КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПРІОРИТЕТИ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Ю.С. Ремига, П.О. Станко

Анотація


 Статтю присвячено дослідженню сучасних концептуальних підходів до визначення стратегічного розвитку країни. Розглянуто процес аналізу стратегічних факторів для логістичного розвитку України.

 Статья посвящена исследованию современных концептуальных подходов к определению стратегического развития страны. Рассмотрен процесс анализа стратегических факторов для логистического развития Украины.

 The article is devoted to research the modern conceptual determination approaches of country strategic development. The analysis process of strategic factors for Ukrainian logistics development has been considered.


Ключові слова


стратегія; стратегічний розвиток; логістичний потенціал країни; SWOT-аналіз; стратегия; стратегическое развитие; логистический потенциал государства; SWOT-анализ; strategy; strategic development; state logistics potential; SWOT-analysis

Посилання


Закон України «Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002-2010 роках» від 07.02.2002 №3022-ІІІ [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - №24. – ст..166.

Закон України «Про транспорт» від 10.11.1994 №232/94-ВР [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №51. – ст..446.

Закон України «Про транспортно-експедиторську діяльність» від 01.07.2004 №1955-IV [Текст] // Офіційний вісник України. – 2004. - №30. – ст..1996.

Закон України «Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період» від 20.10.1998 №194-XIV [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №52. – ст..318.

Міжнародний документ Європейського Союзу «Резолюція Європейського Парламенту щодо спільної стратегії Європейського Союзу по відношенню до України» від 15.03.2001 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: zakon.rada.gov.ua.

Послання Президента України до Верховної Ради України «Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки» від 30.04.2002 [Текст] // Урядовий кур'єр. – 2002. - №100.

Постанова Кабінету Міністрів України «Концепція реформування транспортного сектору економіки» від 09.11.2000 №1684 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2000. - №46. – ст..1994.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» від 21.07.2006 №1001 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2006. - №30. – ст..2132.

Указ Президента України «Про програму інтеграції України до Європейського Союзу» від 14.09.2000 №1072/2000 [Текст] // Офіційний вісник України. – 2000. - №39. – ст..1648.

Розпорядження Президента України «Стратегія економічного та соціального розвитку України «Шляхом європейської інтеграції» на 2004-2015 роки» вiд 28.04.2004 № 493/2004 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: zakon.rada.gov.ua.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про створення в Україні транспортних коридорів та входження їх до міжнародної транспортної системи» від 30.10.1996 №1324 [Текст] // Зібрання постанов Уряду України. – 1996. - №19. – ст..543.

Ансофф И. Стратегическое управление [Текст] / Пер. с англ. / И.Ансофф. – М.: Прогресс, 1989. – 519 с.

Бусыгин А.В. Эффективный менеджмент: Учебник [Текст] / А.В.Бусыгин. – М.: Финпресс, 2000. – 1056 с.

Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент: Підручник [Текст] / М.М.Мартиненко, І.А.Ігнатєва. – К.: Каравела, 2006. – 320 с.

Минцберг Г. Школы стратегий [Текст] / Пер с англ. под ред Ю.Н.Каптуревского. / Г.Минцберг, Б.Альстрэнд, Дж.Лэмпел. – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 336 с.

Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник [Текст] / В.Д.Нємцов, Л.Є.Довгань. – К.: Екс об.- 2001.- 560 с.

Шершньова З.Є. Стратегічне управління: Навч.-метод. Посібник для самост. вивч. диск. [Текст] / З.Є.Шершньова, С.В.Оборська, Ю.М.Ратушний. – К.: КНЕУ, 2001. – 232с.

Charles W.L.Hill. Strategic Management. An integrated approach. Fourth Edition. [Текст] / W.L.Hill Charles, R.Jones Gareth. – New York: Houghton Mifflin Company, 1998. – 575 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована