ПРОБЛЕМИ МЕХАНОХІМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ МІКРОДИСПЕРСНОГО ГІДРОСИЛІКАТУ В КОНТАКТНІЙ ЗОНІ СТАЛЕВОЇ ПАРИ ТЕРТЯ

Олег Олександрович Міщук, Віта Василівна Юдіна, Максим Петрович Цаплій

Анотація


За різних навантажувально-швидкісних та температурних умов тертя досліджено закономірності виникнення та властивості абразивно-зносостійкої поверхневої структури тертьової поверхні сталі, що утворюється під впливомдрібнодисперсного мінерального гідросилікату. Виявлено особливу роль магнію,як елементу, що впливає на карбідне перетворення поверхневих шарів сталі, атакож критичний вплив підвищеної температури мастильного матеріалу натрибологічну ефективність гідросилікату.


Ключові слова


тертя; сталь; мікроструктура поверхні; поверхневий шар; наповнювач; мінеральний гідросилікат; карбіди; магній

Посилання


Костецкий Б.И. Поверхностная прочность материалов при трении / Б.И. Костец-

кий, И.Г. Носовский, А.К. Караулов, Л.И. Бершадский, Н.Б. Костецкая, В.А. Ляшко, М.Ф.

Сагач / Под общ. ред. Б.И. Костецкого – Киев: Техніка, 1976. – 292 с.

Кіндрачук М.В. Трибологія. / М.В. Кіндрачук, В.Ф. Лабунець, М.І. Пашечко, Є.В.

Корбут – Київ: НАУ-друк, 2009. – 392 с.

Сугаков В.Й. Основи синергетики. – Київ: Вид-во «Обереги», 2001. – 288 с.

Ishchuk Yu.L. Lubricating properties of high performance greases for various

applications: Ratings of efficiency / Yu.L. Ishchuk, O.A. Mishchuk, O.O. Makedonsky, A.V.

Shaposhnyk, A.V. Bogaichuk //ELGI Eurogrease. – 2010. – No. 3. – P. 18-27.

Іщук Ю.Л. Змащувальна дія мастил з погляду на структуру поверхневих шарів

металу / Ю.Л. Іщук, О.О. Міщук, А.В. Богайчук, О.О. Македонський, О.В. Шапошник //

Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – Київ: НАУ-друк, 2010. – Вип. 53. – С.

–268.

Тупотилов Н.Н. Мелкодисперсные минералы как противоизносные добавки к

маслам / Н.Н. Тупотилов, В.В. Остриков, А.Ю. Корнев // Химия и технология топлив и

масел. – 2008. - № 1. – С. 23-25.

Yu Y. Surface restoration induced by lubricant additive of natural minerals / Y. Yu,

J.L. Gu, F.Y. Kang, et al. // Applied surface science. – 2007. – V. 253. – P. 7549–7553.

Yu H.L. Tribological behaviors of surface-coated serpentine ultrafine powders as

lubricant additive / H.L. Yu, Y. Xu, P.J. Shi et al. // Tribology International. – 2010. – V. 43. –

P. 667–675.

Yu H. Microstructure, mechanical properties and tribological behaviour of tribofilm

generated from natural serpentine mineral powder as lubricant additive / Helong Yu, Yi Xu,

Peijing Shi et.al. // Wear. – 2013. – V. 297, No. 1-2. – P. 802-810.

Петров В.М. Восстанавливающие антифрикционные препараты / В.М. Петров,

А.Ю. Шабанов, Ю.В. Гончаренко – Москва: Русэкотранс, 2003. – 40 с.

Дрогомирецький Я.М. Підвищення зносостійкості поверхонь тертя бурового об-

ладнання, що працюють в гуматних розчинах / Я.М. Дрогомирецький, С.О. Овецький,

Я.М. Фем’як, Я.Я. Якимечко // Проблеми трибології. – 2008. – № 3. – С. 48-57.

Цаплій М.П. Поверхнева активність дрібнодисперсних гетерогенних наповнюва-

чів оксидного типу в парах тертя / М.П. Цаплій, В.В. Юдіна, А.П. Павловський, О.О. Мі-

щук // Нафтогазова галузь України. – 2013. – № 3.

Люты М. Методология создания смазочных материалов с наномодификаторами /

М. Люты, Г.А. Костюкович, А.А. Скаскевич, В.А. Струк, О.В. Холодилов // Трение и из-

нос. – 2002. – Т. 23, № 4. – С. 411-424.

Ward W. C. Properties of tribochemical films from various additives in grease generated

under load / W. C. Ward, M. Najman //NLGI Spokesman. – 2006. – V. 70, No. 7. – P. 20-26.

Ковтун Г.О. Протизношувальні властивості комплексів металів: зв'язок будови з ефекти-

вністю / Г.О. Ковтун, В.В. Суховєєв // Укр. хим. журн. – 2000. – Т. 66, № 9-10. – С. 22-27.

Юдіна В.В. Розроблення технологій отримання цинк-барій-вмісного дитіофос-

фату та моторної оливи до високо форсованих дизелів / Автореф. дис. … канд. тех. наук.

– Київ, 2012. – 20 с.

Зуев В.В. Свойство высокоэнергоплотных минеральных веществ изменять пара-

метры триботехнических систем: Научное открытие № 323 (Пріоритет від 16.11.1995) /

В.В. Зуев, С.Ю. Лазарев, Ю.Г. Лавров, Г.А. Денисов, Т.Л. Маринич, В.Н. Половинкин,

А.П. Соловьев, А.Н. Холин. – Москва: РАЕН, 2007.

Волобуев Н.К. Влияние ультрадисперсных порошков металлов на свойства сма-

зочных материалов / Н.К. Волобуев, В.Д. Данилов, А.А. Кузнецов // Трение и износ. –

– Т. 15, № 5. – С. 871-876.

Половинкин В.Н. Антифрикционная противоизносная добавка в смазочные мате-

риалы минерального происхождения (геомодификатор трения) / В.Н. Половинкин, В.Б.

Лянной, Ю.Г. Лавров // Трение, износ, смазка. – 1999. – Т. 1, №1. – С. 127- 140.

Міщук О.О. Вплив процесів розкладу структури мартенситу на формування по-

верхонь пари тертя в мастильному середовищі / О.О. Міщук, А.В. Богайчук //Проблеми

тертя та зношування: Наук.-техн. зб. – Київ: НАУ-друк, 2010. – Вип. 54. – С. 121-134.

Міщук О.О. Особливості механохімічних перетворень сталевих поверхонь тертя

під впливом мастила з дрібнодисперсним діоксидом титану / О.О. Міщук, А.П. Павлов-

ський // Проблеми тертя та зношування: наук.-техн. зб. – Київ: НАУ-НАУ, 2011. – Вип.

– С. 118-135.

Міщук О. О.Особливості структури сталевих поверхонь тертя в умовах нерівно-

важного механохімічного активування / О.О. Міщук, М.П. Цаплій //Проблеми тертя та

зношування: Наук.-техн. зб. – Київ: НАУ-друк, 2011. – Вип. 56. – С. 151-165.

Міщук О.О. Механохімічні перетворення сталевих поверхонь тертя під впливом

вільних від сірки поверхнево-активних комплексів молібдену / О.О. Міщук, В.І. Дзюба,

Л.І. Коваль, О.В. Телемко, В.І. Пехньо // Проблеми тертя та зношування: Наук.-техн. зб. –

Київ: НАУ-друк, 2012. – Вип. 57. – С. 256-272.

Kobylyansky E. The overbased lubricating grease: Regularities and peculiarities of

properties / Kobylyansky E., Mishchuk O., Ishchuk Yu. // Chemistry and chemical technology.

– 2011. – V. 5, No. 2. – P. 231-239.

Vipper A.B. New data on the mechanism of antiwear action of zinc dithiophosphates in

lubricating oils / A.B. Vipper, A.K. Karaulov, О.A. Mischuk // Lubrication Science. – 1994. –

V. 7, No. 1. – P. 93-100.

Виппер А.Б. Антифрикционное действие присадок к смазочным маслам / А.Б.

Виппер, А.К. Караулов, О.А. Мищук, М.Ю. Лукинюк // Катализ и нефтехимия. – 1995. –

№ 1. – С. 16-21.

Song J. Tribological performance and tribochemical mechanism of lanthanum

dialkyldithiophosphate / J. Song, W. Yunlong, Ch. Xiyun, Ch. Boshui // J. Rare earths. – 2005.

– V. 23, No. 1. – P. 20-23.

Сидорин И.И. Основы материаловедения / И.И. Сидорин, Г.Ф. Косолапов, В.И.

Макарова и др. / Под ред. И.И. Сидорина. – Москва: Машиностроение, 1976. – 436.

Блантер М.Е. Теория термической обработки. – Москва: Металлургия, 1984. –

с.

Канарчук В.Е. Влияние скоростных режимов на изнашиваемость чугунов / В.Е.

Канарчук, В.Е. Лычик // Проблемы трения и изнашивания: Науч.-техн. сб. – Киев: Техні-

ка, 1981. – Вып. 19. – С. 82-86.

Мартин Ж.М. Образование аморфизированных слоев при изнашивании металла

в присутствии масла с присадкой / Ж.М. Мартин, Ж.Л. Мансот, И. Барбезье / Трение, из-

нос и смазочные материалы: Тр. Межд. науч. конф. – 1985. – Т. 2. – С. 23-30.

Кіндрачук М.В. Структуроутворення та формування триботехнічних властивос-

тей евтектичних покриттів / М.В. Кіндрачук, Ю.А. Куницький, О.І. Дудка, Ю.Г. Сухенко,

В.М. Коржик. – Київ: Вища школа, 1997. – 120 с.

Малиночка Я.И. Тройная эвтектика в Fe-C-S сплавах / Я.И. Малиночка, С.А. Здоро-

вец, Л.Н. Багнюк / У кн.: Закономерности формирования структуры сплавов эвтектического

типа: 2 Всес. науч. конф. / Под ред. Ю.Н. Тарана. – Днепропетровск, 1982. – С. 104-106.

Cao L.L. Chemical structure characterization of the boundary lubrication film using xray

photoelectron spectroscopy and scanning Auger microprobe techniques / L.L. Cao, Y.M.

Sun, L.Q. Zheng // Wear. – 1990. – V. 140, No. 2. – P. 345–357.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована