СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БІЗНЕСУ НА КОНТРАКТНІЙ ОСНОВІ

Л.В. РУДЕНКО-СУДАРЄВА

Анотація


 Обґрунтовано теоретико-методологічні та практичні підходи до побудови системи організаційних новацій розвитку ТНК, зокрема, в частині формування та реалізації стратегії організації транснаціонального бізнесу на контрактній основі. 

Ключові слова


транснаціональні корпорації; міжнародний бізнес; стратегія; інвестування; конкуренція; стратегічні альянси

Посилання


Agmon Т., S.Hirsch. Multinational Corporations and the Developing Economics: Potential Cains in a World Imperfect Markets and Uncertainly //Oxford Bulleting of Economics and Statistics. – 1979. – №41. – Р.333-334.; Buckley P. The Optional Timing of a Foreign Direct investment //Economic Journal. – March. – 1981. – P.3-17; Buckley P., M.Casson. The Economic Theory of the Multinational Enterprise. – London: Macmillan, 1985. – P.96-120.

Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003.-387с.; Руденко Л.В.. Лук’яненко Д.Г., Мозговий О.М та ін Міжнародна інвестиційна діяльність:Навч.-метод.посіб.для самост. вивчення дисципліни / За ред.д-ра екон.наук, проф.Л.В.Руденко - К.: КНЕУ, 2007.-168 с.

Ли Се Ун. Международный бизнес: стратегия и управление. – М.: Наука, 1996. – 352 с.

http://www.ge.com; http://www.coca-cola.com/investors/annual report/2008; http://www.mazda.com; http://www.gm.com; http://www.colgate.com; http://www.monsanto.com; http://www.hp.com; http://www.sb.com; http://www.hitachi.com; http://www.tm.com; http://www.mitsubishi.com; http://www.db.com; http://www.toyota.com; http://www.3m.com; http://www.pp.com; http://www.honda.com; http://www.nissan.com

Руденко Л.В. Ідентифікація транснаціональної корпорації як суб`єкта міжнародної управлінської діяльності //Регіональні перспективи. – 2004. – №3-5(40-42). – С.367-369; Грищенко А. Актуальні проблеми формування інвестиційного клімату для ТНК // Зб.наук.пр. Вип.32 / Відп.ред. В.Е.Новицький. - К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2003; Транснаціональні корпорації: Навч.посібник /В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Ли Се Ун. Международный бизнес: стратегия и управление. – М.: Наука, 1996. – 352 с.; http://www.forbes.com/forbes; Мовсесян А.Г. Некоторые особенности экономики США на рубеже веков // США, Канада: экономика, политика, культура. – 2001. - №4. – С.64-75.

Ли Се Ун. Международный бизнес: стратегия и управление. – М.: Наука, 1996. – 352 с.; Міжнародна інвестиційна діяльність: Підручник / Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський, О.М. Мозговий та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. Д.Г. Лук’яненка. – К.: КНЕУ, 2003.-387с.; Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой экономике: Учебное пособие. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001. – 316 с.

Руденко Л.В. Транснаціональні корпорації: Навч. – метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2004 – 227 с. Руденко Л.В. Управління потоками капіталів у сучасній бізнес-моделі функціонування ТНК: Монографія.-К.: Кондор,2004. - 480с.; Руденко Л.В The phenomenon of sustainable development and financial and economic stabilization of transnational corporations // International Economic Policy.- № 6.-2007.-С.31-63; Руденко-Сударєва Л.В., Мозговий О.М., Гуртов Д.О. Процеси глобалізації та транснаціоналізації: теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки // Журнал європейської економіки: видання Тернопільського національного економічного університету .- 2010.- №9 (2).- С.180-203; Руденко Л.В Організація транснаціональних процесів амальгамації та їх наслідки для активізації припливу капіталу //Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: Науковий збірник. Випуск ІІ / За ред. І.Г.Ткачук.-Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006.-275с. (с.50-56).

Транснаціональні корпорації: Навч.посібник /В.Рокоча, О.Плотніков, В.Новицький та ін. – К.: Таксон, 2001. – 304 с.

Мовсесян А.Г. Некоторые особенности экономики США на рубеже веков // США, Канада: экономика, политика, культура. – 2001. - №4. – С.64-75.; Мовсесян А.Г. Транснационализация в мировой экономике: Учебное пособие. – М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2001. – 316

Annual report of General Motors Corporation for 2009. – http://www.gm.com.

Handbook on Foreign Direct Investment by Small and Medium-sized Enterprises: Lessons from Asia. Executive Summary and Report of the Kunming Conference, 2005. – P. 74.; Stiglitz J. On Changing the Global Financial Architecture (Exepts from Globalzation and Its Discontents) // Transition. The World Bank. Vol.13, №3, May- June 2005.-pp. 16-17.

UNCTAD, World Investment Report 2008. Transitional Corporation, Market Structure and Competition Policy. – New York and Geneva: United Nations, 2008. – 347 p.; World Investment Report 2008. FDI Policies for Development: National and International Perspectives. – UNCTAD: New York and Geneva, 2008. – 322 p.; http://www.forbes.com/forbes.

Руденко Л.В ТНК у формуванні глобальних конкурентних переваг // Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку: Монографія: У 2т. – Т.ІІ / За заг. ред. Д.Г. Лук’яненка, А.М. Поручника. – К.: КНЕУ, 2006.-С.279-529; Руденко-Сударєва Л.В Переваги і ризики транснаціоналізації економічного розвитку України// Національна безпека: український вимір: щокв. наук. зб. / Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т пробл. нац. безпеки; редкол.: Горбулін В.П. (голов. ред.) [та ін.]. - К., 2008. - Вип.1 (20-21). - С. 58-68.

Руденко-Сударєва Л.В. Процеси злиттів та поглинань в контексті економічної безпеки підприємництва // Інтелект-21.- 2010 .-№2.-С.10- 17.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована