МЕХАНІЗМИ ПОСИЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО СТАЛОГО РОЗВИТКУ

О. В. КОФАНОВА, О. Є. КОФАНОВ

Анотація


Стаття присвячена актуальним питанням підвищення екологічності автотранспортного комплексу та забезпечення вітчизняних споживачів власними паливними ресурсами. Проведено аналіз техногенного тиску на довкілля з боку автотранспорту, а також наслідків викидів забруднюючих речовин для здоров’я людини. Запропоновано дієві заходи з ресурсозбереження, в тому числі й з виробництва альтернативного біологічного моторного палива.


Ключові слова


автотранспортний сектор; альтернативне паливо; біопаливо; сталий розвиток суспільства й біосфери; навколишнє природне середовище; моторне паливо

Посилання


International Energy Agency. 2012. "World Energy Outlook Factsheet" [Електронний ресурс]:[Сайт]. − Режим доступу: http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2012/factsheets.pdf. − Назва з екрана.

Україна у цифрах 2013: Статистич. збірн. / за ред.О. Г. Осауленка; Держ. служб. стат. Укр. − К., 2014. − 240 с.

Державна служба статистики України. Паливно-енергетичні ресурси України: Статистич. збірн. / під кер. В. О. Піщейка. − К., Держ. служб. стат. Укр., 2011. − 316 с.

Робоча група зі зміни клімату [Електронний ресурс]:[Сайт]. − Режим доступу: http://climategroup. org.ua/?page_id=75. − Назва з екрана.

Робоча група неурядових екологічних організацій України з питань зміни клімату [Електронний ресурс]:[Сайт]. − Режим доступу: http://climategroup.org.ua/?page_id=75. − Назва з екрана.

Лямцев О. В. Організаційно-економічний інструментарій управління екологозбалансованим розвитком автотранспортного комплексу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища" / О. В. Лямцев. – Суми, 2012. − 20 с.

Моніторинг атмосферного повітря. Проблеми моделювання і прогнозування [Електронний ресурс] / [В. В. Трофімович, О. С. Волошкіна, М. М. Фандікова, І. В. Клімова та ін.] // Екологічна безпека та природокористування: збірн. наук. праць. − К. − 2012. − Вип. 10. − С. 102−120. − Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/ handle/ 123456789/57536. − Назва з екрана.

Боев В. М. Гигиеническая оценка формирования суммарного риска популяционному здоровью на урбанизованных территориях / В. М. Боев, В. И. Дунаев, Р. М. Шагеев, Е. Г. Фролова // Гигиена и санитария. – 2007. – № 5. – С. 12–14.

Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році [Електронний ресурс]:[Сайт]. − Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/dopovidi. − Назва з екрана.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс]:[Сайт]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/4. − Назва з екрана.

Яценко Л. Д. Екологічний складник національної безпеки: основні показники та способи їх досягнення: аналіт. доп. / Л. Д. Яценко. – К.: НІСД, 2014. – 52 с. – (Сер. "Національна безпека", вип. 7).

Бутенко О. С. Механізм визначення кількісних характеристик рівня концентрації забруднюючих речовин викидами автомобільного транспорту [Електронний ресурс] / О. С. Бутенко, В. О. Охарєв // Екологічна безпека та природокористування: збірн. наук. праць. − К. − 2009. − Вип. 3. − С. 14−33. − Режим доступу: http://dspace.nbuv. gov.ua/handle/123456789/19359. − Назва з екрана.

Гутаревич Ю. Ф. Екологія та автомобільний транспорт: навч. посіб. / Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун – К.: Арістей, 2006. – 292 с.

Транспортна екологія: Метод.-інформац. матер. до самост. вивч. дисц. та викон. індив. завдань [для студ. напряму підготовки 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту)] / [А. В. Павличенко, С. М. Лисицька, О. О. Борисовська, О. В. Деменко]. – Д.: Нац. гірничий ун-т, 2012. – 39 с.

Расчетный мониторинг распространения выбросов автомобильного транспорта в крупном промышленном городе / [Гольдфейн М. Д., Кожевников Н. В., Кожевникова Н. И., Фетисова Н. А. ] // Успехи современного естествознания. – 2006. – № 4 – С. 35−36. − [Електронний ресурс]. − Режим доступу: www.rae.ru/use/ ?section=content&op=show_ article&article_id=4168. − Назва з екрана.

Чорноштан Т. М. Високі екологічні стандарти Євросоюзу для автотранспорту / Т. М. Чорноштан // Гуманітарний вісник ЗДІА. − 2013. − № 52. − С. 125−132.

Сайт о зеленых автомобилях [Електронний ресурс]:[Сайт]. − Режим доступу: http://autoeco. info/index.php. − Назва з екрана.

Транспортна стратегія України на період до 2020 року. Схвалена Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.10.2010 р. № 2174 [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/2174-2010-%D1%80. ]. − Назва з екрана.

Никифорук О. І. Удосконалення системи екологічного управління − шлях до стійких транспортних систем / О. І. Никифорук // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях: Матер. Третьої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Бахчисарай, 15−16 верес. 2011 р.); НДІ сталого розвитку та природокористування, ДУ "Ін-т економіки природокористування та сталого розвитку НАН України", Кримський екон. ін-т ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана". – Сімферополь: Фєнікс, 2011. – С. 190−192.

Казначевский В. Л. Повышение энергетических, экономических и экологических качеств дизеля регулированием физико-химических свойств топлива / Казначевский Владимир Леонидович. − Дисс. … канд. техн. наук: 05.04.02 − Тепловые двигатели, М., 2006. − 156 с.

Виноградский В. Л. Регулирование дизеля изменением физико-химических свойств топлива добавкой сжиженного нефтяного газа / Виноградский Владимир Леонидович. − Дисс. … канд. техн. наук: 05.04.02 − Тепловые двигатели. − М., 2002. − 165 с.

Русинов А. Р. Повышение эффективности работы дизеля добавкой легких синтетических парафиновых углеводородов в дизельное топливо. − Дисс. … канд. техн. наук: 05.04.02 − Тепловые двигатели. − М., 2007. − 158 с.

Марченко А. И. Влияние молекулярной массы нефтяных сульфонатов на высокотемпературную диспергирующую способность полученных на их основе нейтральных и высокощелочных присадок / А. И. Марченко, О. Л. Главати, В. Х. Премислов // Химия и технология топлив и масел. –1981. – № 2. – С. 28–32.

Гелетуха Г. Г. Место биоэнергетики в проекте обновленной энергетической стратегии Украины до 2030 года / Г. Г. Гелетуха, Т. А. Железная [Ин-т технич. теплофизики НАН Украины] // Пром. теплотехника, 2013, т. 35, № 2. − С. 64−70.

Чупайленко О. А. Розвиток використання біопалива для автотранспорту в Україні [Електронний ресурс] / О. А. Чупайленко // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. − 2014. − Вип. 13(2). − С. 133−143. − Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Upsal_2014_13(2)__16.pdf. − Назва з екрана.

Кириллов Н. Г. Альтернативные моторные топлива XXI века / Н. Г. Кириллов // Автогазозаправочный комплекс + альтернативное топливо. − 2003. − № 3. − С. 58−63.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 1729-7036 (print)

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована