ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ УЗГОДЖЕНІСТЮ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЇ

І.М. Яровий

Анотація


Розвиток організації розглянуто з позицій системного підходу до управління узгодженістю інтересів сторін соціально-трудових відносин як способу вирішення проблеми оптимізації відносин між працею і капіталом на принципах соціальної справедливості.

Ключові слова


організація; системний підхід; праця; капітал; відносини; соціальна справедливість

Посилання


Довбня В.В. Соціально-трудові відносини у конкурентному середовищі: зміст, протиріччя, тенденції розвитку. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 - економічна теорія.: [Текст] / В.В. Довбня; Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. - Х., 2000.

Колот А.М. Соціально-трудові відносини: теорія і практика регулювання [Текст] : Монографія / А.М. Колот - К.: КНЕУ, 2003. - 230 с.

Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: Підручник / О. А. Грішнова - К.: Знання, 2004. - 535 с.

Кожанова Є.П. Економіка праці й соціально-трудові відносини [Текст]: Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050109 усіх форм навчання / Є.П. Кожанова - Х.: Вид. ХНЕУ, 2004. - 284 с.

Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини [Текст]: Навч. посібник / Н.І. Єсінова - К.: Кондор, 2004. - 432 с.

Экономика труда и социально-трудовые отношения [Текст]: уч. пособие / Г.Г. Меликьян, Р.П. Колосова. - М.: Изд-во Московского ун-та, 1996. - 623 с.

Буряк П.Ю., Карпінський Б.А., Григор'єва М.І. Економіка праці й соціально-трудові відносини [Текст]: Навчальний посібник / П.Ю. Буряк, Б.А. Карпінський, М.І. Григор'єва. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 440 с.

Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства [Текст]: Навч. посібник / Л.А. Швайка - Львів: "Новий Світ - 2000", 2003. - 268 с.

Мочерний С.В. Основи економічних знань [Текст]: Підручник / С.В. Мочерний - К.: Видавничий центр "Академія", 2001. - 312 с.

Henry Fayol. General and Industrial Management [Text]: / Henry Fayol. -London.: Pitman, 1949.

Ансофф А. Стратегическое управление [Текст]: [Сокр. пер. с англ.] / А. Ансофф. - М.: Экономика, 1989.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована