СИСТЕМА ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ ТА ЇХ РОЛЬ У ПОДАТКОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

Л. М. АКІМОВА, А. В. ЛИСАЧОК

Анотація


Проаналізовано думки різних вчених щодо поняття “податковий менеджмент”,розглянута структура податкового менеджменту, визначено податкові органи, які здійснюють управління всфері оподаткування, охарактеризована їх роль в процесі діяльності, визначена правова основа діяльності Державної фіскальної служби України.

Ключові слова


податковий менеджмент; державний податковий менеджмент; корпоративний податковий менеджмент; персональний податковий менеджмент; податкові органи

Посилання


Ярема Б. П. Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Б. П. Ярема, В. П. Маринець. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – Режим доступу до ресурсу: http://pidruchniki.com/1417012064390/ekonomika/podatkoviy_menedzhment_sistemi_upravlinnya_finansami.

Карп М. В. Налоговый менеджмент [Текст]: Учебник для вузов / М. В. Карп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 477 с.

Тимченко О.М. Податковий менеджмент [Електронний ресурс]: навчально-методичний посібник для самост. вивч. дисц./ О. М. Тимченко. – К.: КНЕУ, 2001. – Режим доступу до ресурсу: http://polkaknig.com.ua/book.php?book=635.

Дема Д. І. Податковий менеджмент : навч. посіб. / Д. І. Дема, І. В. Шевчук, Г. П. Мартинюк ; за заг. ред. Д. І. Деми. – К. : Алерта, 2017. – 256 с.

Горленко І. О. Методологічні засади впровадження горизонтального моніторингу великих платників податків / І. О. Горленко, Т.О. Скоромцова // Науковий вісник Національного університету Державної податкової служби України (економіка, право). – 2012 − № 2. – С. 92-98.

Зайцев О. В. Податковий менеджмент [Електронний ресурс] : конспект лекцій. У 2-х ч. для студ. спец. 7.050104 “Фінанси” усіх форм навчання. Ч.1 / О.В. Зайцев, О.В. Галахова. - Суми : СумДУ, 2009. - Режим доступу до ресурсу: http://elkniga.info/book_290.html.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію” від 19.04.2017р. №275 : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/275-2017-п.

Постанова Кабінету Міністрів України “Про Державну фіскальну службу України” від 21.05.2014р. №236: [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/236-2014.

Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня. 1996 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80/page4.

Земельний кодекс України: від 25.10.2001р. № 2768-III : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

Податковий кодекс України: від 02.12.2010р. № 2755-VI : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

Митний кодекс України: від 13.03.2012р. № 4495-VI : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

Господарський процесуальний кодекс України: від 06.11.1991р. № 1798-XII : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.

Цивільний процесуальний кодекс України: від 18.03.2004р. № 1618-IV : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15.

Кодекс України про надра: від 27.07.1994р. №36 : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/132/94-вр.

Водний кодекс України: від 06.06.1995р. № 24 : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр.

Господарський кодекс України: від 16.01.2003р. № 436–IV : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436–15.

Лісовий кодекс України: від 21.01.1994р. № 3852-XII : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3852-12.

Цивільний кодекс України: від 16.01.2003р. № 40–44 : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435–15.

Бюджетний кодекс України: від 08.07.2010р. № 2456-VI : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17.

Кодекс України про адміністративні правопорушення: від 07.12.1984р. № 51 : [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.

Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015р. №4 : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19.

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 05.04.2007р. №29 : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014р. №49 : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18.

Акімова Л.М. Конспект лекцій з дисципліни “Податковий менеджмент” для студентів спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, денної та заочної форм навчання / Л. М. Акімова, Рівне : НУВГП, 2017. – 40 с.

Постанова Кабінету Міністрів України “ Про Державну казначейську службу України” від 15.04.2015р. №215 : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/215-2015-п.

Закон України “Про прокуратуру” від 14.10.2014р. № 1697-VII : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1697-18.

Закон України “Про Службу безпеки України” від 25.03.1992р. № 27 : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2229-12.

Закон України “Про Національну поліцію” від 02.07.2015р. № 40-41 : [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/580-19


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована