СЕРВІСНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СТРАТЕГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТНОСПРОМОЖНОСТІ ТУРИЗМУ

М.П. БОНДАРЕНКО

Анотація


 В статті досліджено фактор сервісної інтеграції в рамках підвищення міжнародної конкурентоспроможності туризму на світовій арені, висвітлено наукові підходи щодо визначення зазначеного процесу, розкрито основні тенденції в розвитку туристичної індустрії, розглянуто перспективи такої динаміки та запропоновано шляхи реалізації стратегії сервісної інтеграції.

Ключові слова


сервісна інтеграція; конкурентоспроможність; стратегія; міжнародний туризм

Посилання


Сенюк Ю.В. Просторово-діяльнісний розвиток територіальних громад: інноваційно-інвестиційні пріо-ритети стратегії розвитку міської агломерації / Ю.В. Сенюк. – К. : УАН, 2011. – 52 с.

Остафійчук Я. Пріоритети розвитку промисловості міста Києва / Я. Остафійчук // Національне госпо-дарство України: теорія та практика управління : зб. наук. праць – К. : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2009. – 320 с.

Польова І.М. Система залучення іноземних інвестицій в Україну в процесі глобальної сервісизації : дис. … канд. екон.наук : 08.00.02 / І.М. Польова. – Тернопіль, 2008. – 256 c.

Пугачевська К. Організація і підвищення ефективності діяльності спеціальних економічних зон (за ма-теріалами СЕЗ України) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» / К. Пугачевська. – Ужгород, 2003. – 21 с.

Іксарова Н. Зовнішня торгівля послугами як пріоритетний напрямок економічного розвитку в умовах глобалізації / Н. Іксарова // Економічні науки. Серія «Економічна теорія та економічна історія» : зб. наук. праць. – Луцьк : ЛНЕУ, 2008. – №5 (20). – 317 с.

Наумова О.Е. Удосконалення системи сервісного обслуговування пасажирів на південній залізниці на підставі результатів маркетингового дослідження / О.Е. Наумова, О.І. Антонова, Л.В. Головань // Вісник еконо-міки транспорту і промисловості – К. : УДАЗТ, 2011 - №34. – 437 с.

Скоробогатова Т.М. До питання про управлінні і обслуговуванні туристичних потоків: сервісно-логістичний підхід / Т.М. Скоробогатова // Економічний форум. – Луцьк : ЛНТУ,2011. – №4. – 353 с.

Дульська І.В. особливості інтеграційних процесів у високотехнологічних галузях промисловості на су-часному етапі / І.В. Дульська // Вісник МНТУ. – К. : МНТУ, 2011. – №2(5). - 212 с.

Бойко М. Місце і значення України в реалізації транспортної політики ЄС / М. Бойко, Г. Ерфан // Нау-ковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. – Ужгород : УНУ, 2011. – №33. – 223 с.

http://unctadstat.unctad.org

The economic case for the visitor economy : final report / [Kуriakidis A., Hancock H., Oaten S., Bashir R.]. – London : DРСe, 2008. – №9. – 75 р.

Medical tourism : update and implications : [report / editor Keckley P.]. – Washington : DCHS, 2009. – 30 p.

Байлик С. Гостиничное хозяйство / С. Байлик. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Дакор, 2009. – 368 с.

Туризм на порозі ХХІ століття : освіта, культура, екологія : зб. наук. пр. за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 18-20 жовт. 1999 р. / Київський інститут туризму, економіки і права. – К. : КІТЕП, 1999. – 268 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована