ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ТЕРМІНУ АВТОЛІЗУ М’ЯСА НА ПРОЦЕСИ РУЙНУВАННЯ ДЕТАЛЕЙ ПОДРІБНЮВАЛЬНИХ МАШИН

Владислав Юрійович Сухенко

Анотація


Досліджений вплив кислих і лужних соків з м’ясної сировини, отриманих за різних термінів її автолізу, на процеси утворення і руху дислокацій та руйнування поверхонь твердих тіл при терті в умовах поляризації фрикційного контакту.

Ключові слова


м’ясо; сировина; автоліз; луг; кислота; сталь; дислокації; різання; машини; інструменти

Посилання


Технологія м’яса та м’ясних продуктів: Підручник / М.М. Клименко, Л.Г. Віннікова, І.Г. Береза та ін.; За редакцією М.М. Клименка. – Київ: Вища освіта, 2006. – 640 с.

Віннікова Л.Г. Теорія і практика переробки м’яса: Монографія. – Ізмаїл: СМИЛ, 2000. – 172 с.

Чижикова Т.В. Перспективы повышения эксплуатационной надежности режущих инструментов в мясной промышленности [Текст]/ Т. В. Чижикова, Г. А. Мартынов; ВНИИ информ. и техн.-экон. исслед. агропром. комплекса. – М.: АгроНИИТЭИММП, 1987.: 180 с. ил. 22 см.

Прейс Г.А. Повышение износостойкости оборудования пищевой промышленности: Монография / Г.А. Прейс, H.A. Сологуб, АЛ. Некоз; под ред. Г.А. Прейса. – М.: Машиностроение, 1979. – 207 с.

Сухенко Ю.Г. Технологічні методи забезпечення довговічності обладнання харчової промисловості: Монографія / Ю.Г. Сухенко, О.І. Некоз, М.С. Стечишин; КТИПП. – К.: ТОВ Елерон, 1993. – 107 с.

Сухенко В.Ю. Обґрунтування основ забезпечення зносостійкості м’ясорізальних інструментів: [Текст] / В.Ю. Сухенко; НАУ // Проблеми тертя та зношування: наук.-

техн. зб. – К.:: НАУ, 2012. – Вип. 57. –С.76–92.

Повышение ресурса технических систем путем использования электрических и магнитных полей [Текст]: Монография / Е. Е. Александров, И. А. Кравец, Е. Н. Лысиков

[и др.]. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 544 с.

Назаренко П.В. Исследование влияния упруго-пластических деформаций и структурных изменений на процессы внешнего трения и износостойкость: Автореф. дис. докт. техн. наук. – Киев: КИИГА, 1973. – 49 с.

Костецкий Б.И. Поверхностная прочность материалов при трении [Текст] / Б.И. Костецкий, И.Г. Носовский, А.К. Караулов [и др]; од ред. Б. И. Костецкого. – Киев: Техніка, 1976. – 296 с.

Карпенко Г.В. Про фізико-хімічну механіку металів [Текст]: Монографія / Г.В. Карпенко. – Київ: Наук. думка, 1973. – 174 с.

Прейс Г.А. О природе коррозионно-механического изнашивания металлов [Текст] / Г.А. Прейс // Трение и износ. – 1987. – Т.8, №5. – С.92–97.

Гутман Э.М. О кинетике катодных и анодных реакций деформированной стали в кислых электролитах [Текст] / Э.М. Гутман // Физика, химия, механика материалов. – 1968. – Т.4, № 1. – С.87–88.

Портер А.И. Электрохимический метод регулирования деформации поверхностных слоев металлов [Текст] / А.И. Портер, Г.А. Прейс, Н.А. Сологуб // В сб.: «Разработка и применение технологических смазок». –К.: РДЭНТП, 1973. – С.23–24.

Глазов В.М. Микротвердость металлов и полупроводников [Текст]: Монография / В.М. Глазов, В.Н Вигдорович. – М.: Металлургия, 1969. – 248 с.

Некоторые особенности микропластической деформации поверхностных слоев полупроводниковых кристаллов при температурах ниже и выше температурного порога

хрупкости [Текст] / В.П. Алехин, М.Х. Шорохов, Г.Г. Алиев [и др.] // В сб.: Металлофизика. –К.: Наук. думка, 1973. – Вип. 44. – С.31–42.

Волькенштейн В.В. Физико-химия поверхности полупроводников [Текст]: Монография / Ф.Ф. Волькенштейн. – М.: Наука, 1973. – 399 с.

Мямлин В.А. Электрохимия полупроводников [Текст]: Монография / В.А. Мямлин, Ю.В. Плесков. – М.: Наука, 1965. – 333 с.

Романов В.В. Влияние коррозионной среды на циклическую прочность металлов [Текст]: Монография / В.В. Романов. – М.: Наука, 1969. – 218 с.

Екобори Т. Физика и механика разрушения и прочности твердых тел [Текст]:Монография / Т. Екобори. – М.: Металлургия, 1971. – 264 с.

Улиг Г. Коррозия металлов [Текст]: Монография / Г. Улиг; под ред. канд. техн. наук Л. В. Турковской. – М.: Металлургия, 1968. – 308 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована