МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ: ЗНАЧЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ВПЛИВ

Н. В. КРИВЕНКО

Анотація


В статті розглянуто суть, значення та розвиток міжнародного поділу праці. Представлено показники визначення участі країн у МПП та його влив.


Ключові слова


міжнародний поділ праці; суспільний поділ праці; зовнішня торгівля; міжнародна економічна інтеграція

Посилання


Голубишина Г.Ю. Методика дослідження кон’юнктури ринка і визначення напрямів розвиитку зовнішньоекономічних зв’язків, можливостей розширення експорту та імпорту / Г.Ю. Голубишина.– К.: 1996. – 27 с.

Рокоча В.В. Міжнародна економіка: навч. посіб.: У 2-х кн.. Кн.1.Міжнародна торгівля: теорія та політика/ Рокоча В.В. - К.: Таксон 2000. – 320 с.

Пахомов Ю.М. Національні економіки в глобальному конкурентному середовищі / Ю.М. Пахомов, Д.Г. Лук’яненко, Б.В. Губський.– К.: Вид-во “Україна”, 1997. – 327 с.

Майбурд Е.М. Введение в историю экономической мысли : от пророков до профессоров / Е.М. Майбурд– М.: Дело, Вита-Пресс, 1996. – 544 с.

Всемирная история экономической мысли: в 6 т. / [ гл. ред.. кол.: В.Н.Черновец]; МГУ им. М.В. Ломоносова – М.: Мысль, 1987. Т.1. От зарождения экономической мысли до первых теоретических систем полтической экономии/ [ pед. кол.: И.П. Фоминский отв. ред и др.]. – 1987. – 607c.

Дахно І.І. Міжнародна економіка: навч. посіб./ І.І. Дахно, Ю.А. Бовтрук – К.: МАУП, 2002. – 216 с.

Біблія або Книги Святого письма Старого та Нового Заповіту. – К.: Біблійні товариства, 1995. – 959 с.

Сміт А. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй / А.Сміт .- К.: Part-Royal. – 293 c.

Маркс К.Капитал. Критика политической экономии / К. Маркс. – М.: Изд-во политической литературы, 1969. Т.1. Кн.1: Процесс производства капитала. – 1969. – 907 с.

Киреев А.П. Международная экономика: учеб. пособие [для вузов]: В 2 ч./ А.П. Киреев– М., “Международные отношения”, 2000. – 416 с.

Ч.1. Международная єкономика и движение товаров и факторов производства. – М.,2000. – 416 с.

Рыбалкин В.Е. Международное разделение труда (очерк теории) / В.Е. Рыбалкин– М.: Гос. изд-во “Высшая школа”, 1963. – 107 с.

Козик В.В. Міжнародні економічні відносини: навч. посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б Даниленко. – К.: Знання-Пресс, 2000. – 277 с.

Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: учебник [для студ. выш. учеб. завед.] / Е.Ф.Авдокушин. М.: Юристъ, 1999. – 368 с.

Політична економія. Навч. пос./[ Оганян Г.А., Паламарчук В.О., Румянцев А.П. та ін. ]; за заг. ред Г.А. Оганяна. – К.: МАУП, 2003 – 520 с.

Ціммерманн Х. Підходи до “посилення сильних сторін” регіону в Україні”: Доповідь на круглий стіл “Підтримка розвитку підприємництва в регіонах”. Київ, 22 вересня 2004 р.

Губський Б. Євроатлантична інтеграція України / Б. Губський. – К.: Логос, 2003. – 328 с.

Мировая экономика: Учебник / [Булатов А.С., Рогатных Е.Б., Волков Р.Ф. и др. ]; под ред.. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 1999. – 734 с.

Фомичев В.И. Междунароная торговля: Учебник / В.И.Фомичев. – М.: Инфра – М, 2000. – 446 с.

Галкина В.А. Мировая экономика и международные отношения: Учебно-практическое пособие для дистанционного обучения/ В.А. Галкина, С.А.Маруев . – М.: Tacis, 2001. – 108 с.

Воронин В.П. Мировая экономика: краткий курс лекций / В.П. Воронин, Г.В. Кандакова, И.М. Подмолодина; под ред. В.П. Воронина. - М.:Юрайт-издат, 2003. – 204 с.

Мировая экономика / [ Васильева И.П., Котляров Н.Н., Ломакин В.К. и др.] ; под ред. В.К. Ломакина. - М: Издательский центр “АИКИЛ”, 1995. – 256 с

Україна і світове господарство: взаємодія тисячоліть/ [Філіпенко А.С., Будкін В.С., Гальчинський А.С. та ін. ]; - К.: Либідь, 2002. – 470 с.

Сергеев П.В. Мировая экономика: Вопросы и ответы/ П.В. Сергеев. – М.: Новый юрист, 1998. – 104 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована