ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ АНТИФРИКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ОСНОВІ ДИСПЕРСНО-ЗМІЦНЕНОЇ МІДІ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЇХ ЯК СТРУМОЗНІМАЧІВ ТРАМВАЇВ

Анатолій Миколайович Степанчук, Олексій Сергійович Богатов

Анотація


Досліджені триботехнічні та експлуатаційні властивості композиційних ма- теріалів на основі  дисперсно-зміцненої міді у порівнянні з відомими при вико- ристанні їх як струмознімачів рухомого міського транспорту. Вивчено вплив на коефіцієнт тертя та зношування матеріалу методу його компактування – пресування з наступним спіканням та гаряче штампування. Встановлено, що найвищі експлуатаційні властивості мають вставки полозів трамваїв, які ви- готовлені з матеріалу на основі дисперсно-зміцненої міді методом гарячого штампування. Останнє зумовлено його низьким коефіцієнтом тертя та низь- кою інтенсивністю зношування як матеріалу так і контртіла.


Ключові слова


зношування; дисперсне зміцнення; мідь; тертя; струмознімачі; зносостійкість; коефіцієнт тертя; порошки

Посилання


Берент В. Я. Материалы и свойства электрических контактов в устройствах желе- знодорожного транспорта. – М.: Интекст, 2005. – 408 с.

Кончиц В. В., Мешков В. В., Мышкин Н. К. Триботехника электрических контак- тов. – Минск: Наука и техника, 1986. – 256 с.

Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области применения: (Справ.) / Под ред. И. М. Федорченко, И. Н. Францевича, И. Д. Радомысельского.–К., 1985.–624 с.

Степанчук А.М., Богатов О.С., Бірюкович Л.О. Дослідження процесів компакту- вання порошкових матеріалів триботехнічного призначення на основі дисперсно– зміцненої міді //Наукові вісті НТУУ”КПІ”. – 2015. – №6. – С. 46-53.

Степанчук А.М., Билык И.И., Бойко П.А. Технология порошковой металургии. – К.: Выща шк., 1989. – 415 с.

Берент В.Я., Смазнов П.П. Токосъемные элементы для полозов токоприемников из композиционных металлоуглеродных материалов с высокими электроконтактными свойства- ми. Тез.конф. «Актуальные проблемы развития ж.д. транспорта» Москва , 1994. – С.129.

Берент В. Я. Перспективы улучшения работы сильноточного скользящего конта- кта «контактный провод – токосъемный элемент полоза токоприемника» // Железные

дороги мира. – 2002. – № 10. – С. 46–52.

Найда Ю.И., Степанчук А. Н., Найда А.Ю. Промышленное производство порош- ков сплавов меди методом ударного дробления струи расплава // Порошковая металлур- гия, 2006. – №1/2. – С. 112–115.

Одержання порошків дисперсно зміцненої міді /А.М.Степанчук, О.С. Богатов , М.Б. Шевчук, Н.Ф.Пашковець //Луцьк: Ж-л “Наукові нотатки” ЛДТУ, 2010.– Випуск 29, – С. 188–195.

Отримання порошків дисперсно зміцненої міді та матеріалів за їх участю

/А.М.Степанчук, О.С. Богатов, Н.Ф. Пашковець, М.О. Грабийчук //Матеріали міжнаро- дної науково-технічної конференції «Матеріали для роботи в екстремальних умовах -3»,

- Київ: 28-29 жовтня 2010. – С.45-52.

Степанчук А.М., Богатов О.С., Шимків М.В. Триботехнічні властивості матеріа- лів на основі дисперсно зміцненої міді //Проблеми тертя та зношування: – К.: Вид-во НАУ «НАУ-друк», 2012. – Вип. 58. – С. 65–74.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 0370-2197

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована