СИСТЕМНІ ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА

В.В. Прохорова

Анотація


Досліджено системні завдання в аспекті управління розвитком підприємств як великих господарських систем.

Посилання


Системные исследования. Ежегодник 1997 г. / Под ред. И. В. Блауберг. – М.: Издательство „Наука”, 1977. – 236 с.

Войтов ,А.Г. Философия [Текст]: учебное пособие для аспирантов / А.Г. Войтов – М.: Издательско-торговая корпорация „Дашков и Ко”, 2003. – 512 с.

Сурмин, Ю.П. Теория систем и системный анализ [Текст]: учебное пособие / Ю.П. Сурмин. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.

Новый философский словарь [Текст]: 2-е изд., переработ. и дополн. – Мн.: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – 1280 с.

Корнаи, Я. Системная парадигма [Текст] / Я. Корнаи // Вопросы экономики. – 2002. – №4. – C. 4-22.

Отенко, І.П. Теоретико-методологічні засади оцінки факторів конкурентоспроможності підприємства / І.П. Отенко, Г.А. Іващенко // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції “Методологія та практика менеджменту на порозі XXI століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти”. – Полтава: ПУСКУ, 2006. – С. 108-109.

Спицнадель, В. Н. Основы системного анализа [Текст]: учебное пособие / В.Н. Спицнадель. – СПб.: „Изд. дом „Бизнес-пресса”, 2000. – 328 с.

Чистилін, Д. До питання стратегії економічного зростання України [Текст] / Д. Чистилін // Економіка України. – 2001. – № 2 – С. 52-59.

Чистилін, Д. До питання теорії суспільного розвитку: аспект самоорганізації [Текст] / Проблеми системного підходу в економіці, 2009, №31 Д. Чистилін // Економіка України. – 2002. – №2. – С. 43-49.

Большой экономический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.

Корнаи, Я. Системная парадигма [Текст] / Я. Корнаи // Вопросы экономики. – 2002. – №4. – C. 4-22.

Забелин, П.В. Основы корпоративного управления концернами [Текст] / П.В. Забелин. – М.: ПРИОР,1998. – 176 с.

Экономическая кибернетика [Текст]: учебное пособие; изд. 2-е / Ю. Г. Лысенко, П. В. Егоров, Г. С. Овечко, В. Н. Тимохин; под ред. д-ра экон. наук., проф. Ю. Г. Лысенко, Донецкий национальный университет. – Донецк: ООО „Юго-Восток, Лтд”, 2003. – 516 с.

Перегудов, Ф.И. Введение в системный анализ / Ф.И. Перегудов, Ф. П. Тарасенко – М.: Высшая школа, 1989. – 367 с.

Отенко, И.П. Анализ и оценка состояния и использования экономического потенциала предприятия [Текст] / И.П. Отенко, Л.М. Малярец // Тези доповідей Міжнародної науково-методичної конференції "Економічний аналіз діяльності підприємства". – К.: КНЕУ, 2002. – C. 366-369.

Отенко, І.П. Методологічні основи управління потенціалом підприємства [Текст] / І.П. Отенко // Торгівля і ринок України. Зб. наук. праць Донецького державного університету економіки та торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк: ДонДУЕТ, 2002. – Вип. 14. Т. 1. – С. 329-334.

Смирнов, Э. А. Основы теории организации [Текст] / Э.А. Смирнов. – М.: ЮНИТИ, 2000. – 376 с.

Чистилин, Д. Проблемы самоорганизации в переходной экономике [Текст] / Д. Чистилин // Экономика Украины. – 2000. – №4. – С. 49-54.

Ансофф, И. Новая корпоративная стратегия [Текст] / И. Ансофф. – СПб: Издательство „Питер”, 1999. – 416 с.

Баканов, М. И. Теория экономического анализа [Текст] / М. И. Баканов, А. Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 416 с.

Винокуров, В. А. Организация стратегического управления на предприятии [Текст] / В.А. Винокуров. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1996. – 160 с.

Мец В. О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства [Текст]: навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 132 с.

Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа [Текст] / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 176 с.

Назарова, Г. В. Організаційні інновації в структурі перебудови підприємства [Текст] / Г.В. Назарова // Проблеми науки. – 2003. – №8. – С. 41-47.

Малярец, Л. М. Проблемы методологии анализа стратегических возможностей предприятия [Текст] / Л. М. Малярец, И. П. Отенко // Матеріали Четвертої міжнародної конференції „Наука і освіта”, 2001. Том 4. Економічні науки. Дніпропетровськ – Дніпродзержинськ – Харків – Черкаси – Житомир, 2001. – С. 10-11.

Реструктуризация предприятий глазами внешнего консультанта [Текст] // Бизнес. Бухгалтерия. – 2000. – №3 (366). – С. 120 – 121.

Тараш, Л. И. Реструктуризация предприятий: подход к исследованию проблемы [Текст] / Л.И. Тараш // Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины: сб. науч. тр.; МАИ Украины. Институт экономики промышленности; Редкол.: Поклонский Ф. Е. (отв. ред.) и др. – Донецк, 2000. – 372 с. (Т. 1, с. 68-81).


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована