СТРУКТУРА, РІЗНОВИДИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ ГЛОБАЛЬНИХ РИНКІВ ВИСОКИХ ТЕХОНЛОГІЙ

Т. Г. ОСТАПЕНКО

Анотація


Статтю присвячено виявленню та визначенню закономірностей розвитку глобальнихринків високих технологій. Зокрема впливу на ці ринки економічної кризи в міжнародних економічних відносинах. Сьогодні відбувається новий етап у розвитку глобальної економіки, який поширює світогосподарський простір. Висвітлюються питання дефініції глобальних ринків високих та нано-технологій,і основі яких виділяється сукупний попит та сукупна пропозиція зокрема і на фактори виробництва, до яких слід віднести і технології. Не останнім чинником розвитку глобальних ринків високих технологій є інформатизація суспільства, коли від умов поширення інформації залежить обробка та формування новітніх знань і технологічних рішень. Також на розвиток глобальних ринків високих технологій впливає ринкова кон’юнктура. Перелічені чинники формують структуру, різновиди та закономірності еволюції глобальних ринків високих технологій.

Ключові слова


глобальні ринки високих технологій; економічна криза; світогосподарський простір; сукупні попит та пропозиція; інформатизація суспільства; ринкова кон’юнктура

Посилання


Бочан І.О., Михасюк І.Р. Глобальна економіка: Підручник. – К.: Знання, 2007. – 403с.

Виноградова О.В. Міжнародний трансфер технологій в умовах сучасної глобальної конкуренції: регулятивний аспект. / О.В. Виноградова // Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. – 2015. – №5. – С.3-8.

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. – Ч.1. Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. Учебное пособие для вузов. – М.: Междунар. отношения, 1998. – 416с.

Кокушкина И.В., Воронин М.С. Международная торговля и мирове рынки: Учебное пособие. – СПб.: Техническая книга, 2007. – 592с.

Левкіна Р.В. Міжнародний трансфер технологій як чинник розвитку агропромислового виробництва / Р.В. Левкіна, А.В. Левкін // Вісник Харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2015. – Вип. 161. – С. 31-37.

Міжнародний трансфер технологій: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Дідківський М.І. – К.: Знання, 2011.-365с.

Мусіна К.В. Трансфер технологій як дієвий механізм сприяння інноваційному розвитку підприємства в умовах глобалізації / К.В. Мусіна, С.О. Пермінова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. – 2015. – Вип. 14.- С. 18-20.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк. – Знання, 1997. – 743 с.

Остапенко Т.Г. Міжнародний обмін технологіями у формуванні конкурентних переваг національної економіки (на прикладі Італії): Монографія / Т.Г. Остапенко. – К.: Зовнішня торгівля, 2012. – 188с.

Рут Ф.Р., Філіпенко А.С. Міжнародна торгівля та інвестиції / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 743с.

Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія: Підручник / А.С. Філіпенко. – К.: Либідь, 2008. - 408с.

http://www.bibvliograhp.com.ua/cena- enoobrazovanie-3/113.htm


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована