Підвищення зносостійкості вуглецевих сталей комплексними боридними покриттями за участю кремнію

С. М. ЧЕРНЕГА, І. А. ПОЛЯКОВ, М. О. КРАСОВСЬКИЙ

Анотація


Подано результати дослідження з нанесення боросиліцидних покриттів порошковим методом на вуглецеві сталі. Досліджено структуру, фазовийсклад, розподіл елементів по товщині шару, тріщиностійкість і зносостійкість комплексних боросиліцидних покриттів в умовах сухого тертя – ковзання на повітрі. Встановлено, що боридні покриття, отримані в боруваль-ному середовищі з додаванням кремнію чи ферокремнію, складаються з боридних фаз FeB, Fe2B та додатково фази графіту. Боросиліцидні покриттямають в 1,2 – 1,4 рази вищу зносостійкість ніж боридні покриття. Показано, що боросиліціювання забезпечує оптимальний комплекс характеристикборидних фаз при зносі, а саме: достатню мікротвердість – 19 ГПа, підви-щення значення параметра К1с – 2,2 МПа·м0,5 порівняно з 1,2 МПа·м0,5 безкомплексного насичення і зростання значень напруг сколювання до 485 МПа впорівнянні з 170 МПа для боридних шарів. Рентгеноспектральним аналізомвиявлено розподіл кремнію по товщині боридних фаз зі зміною розчинностівід 0,01 до 0,5 % мас. при максимальному зосереджені кремнію в центральнійзоні фази Fe2B

Ключові слова


борування; боросиліціювання; тріщиностійкість; зносостійкість; мікротвердість; дифузія

Посилання


Баландин Ю.А. Износостойкие комплексные покрытия на основе бора / Ю.А. Баландин // Защита металлов. – 42. – № 2. – 2006. – C. 150 – 153.

Корнопольцев В.Н. Получение комплексных боридных покрытий и исследование насыщающей способности смесей при повторных использованиях / В. Н. Корнопольцев, В. И. Мосоров // Сб. докл. «Актуальные проблемы в машиностроении», 26 – 27 марта 2014. – Новосибирск. – 2014. – C. 403 – 411.

Алиев А.А. Диффузионное борирование стали и шероховатость поверхности / А.А. Алиев, В.П. Булгаков, Б.С. Приходько // Вестник Астраханского государственного технического университета. – № 2. – 2005. – С. 91 – 95.

Борирование углеродистых и легированных сталей в кипящем слое / [Кухаре-

ва Н. Г., Петрович С. Н., Галынская Н. А., Протасевич В. Ф., Смирнова Т. Н.] // Наука и Техника. – № 5. – 2012. – C. 11 – 17.

Чернега С.М. Підвищення зносостійкості поверхневих шарів металів та сплавів

боридними покриттями за участю міді / С.М. Чернега, І.А. Поляков // Вісник Національного технічного університету України ,,Київський політехнічний інститут”. – 2. – № 61. – 2011. – С. 104 – 110.

Костик В.О. Формирование микроструктуры борированного слоя на поверхно-

сти углеродистой конструкционной и инструментальной сталях из обмазок при печном нагреве / В.О. Костик, О.В. Сапуцкая, Е.А. Костик // Восточно – Европейский журнал передовых технологий. – Харьков. – 17. – № 5/1. – 2005. – С. 63 –68.

Чернега С.М. Формування дифузійних покриттів на основі високотвердих спо-

лук боридів заліза / С.М. Чернега, М.О. Красовський, М.В. Оленіч // Зб. доп. «Матеріали для роботи в екстремальних умовах – 2», 29-30 жовтня 2009. – Київ. – 2009. – С. 116 – 119.

Баландин Ю.А. Диффузионное силицырование в псевдоожиженом слое /

Ю.А. Баландин // МиТОМ. – № 3. – 2006. – C. 31 – 35.

Чернега С.М. Комплексное насыщение углеродистых сталей бором и хромом в

активированной среде / С.М. Чернега // Изв. Вуз. Черная металлургия. – № 1. – 1999. – C. 58 – 64.

Чернега С.М. Структура та властивості боридних покриттів легованих міддю

на сталі 45 / С.М. Чернега, І.Ю. Медова, І.А. Поляков // Вісник СевНТУ: Серія:

Механіка, енергетика, екологія. – Севастополь. – Вип. 137. – 2013. – C. 265 – 269.

Влияние хрома на структуру и свойства диффузионных боридных покрытий

/ [Чернега С. М., Зауличный Я. В., Карпець М. В., Белоус М. В.] // Порошковая металлургия. – №№11/12. – 2000. – С. 88 – 93.

Загальна хімія: [Підруч. для студентів вищих навч. закл.] / О. І. Карнаухов,

В. А. Копілевич, Д. О. Мельничук та ін. – К: «Фенікс». – 2005. – 605 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована