТЕМОЛОГІЇ МОДЕЛЮВАННЯ СУЧАСНОЇ ІННОВАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Б.М. ПУНЬКО, З.Д. КОНОПЛЯНКО, Р.О. ПЕЛЕНСЬКИЙ, І.Б. СМОЛИНЕЦЬ
ЕКОНОМІЧНІ ВИКЛИКИ НЕО-ЗАЛЕЖНОСТІ: КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Н.В. РЕЗНІКОВА
ЗОВНІШНЯ ЗАБОРГОВАНІСТЬ: СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ PDF
М.А. РИЧКА, М.В. КУЛЬБІДА
ОЦІНКА ТА ОБЛІК ВИТРАТ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ ЗВІТНОСТІ PDF
О.М. РОМАШКО
КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНКУРЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
І.А. САВЧЕНКО
ДІЯЛЬНІСТЬ БАЗОВИХ ІНСТИТУТІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН PDF
В.Л. СМАГІН
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Є.В. СМИРНОВ
РІВЕНЬ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ КОНТЕКСТ PDF
Я.М. СТОЛЯРЧУК, В.М. СТОЛЯРЧУК
ПРИБУТОК СПІЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ У ВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ PDF
Н.М. СТРЕЛЬЧЕНКО, І.М. ФУРСЕВИЧ
БЕЗПЕКА ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГАЛУЗІ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОГО РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
В.П. ХАРЧЕНКО, Д.О. БУГАЙКО
КРИЗОВІ ЯВИЩА В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О.А. ХИТРОВА
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ І УКРАЇНІ PDF
В.В. ЧЕРНИХ
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ТА РИНКОВА ВАРТІСТЬ ЯК ФОРМИ ПРОЯВУ ДВОЇСТОЇ ПРИРОДИ КОМПАНІЇ PDF
Н.В. ШЕВЧУК
НАПРЯМКИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МЕРЕЖЕВОГО СУСПІЛЬСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
І.М. СОПІЛКО
ВПЛИВ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
А.Е. АЛОЯН
«АРАБСЬКА ВЕСНА»: ПЕРСПЕКТИВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ГЕОПОЛІТИЧНОГО ПРОСТОРУ БЛИЗЬКОГО СХОДУ ТА ПІВНІЧНОЇ АФРИКИ PDF
В.Є. ЗАЯНЧКОВСЬКИЙ
АКТУАЛЬНИЙ СТАН І КОРОТКОСТРОКОВІ ПРІОРИТЕТИ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СХІДНОЇ АЗІЇ PDF
І.Є. ЛОССОВСЬКИЙ
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ: ТРАНСФОРМАЦІЇ І ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Т.О. МЕТЕЛЬОВА
ГЕОПОЛІТИЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ «ВЕЙМАРСЬКОГО ТРИКУТНИКА» PDF
А.С. МОСКАЛИК
ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ США, ЄС ТА РОСІЇ PDF
Н.О. ПІПЧЕНКО
ПОЛІТИЧНІ ГРУПИ У ПАРЛАМЕНТСЬКІЙ АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І.Р. РАУПОВА
НА ШЛЯХУ ДО СТВОРЕННЯ СПІЛЬНОЇ ІММІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН-ЧЛЕНІВ ЄС PDF
І.С. СЛЬОТА
ІСТОРИЧНИЙ ТА ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОКЛИКАННЯ УКРАЇНИ PDF
І.Я. ТОДОРОВ, Н.Ю. ТОДОРОВА
ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ХХІ СТОЛІТТІ: ДОСВІД ПОЛІТИЧНОГО АНАЛІЗУ І МОДЕЛЮВАННЯ PDF
С.В. ТОЛСТОВ
ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ЯК СВІТОВА ТЕНДЕНЦІЯ І ПЕРЕДУМОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ PDF
М.В. ФЕСЕНКО
НЕДІЄЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ, ЯК ГЕОПОЛІТИЧНИЙ ВИКЛИК PDF
Л.Д. ЧЕКАЛЕНКО, М.О. ВАСИЛЬЄВА


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована