МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Д.В. Погребняк

Анотація


 У статті узагальнено класифікацію визначень категорії «конкурентоспроможність», визначено необхідність застосування та порядок проведення діагностики конкурентоспроможності на підприємстві, проаналізовано основні методи її здійснення.

 В статье обобщено классификацию определений категории «конкурентоспособность», определена необходимость применения и порядок проведения диагностики конкурентоспособности на предприятии, проанализированы основные методы ее осуществления.

 The article summarizes the classification definitions of the category of "competitiveness", identified the need for and the procedure for diagnosis of competitiveness in the enterprise, the main methods of its implementation.


Ключові слова


конкурентоспроможність; підприємство; конкурентоспособность; предприятие; competitiveness; the enterprise

Посилання


Закон України «Про захист економічної конкуренції» зі змінами, внесеними згідно із Законами N 3567-VI ( 3567-17 ) від 05.07.2011

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия/ И.Ансофф, Э.Дж.Макдоннелл// Пер. с англ. – СПб.: Питер Ком, 2009. – 416 с.

Гетьман О.О. Економічна діагностика: [Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] [Текст]/ О.О.Гетьман, В.М.Шаповал // – К.: Центр навч. літератури, 2007. – 307 с.

Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: [Навч. Посібник] / С. Ф. Покропивний, Г. О. Швиданенко, О. С. Федонін та ін.// За ред. С. Ф. Покропивного. — К.: КНЕУ, 2000. — 328 с.

Забелин П.В. Основы стратегического управления. [Текст]/ П.В.Забелин//-М.: Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2008. – 195 с.

Корецький М.Х. Стратегічне управління [Навчальний посібник] [Текст ]/ М.Х.Корецький, О.І.Дацій, А.О.Дєгтяр// – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 240 с.

Попов А. В. Теория и организация американского менеджмента. [Текст] / А. В. Попов// — М.: Изд-во МГУ, 2010. — 147 с.

Фатхутдинов Р. А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. [Текст]/ Р. А. Фатхутдинов // М.: ИНФРА-М, 2000. – 311с.

Шершньова З. Є. Стратегічне управління: [Підручник] [Текст] / З. Є.Шершньова//— 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2004. — 699 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


ISSN 2306-5834

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована