ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК ТА МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ В ЦЬОМУ ПРОЦЕСІ

Р.П. ГАВРИЛЮК

Анотація


 В статті досліджені проблеми розвитку інноваційних систем національних економік, їх характерні риси та тенденції. Проведено аналіз динаміки   інноваційних процесів, місця трансферу технологій і  інноваційної діяльності у економічному зростанні країн, виявлено раціональні напрями використання переваг міжнародного науково-технічного трансферу. Обґрунтовано рекомендації щодо налагодження інноваційного процесу та його активізації.

Ключові слова


національна інноваційна система; інноваційний розвиток; Індекс глобальної конкурен-тоспроможності; міжнародний трансфер технологій; інноваційна економіка

Посилання


Богданов М.О. Інноваційна економіка як стратегічний напрям розвитку в XXI столітті [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.confcontact.com/2009new/5-bogdanov.htm.

The Global Competitiveness Report 2011-2012 : [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gcr.weforum.org.

Міжнародна економіка: Навчальний посібник. Видання 2-ге перероб. та доп / [За ред. Козака Ю. Г., Логвінової Н. С., Осипова В. М.]; ОГЕУ. – Київ : ЦУЛ, 2008. – 1118 с.

Науковий вісник Академії муніципального управління. Збірник наукових праць. Серія «Економіка». Випуск 7. К.: Видавничо-поліграфічний центр АМУ, 2009. — 339 с.

Словьев В.П. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Сине-ргетические эффекты инноваций). — Киев: Феникс, 2006. — 560 с.

Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, №45, [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=143-16.

Парламентські слухання «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах гло-балізаційних викликів» // Інвестиції та інноваційний розвиток. – 2009. – бюл.№3. – 63 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована