ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

О. С. РУМЯНЦЕВ

Анотація


У статті розглядається засади формування економіко-екологічних пріоритетів уконтексті сталого розвитку. Основна увага приділена альтернативних моделям екологізації вітчизняноговиробництва в умовах глобалізації. Виокремлені регіональні напрями економіко-екологічного розвитку України.

Ключові слова


економіко-екологічні пріоритети; сталий розвиток; інноваційний розвиток виробництва; суспільне виробництво

Посилання


Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів /Авт.упоряд.: Г. О. Андрощук, І. Б. Жиляєв, Б. Г. Чижевський, м. м. Шевченко.— К: парламентське вид-во, 2009. — 632 с.

Чухно А. Актуальні проблеми стратегії економічного і соціального розвитку на сучасному етапі. «Економіка України» №4, 2004, ст.15-23

Зарембо Ю. Використання в Україні історичного досвіду швидкого відновлення виробництва. «Економіка України» №7, 2004, ст.65-71

Ілляшенко С. М. Формування ринку екологічних інновацій: екологічні основи управління [Текст] : монографія / С. М. Ілляшенко, О. В. Прокопенко. – Суми : Університетська книга, 2002. – 250 с.

Вайзеккер Э. Фактор четыре. Затрат – половина, отдача – двойная / Э. Вайзеккер, Э. Ловинс, Л. Ловинс // Новый доклад Римскому клубу [Текст] ; пер. с англ. А. П. Заварницына и В. Д. Новикова ; под ред. академика Г. А. Месяца. – М. : Academia, 2000. – 400 с.

Іжа М. М. Концепція переходу України до сталого розвитку: інноваційно- управлінський аспект / М. М. Іжа, С. А. Попов // Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. – No 2 (42). – Одеса : ОРІДУ, 2010. – С. 3—8.

Долішній М. І. Регіональні аспекти екологізації економіки / М. І. Долішній// Екологізація економіки як інструмент сталого розвитку в умовах конкурентного середовища [Текст] : наук. вісн. – Вип.15.6. – Львів : УкрДЛТУ, 2005 – С. 103—112.

Школа В. Ю. Екологізація інноваційної діяльності у забезпеченні сталого розвитку / В. Ю. Школа // Механізм регулювання економіки [Текст]. – 2008. – Т. 2. – No 4. – С. 150—158.

Закон України »Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки» [Електронний ресурс]. – 2006. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3522-15/page1.

Земельний кодекс України [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

Закон України “Про енергетику» [Електронний ресурс]. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/575/97-%D0%B2%D1%80.

Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс] : Закон України № 2818-ІV від 21.12.2010 р. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

Основи екології: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів/ О. М. Адаменко, Я. В. Коденко, Л. М. Консевич; Ін-т менеджменту та економіки «Галицька академія». – 2-е вид.. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 314 с.

Білявський Г. Основи екології: Підручник для студентів вищих навчальних закладів/ Георгій Білявський, Ростислав Фурдуй, Ігор Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 406 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована