ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

О.В. Поліщук, В.В. Цимбал

Анотація


В статті висвітлюється стан розвитку малого бізнесу в Україні станом на 2011 рік за показниками кількості малих підприємств, зайнятих на них робітників та обсягів реалізованої продукції. Зазначено фактори, що негативно впливають на темпи росту малого підприємництва і гальмують його подальший розвиток. Запропоновано альтернативи збільшення могутності цього сектору як одного з перспективних важелів ринкової економіки.

 В статье отображается состояние развития малого бизнеса в Украине состоянием на 2011 год по основным показателям количесва малых предприятий, количества занятых на них работников и объѐмов реализованной продукции. Указаны факторы, которые негативно влияют на темпы роста малых предприятий и тормозят их дальнейшее развитие. Предложены альтернативы увеличения могущества этого сектора как одного из перспективных рычагов рыночной экономики.

 The article highlights the stage of development of small business in Ukraine given by a condition for 2011 in accordance to quantity of small enterprises, number of employees and amount of realized production. The factors, which negatively affect the growth of small businesses and slow down the further development, are marked. The alternatives of increasing the power of this sector, that is one of the most promising tools of the market economy are proposed.


Ключові слова


мале підприємництво; суб’єкти малого підприємництва; показники; кількість зайнятих; обсяг реалізованої продукції; альтернативна система оподаткування; малое предприятие; субъекты малого предпринимательства; количество занятых

Посилання


Малый бизнес: кредитование малого бизнеса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kreditbusiness.ru.

Газета «Народне слово» Спецвипуск, грудень 2009р.

Малий і середній бізнес у пошуках місця в стратегії економічного зростання в Україні : Зб. ст.; ред. Я. А. Жаліла // Сер. «Безпека економічних трансформацій». – К., 2002. – Вип. 19. – [Електронний ресурс. - ]Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/Table/Jalilo19/002.htm.

Про підприємства в СРСР: Закон Союзу Радянських Соціалістичних Республік від 04.06.1990 №1529-I [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua.

№18. 2003. Господарський Кодекс України : Прийнятий Верховною радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України.

Держкомстат [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Іванілов О.С. Економіка підприємства / Іванілов О.С.-К., 2009. – 728с.

Н.Бех. Особливості розвитку та функціонування малого і середнього бізнесу в Україні/ Н.Бех // Галицький економічний вісник. — 2010. — № 1(26). — С. 16-18.

Урядовий портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/.

Інститут власності і свободи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pfi.org.ua.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована