ГЕНЕЗИС КОНЦЕПЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЙ В НАУЦІ УПРАВЛІННЯ

Н.О. Сімченко

Анотація


У статті розглянуто ключові напрями виникнення, розвитку та становлення концепції компетенцій в науці управління. Розкрито етапи розвитку компетенційного підходу в українській науці. Представлено результати семантичного аналізу понять «компетенція», «компетентність», «компетенційний підхід».

Посилання


Алексеев, С. Б. Адаптивное управление конкурентоспособностью предприятия [Текст] / С.Б.Алексеев; М-во образования и науки Украины, Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М.Туган-Барановского. — Донецк, 2007. — 165 с.: табл., ил.

Кирчата, І. М. Управління конкурентоспроможністю підприємства в глобальному середовищі [Текст] / І. М. Кирчата, Г. В. Поясник; М-во освіти та науки України, Харк. нац. автомоб.-дор. ун-т. – Х.: ХНАДУ, 2009. – 159 с.

Двигун, А. А. Конкурентоспособность промышленного производства: социально-экономический аспект [Текст] / А. А. Двигун; [науч. ред. А. И. Амоша]; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. — Донецк, 2008. – 324 с.

Стратегическая гибкость [Текст]: пер. с англ. / Хэмел Г., Прахалад К., Томас Г., О’Нил. Д. – СПб.: Питер, 2005. – 384 с.

Байденко, В.И. Болонский процесс: проблемы, опыт, решения [Текст]: изд. 2-е, исправл. и дополнен. / В.И. Байденко. – М.: Исследоват. центр проблем кач-ва подг-ки спец- ов, 2006. – 111с.

Селевко, Г. Компетентности и их классификации [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// matem. uspu.ru /i/inst/math/ subjects/ M04OPDMAT_ MAT2007D02.pd.

Паращенко, Л.І. Технологія формування ключових компетентностей у старшокласників: практичні підходи [Текст] / Л.І. Паращенко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики; під заг. ред. О.В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – С. 73-85.

Spencer, L.M. & Spencer, S.M. Competence at Work: Models for Superior Performance. New York: John Wiley & Sons, Ins. – 1993.

Dubois, D.D. Competency-based Performance Improvement: A Strategy for Organization Change / Human Resource Development Press. – 1993.

Проект Тьюнінг – гармонізація освітніх структур у Європі [Електронний ресурс] Режим доступу: http:// tuning. Unideusto org/tuningeu/ images/sтtories/template/General_Brochure_Ukrainian_version.pdf.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована